ММФ

Всього тестових завдань:
Вірних відповідей:
РЕЗУЛЬТАТ: %

1. Провизор по собственному желанию хочет расторгнуть бессрочный договор по причине перевода мужа в другую местность. В каком виде и в какой срок он должен предупредить заведующего аптекой

2. В основе концепции социально-этичного маркетинга лежит сбалансирование трех факторов. Какой из перечисленных факторов не относится к указанным?

3. У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю за діяльністю провізора з виготовлення ліків?

4. Фахівцями відділу маркетингу фармацевтичної фірми, що впроваджує на ринок новий антидіабетичний препарат, було проведене анкетування 230 лікарів ендокринологів. Який метод маркетингових досліджень використаний?

5. Регіональний медичний представник іноземної фірми для характеристики територіального фармацевтичного ринку використає дані періодичної преси та довідково-статистичної літератури. Який вид дослідження ринку грунтується на використанні вказаних джерел?

6. Підприємство-виробник планує продавати новий лікарський засіб через оптові фармацевтичні фірми. Який вид каналу розподілу планується використати?

7. Провізор відділу маркетингу фармацевтичного виробника планує комунікаційну політику підприємства. Яка складова систем маркетингових комунікацій має найвищу вартість на один контакт?

8. На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який не використовується у теорії менеджменту.

9. Ринок характеризується такими умовами: наявністю великої кількості продавців та покупців, які не впливають на рівень поточних цін; наявністю однорідних та взаємозамінних конкуруючих товарів; відсутністю цінових обмежень. Вкажіть тип ринку:

10. Завідувач-провізор у процесі ухвалення управлінського рішення з удосконалення фінансового положення центральної районної аптеки зібрав релевантну інформацію й установив симптоми утруднень — високі витрати і низька рентабельність. Дана дія характеризує етап розробки раціонального управлінського рішення як:

11. Угроза, что возникает при каких-либо формах деятельности, связанных с производством продукции, товаров, услуг, их реализацию, товарно-денежными и финансовыми операциями, коммерцией, осуществлением социально-экономических и научно-технических проектов. Что понимается под этим понятием?

12. Фармацевтична фірма вимушена відтворювати імідж у наслідок розповсюдження фірмою-конкурентом негативної інформації. Які засоби маркетингових комунікацій повинна використовувати фірма:

13. Якому поняттю відповідає твердження: “… - це сфера обміну, що характеризується системою економічних відносин між виробниками та споживачами товарів”

14. Якому варіанту товарної стратегії властиве виведення на ринок товару, розрахованого на найбільші сегменти ринку та на найбільшу кількість покупців

15. Руководитель аптечного предприятия хочет улучшить работу. Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации называется:

16. Чи встановлюється випробувальний термін при прийнятті на роботу осіб, що не досягли 18 років.

17. Яка складова системи маркетингових комунікацій спрямовує свою діяльність на формування позитивного іміджу фірми?

18. Фармацевтичне підприємство, враховуючи що охорона здоров’я надає першочергового значення якості лікарських засобів, спрямувало свої зусилля на покращення якісних характеристик препарату. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма?

19. Українська фармацевтична фірма організувала за кордоном дочірнє підприємство. До якої форми організації міжнародного бізнесу це відноситься:

20. Сукупність вимог на товар з боку споживачів, яка підкріплена купівельною спроможністю, називається:

21. Фармацевтическая фирма “Пфайзер” стремится предложить рынку наилучший качественный товар по высокой цене, которая должна покрыть издержки на научно-исследовательские разработки и производство высококачественной продукции. Несмотря на высокую цену, товар находит своих покупателей. Какие цели ценообразования ставит фирма?

22. В теории маркетинга сформулированы конкретные принципы в форме обращения к производителю или реализатору. Принцип “в гостях хорошо, а дома лучше: ищи собственную рыночную нишу – дом для своих товаров” означает:

23. Відома фармацевтична фірма на ліцензійній основі передає право використовувати свій товарний знак невеликому підприємству. Вкажіть назву цієї дії:

24. Фармацевтическая фирма “Адонис” для продвижения новой продукции пользуется рекламой, которая информирует покупателей о товаре, подчеркивает характерные его преимущества, характерные свойства и характеристики. Что это за вид рекламы?

25. Процес вироблення управлінського рішення здійснюється поетапно. Що з даних тверджень відноситься до одного з етапів процесу вироблення управлінського рішення(

26. У якій фазі життєвого циклу лікарського засобу обсяг його продажу є максимальним ?

27. Завідувач аптеки для впливу на колектив працівників та окремих виконавців вирішив використати різні методи менеджменту. Які з них належать до соціально-психологічних методів менеджменту?

28. Проведення маркетингових досліджень по окремих фармацевтичних групах передбачає збір і аналіз первинної інформації, що відноситься до наступного методу маркетингових досліджень:

29. У провізора аптеки Козменко І.В. виникла трудова суперечка з керівництвом аптеки з приводу переносу його щорічної відпустки. Куди повинен звернутися працівник для оскарження рішення адміністрації аптеки ?

30. Провізору було видано заробітну платню в підвищеному розмірі з урахуванням роботи в нічний час. За роботу в який саме час була здійснена доплата:

31. В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку американської моделі управління:

32. Фармацевтичний ринок поділяється на споживчий ринок і ринок організацій-споживачів. З яких суб”єктів формується споживчий ринок ?

33. Фармацевтичне підприємство з метою планування своєї діяльності аналізує витрати, визначає джерела їхнього покриття, розробляє план забезпечення прибутковості і ліквідності. За яким напрямком (розділом) бізнес-плану проводиться збір і аналіз відповідної інформації?

34. Фармацевтична фірма орієнтується у своїй діяльності на реалізацію різноманітного асортименту продукції, різні групи споживачів і регіони. Який тип організаційної структури характерний для даної фірми?

35. Завідувач-провізор у процесі ухвалення управлінського рішення по удосконалюванню господарсько-фінансового положення центральної районної аптеки зібрав релевантну інформацію й установив симптоми утруднень — високі витрати і низька рентабельність. Дана дія характеризує етап розробки раціонального управлінського рішення:

36. Одним из важных шагов в развитии управленческой мысли было разделение всего процесса управления на основные функции: планирование, организация, мотивация и контроль. Кто был основателем этой теории:

37. Між провізором і завідуючим аптекою виникла трудова суперечка згідно переносу строку відпустки. Провізор звернувся в комісію по трудових суперечках. Впродовж кількох днів розглядається суперечка в комісії з трудових суперечок від дня подання заяви?

38. Шлях від виробника до кінцевого споживача лікарський засіб проходить за схемою: виробник ---> гуртова фірма ---> аптека ---> кінцевий споживач. Визначте рівень канал збуту.

39. Фармацевтична фірма з метою визначення ринкової ніши для свого товару, його особливостей і характерних рис, що відрізняють його від товарів-конкурентів використовувала:

40. Маркетолог-фахівець проводить дослідження фармацевтичного ринку. Користуючись даними періодичної літератури він розраховує можливу ємність ринку, визначає рівень захворюваності і можливий попит на препарат з огляду на статистичні довідки. Який вид маркетингових досліджень використовує маркетолог:

41. Який стиль керівництва характеризується особливою поступливістю керівника, який надає підлеглому ініціативу у формуванні цілі та готовий прийняти її без заперечень?

42. Провізор аптечного підприємства звільнився за власним бажанням і приступив до роботи менеджером оптової фармацевтичної фірми. До якого виду відноситься такий рух кадрів?

43. Який тип ринку характеризується такими умовами: наявністю великої кількості продавців та покупців, які не впливають на рівень поточних цін; наявністю однорідних та взаємозамінних конкуруючих товарів; відсутністю цінових обмежень:

44. Сотруднику фармацевтической фирмы необходимо провести маркетинговые исследования методом анкетирования. Сроки проведения исследований ограничены. При составлении вопросов анкеты какому типу вопросов сотрудник отдаст предпочтение?

45. Підприємство фармацевтичного профілю, що досягло високих показників обсягів збуту власної продукції і визнання покупців дістане максимальний прибуток на наступному етапі життєвого циклу:

46. З метою охоплення широкого ринку збуту, отримання високих прибутків через масову реалізацію і зручність місця придбання ліків для споживача фармацевтичний виробник співпрацює з численними посередниками. Якому виду розподілу це притаманно?

47. Завідувач аптеки при прийнятті на роботу провізора, уклав з ним трудовий договір і встановив випробовувальний термін. Чи дозволяється розірвання трудового договору під час випробовувального терміну

48. В акціонерному товаристві з виробництва і реалізації лікарських препаратів, створена структура для роботи з різними організаціями-споживачами. Дана організаційна структура є:

49. Фармацевтичні працівники вирішили організувати господарське товариство. Вкажіть, у чому сутність товариства з обмеженою відповідальністю?

50. На телебаченні періодично здійснюється популяризація серед молоді механічних контрацептивів (без вказівок на конкретні товарні марки). Різновидом якої складової маркетингової комунікації є ці заходи?

51. Об’єктивність процесів управління вимагає поділу управлінської праці на фармацевтичному підприємстві. Що утворюється в результаті вертикального поділу праці?

52. Провізор-аналітик аптеки хоче взяти частину відпустки весною, а частину - влітку. За яких умов допускається поділ відпустки на частини?

53. Провізор після закінчення вузу приступив до роботи у відділі збуту оптової фармацевтичної фірми. Які основні завдання цього функціонального підрозділу суб’єкта господарювання?

54. У складі якого з наведених напрямків комплексного дослідження ринку вивчається співвідношення між попитом, пропозицією та рівнем цін

55. На фармацевтическом рынке сложилась ситуация, когда существует только одна фирма, продающая определённый товар. Назовите вид конкурентной структуры рынка.

56. Для стимулирования сбыта и формирования спроса на изделия мед. назначения фармацевтическая фирма „Медтехніка” использовала различные мероприятия. Одним из мероприятий, проводимых фирмой было распространение по почте листовок, буклетов, каталогов, фирмовых изданий. Назовите средство распространения рекламной информации, которое использовала фирма?

57. Рекламну діяльність в галузі фармації контролює і регламентує держава, зокрема Закон України “Про рекламу”. Які відомості не заборонено розміщувати в рекламі про лікарські засоби?

58. Якій серед наведених груп лікарських засобів притаманний "сезонний " вид життєвого циклу

59. На фармацевтичному підприємстві комплексно використовують технічні і технологічні засоби використання інформації з метою підвищення ефективності управління виробничою, адміністративною діяльністю організації, підвищенню продуктивності праці, удосконалення методів планування і регулювання процесами управління. Усе це здійснюється з застосуванням:

60. До якого виду документообігу відносяться документи особового складу організації ?

61. В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку японської моделі управління:

62. Відділом маркетингу фірми-виробника встановлено негативний попит на товар. Яким буде завдання щодо управління маркетингом та його вид?

63. Регулювання стимулів праці, які спонукають до виконання певної роботи, у теорії управління називається функцією:

64. Завідуючий аптечним підприємством з метою уточнення умов поставки лікарських препаратів телефонує менеджеру оптової фармацевтичної фірми. До якого типу відносяться дані комунікації:

65. Фармацевтична фірма провела сегментування регіонального ринку протигістамінних препаратів за віковою ознакою. Вона встановила, що лікарські засоби для дітей відсутні. Фірма буде розглядати даний сегмент як:

66. Підприємницька діяльність без державної реєстрації є незаконною. Ким здійснюється реєстрація підприємництва?

67. Фахівцями маркетингового відділу фармацевтичного підприємства розробляється сценарій телерекламного ролика. Яка послідовність ідеального сприйняття рекламного звернення?

68. Фармацевтичне підприємство планує вихід на ринок нового лікарського засобу. Основною метою при ціноутворенні фірма визначає формування іміджу і швидке отримання прибутку. Яку стратегію ціноутворення використовує фірма:

69. Провізор-інтерн після закінчення вузу влаштувався на роботу в аптеку. Впродовж якого часу йому повинні оформити трудову книжку?

70. Під час працевлаштування на роботу на конкретну посаду молодого фахівця ознайомлюють з його правами та обов’язками. Яким документом регулюються права і обов’язки аптечних працівників?

71. При розробленні нового лікарського засобу фірма-виробник може орієнтуватися на різні стратегії використання товарних марок. Яку назву має стратегія, при якій фірма використовує одну назву для всіх своїх препаратів?

72. Фармацевтична фірма при розробці рекламної стратегії просування безрецептурних ліків передбачає визначення цільової аудиторії. Яка з названих видів реклами зумовлює найвищу вибірковість аудиторії споживачів:

73. Учет кадров на фармацевтических предприятиях основывается на ведении трудовых книжек, личных дел сотрудников, учетных карточек Т.-2. Выберите показатель, который НЕВОЗМОЖНО определить по результатам учёта:

74. Фармацевтична фірма планує запропонувати нові лікарські засоби на існуючому ринку. Якою маркетинговою можливістю скористається фірма?

75. Регулирование производственных, трудовых и социально-экономических отношений на аптечном предприятии между руководителем и трудовым коллективом осуществляется на основе:

76. Керівник аптеки не погоджується зі змістом акту обстеження аптеки. Які дії керівника є правомірними в даній ситуації

77. Фахівцями відділу маркетингу фармацевтичної фірми, що впроваджує на ринок новий антідіабетичний препарат, було проведене анкетування 230 лікарів ендокринологів. Який метод маркетингових досліджень використаний?

78. Службою маркетингу здійснено перевірку результатів роботи фармацевтичної фірми на підставі вивчення даних реалізації середньострокових планів, розвитку ринкових сегментів, контроль бюджету та фінансовий аналіз. Даний рівень маркетингового контролю є:

79. Тактика является одной из составляющих реализации стратегического плана. Какое из перечисленных определений тактики является верным?

80. Три учредителя создают хозяйственное общество по оптовой реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Каким будет данное общество?

81. Добре відоме велике підприємство на ліцензійній основі надає право використовувати свій товарний знак і відповідну технологію невеликому самостійному підприємству, яке використовує авторитет і довіру споживачів відомої марки. Як називається зазначена концепція?

82. Фармацевтичний виробник здійснює добір посередників для доведення своїх лікарських засобів до споживача. Що розуміють під кількістю посередників, через яких лікарські засоби проходять на шляху від виробника до споживача?

83. Підприємство фармацевтичного профілю, що досягло високих показників обсягів збуту власної продукції і визнання покупців дістане максимальний прибуток на наступному етапі життєвого циклу товару:

84. Фірма здійснює аналіз маркетингового “портфеля” на основі матриці “Бостон консалтинг груп”. Яка пріоритетна маркетингова стратегія може бути використана фірмою для лікарського засобу, що перебуває в ранзі “Дійна корова”?

85. Аптека производит оптовые закупки средств санитарии и гигиены. Посредник работает по договору с производителем и ведет операции за его счет. Посреднику может быть предоставлено исключительное право сбыта товаров фирмы в определенных районах. Назовите этого посредника.

86. Діяльність організації залежить від різних факторів. Які фактори належать до внутрішнього середовища організації?

87. Аптека № 121 подає документи для отримання ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності. Назвіть орган ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами?

88. Учредители желают открыть аптеку по розничной реализации лекарственных средств. Какой способ осуществления предпринимательской деятельности предусмотрен в этом случае:

89. При аналізі показників реалізації лікарського препарату спостерігається розширення ринку, абсолютний зріст запасів препарату у виробника, зниження темпів росту продаж, інтенсивна конкуренція. На якому етапі життєвого циклу товару знаходиться лікарський препарат:

90. Місця розташування ліків у торговому залі аптеки можна розділити на дві категорії – сильні і слабкі місця. Які місця розташування ліків є слабкими?

91. Із запропонованих принципів сегментації ринку виберіть принцип, який найчастіше застосовується при вивченні ринку лікарських засобів:

92. Маркетолог фармацевтичної фірми з роздрібної реалізації лікарських засобів при аналізі прайс-листів оптових фірм, заводів-виробників до ключового фактору вибору постачальника відносить:

93. Оберіть вірне визначення поняттю. Переконливий засіб інформації про товар або фірму, комерційна пропаганда споживчих якостей товару та належної діяльності фірми, засіб, який готує активного та потенційного споживача до купівлі, це:

94. Сукупність принципів, які визначають правила поведінки фармацевтичних працівників, - це

95. Оптово-посередницька фірма, яка співпрацює з закордонними партнерами, з метою досягнення комерційного успіху, проводить ряд заходів, що сприяють формуванню власного позитивного іміджу. Який вид професійної етики використовує фірма?

96. Для изучения рынка потребителей лекарственных препаратов антигистаминного действия фирма приняла решение о проведении маркетинговых исследований. Укажите какой этап исследований является первоочередным:

97. В теории менеджмента процесс контроля, независимо от его видов, подразделяется на три этапа. Какое из представленных утверждений не относится к этапам процесса контроля?

98. Попит на лікарські засоби залежить від багатьох факторів. Який з факторів не впливає на еластичність попиту?

99. Оберіть вірне визначення. Діяльність фірми з планування, організації і контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місця їх виробництва до місця їх використання з метою задоволення потреб споживачів і з вигодою для себе, це:

100. Провізори аптеки здійснюють заходи з мерчандайзингу. Від чого не залежить оптимальність розміщення і викладки ліків та якісність оформлення залу обслуговування?

101. Маркетолог фармацевтичної фірми, проводячи маркетингові дослідження ринку вітамінних препаратів по параметрах, що включає терапевтичну ефективність, попит та пропозицію, використовує наступний метод:

102. Для проведения маркетинговых исследований по изучению рынка потребителей препаратов желчегонного действия изучаемого региона фирма определила проблему и сформулировала цели исследования. К какому этапу исследования ей необходимо приступить далее:

103. При формуванні системи маркетингових комунікацій фірма повинна враховувати характеристики кожного із засобів просування лікарського засобу на ринку. Яка з нижченаведених характеристик властива рекламі?

104. Якому поняттю відповідає дане твердження: “...- це визначення особливостей товару, характерних рис, що відрізняють даний товар від аналогічних товарів-конкурентів

105. В аптеці існують керівники вищої, середньої та низової ланки. При цьому рівні управління утворюються за рахунок:

106. Однією з важливих характеристик ринку є товарна кон”юнктура. Для якого виду товарної кон”юнктури характерні відносна стійкість високих цін і найбільша активність споживачів та постачальників?

107. Фармацевтическая фирма решила расширить сферу своей деятельности. Процесс расширения деятельности фирмы за счет проникновения в новые сферы области называется:

108. Підприємство-виробник планує реалізовувати новий лікарський засіб через фірмові аптеки. Яка стратегія розподілу лікарських засобів буде задіяна?

109. Найпопулярнішою і широко використовуваною складовою системи маркетингових комунікацій є реклама. Що не повинна містити реклама лікарських засобів?

110. Ефективність діяльності фармацевтичної фірми поступово поліпшилась завдяки позитивним змінам в зовнішньому середовищі. Вкажіть фактор, що вплинув на організацію:

111. Менеджер фармацевтической фирмы обратил внимание сотрудников на характеристики товаров. Одной из характеристик товара в реальном исполнении является

112. Препарат А перебуває на стадії насичення. З метою підвищення інтенсивності продажу керівництво фірми-виробника вирішило використати наступний вид реклами:

113. Фармацевтическая фирма “Фармасвет” запатентовала и производит новый препарат гипогликемического действия. Сбыт товара фирма проводит непосредственно через собственные отделы сбыта, сбытовые филиалы, сеть фирменных аптек. Канал какого уровня характеризует сбытовую политику данной фармацевтической фирмы?

114. Процес стратегічного планування маркетингу складається з послідовних етапів. Що відносять до етапів процесу стратегічного планування?

115. Графік залежності "ціна - попит" представлений горизонтальною лінією. Вкажіть вид попиту?

116. Комунікації – це процес обміну інформацією. Комунікації між відділами і підрозділами організації це:

117. Який із препаратів-аналогів є найбільш конкурентоспроможним, якщо у результаті визначення їх коефіцієнтів конкурентоспроможності отримані такі результати

118. З метою повнішого охоплення різних ринків фірма “Лубнифарм” частину своєї продукції реалізовує через фірмові аптеки, другу частину – через дистриб”юторів і третю – через аптеки інших власників. Які маркетингові системи розподілу використовує дана фірма:

119. В організації певним чином розподіляється праця. Як називається розподіл праці, що передбачає створення рівнів управління та ієрархію підлеглості?

120. За результатами атестації на визначення знань та практичних навичок працівнику відмовлено в присвоєнні звання “провізор загального профілю”. Чи може дана особа обіймати посаду провізора?

121. При утверждении правил внутреннего трудового распорядка, на начальном этапе создания аптечного предприятия стоит вопрос о длительности перерыва предоставляемого работникам в течение рабочего дня. Какой должна быть продолжительность перерыва согласно КЗоТ Украины?

122. При укладанні трудового договору встановлено випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій йому роботі. Випробування не встановлюється при прийманні на роботу осіб, котрі не досягли:

123. Виробнича фармацевтична фірма „Елема” створила свій фірмовий аптечний заклад. У даному випадку вона використовує канал розподілу:

124. При організації акціонерного товариства між засновниками виникла дискусія стосовно матеріальної відповідальності. Яка, на Вашу думку, матеріальна відповідальність у членів акціонерного товариства?

125. Сотрудник фармацевтической фирмы получил задание провести маркетинговые исследования по изучению регионального рынка антиаритмических средств. Какому этапу исследований он отдает предпочтение в первую очередь?

126. Фармацевтическая фирма “Адонис” продолжает выпускать слабительный препарат. Стадия жизненного цикла препарата, характеризуемая снижением темпа роста продаж, стабилизацией прибыли, увеличением расходов на стимулирование сбыта называется:

127. Провізор влаштовується на робота в оптове фармацевтичне підприємство на посаду завідувача аптечного складу. Який термін випробування не вимагає узгодження з комітетом профспілки при прийомі його на роботу?

128. Регулювання стимулів праці, які спонукають до виконання певної роботи, у теорії управління називається функцією:

129. За ініціативою фірми-виробника вносяться зміни в аннотацію препарату з метою обмеження його використання. Який вид маркетингу використовує фірма у даному випадку?

130. Одним з перших етапів підприємницької діяльності є реєстрація підприємства в органах влади. Які з перелічених нижче документів не потрібно подавати до місцевих органів влади для державної реєстрації підприємства?

131. Лікарський препарат на матриці „Бостон консалтинг груп” відноситься до групи товарів під загальною назвою „дійні корови”. На якій стадії життєвого циклу він знаходиться:

132. Споживачі з довірою сприймають нові безрецептурні лікарські засоби, якщо вони з’являються на ринку під добре відомою товарною маркою. Яке значення має ціна препарату для споживача, якщо існує стійка прихильність до марки?

133. Фармацевтична фірма, бажаючи зміцнити свої ринкові позиції в умовах конкурентного середовища, вирішує при здійсненні товарної політики використовувати товарні марки. Для чого призначена товарна марка?

134. На фармацевтический рынок Украины поступило новое лекарственное средство. Известно, что торговля им убыточна:низок объем продаж, велики маркетинговые расходы. В какой фазе жизненного цикла находится данное лекарственное средство:

135. Фармацевтичне підприємство після реєстрації повинно відкрити рахунок у банку. Який з перелічених нижче документів не є підставою для відкриття рахунку в банку підприємством – юридичною особою?

136. Однією з функцій менеджменту є мотивування. Мотив визначається як:

137. Фармацевтична фірма використовує для просування рекламу на телебаченні, радіо, у періодичних виданнях. Яким чином може бути визначена ефективність проведених рекламних заходів:

138. Діяльність керівника пов”язана з прийняттям управлінських рішень, які спрямовані на досягнення цілей організації. Які з наведених рішень не відносяться до таких, що класифікують за способом обгрунтування?

139. Производитель лекарственных средств формирует систему распределения продукции. При этом он ориентируется на максимальное привлечение сети посредников. Какой вид сбыта выбирает производитель

140. На зборах завідувачів аптек, що відбулися в ЦРА № 8 обговорювались нові правила відпуску деяких лікарських препаратів. Комунікації між відділами і підрозділами організації - це:

141. Фармацевтична оптова фірма для стимулювання збуту товару представляє своїм клієнтам знижку на основі соціальної домовленості і при умові їх постійності як клієнтів. Визначте вид знижки:

142. При регистрации субъекта хозяйствования в органы регистрации необходимо представить учредительные документы. Учредительными документами субъекта ведения хозяйства являются:

143. Який тип каналу товароруху продукції медичного призначення є найкоротшим?

144. Під час відпуску безрецептурного препарату стало зрозуміло, що хворий не сприймає словесну інформацію провізора аптеки. Як називаються комунікаційні перепони, при яких слова або символи можуть мати різне значення для відправника та отримувача інформації?

145. Колективний договір укладається профспілковим комітетом від імені трудового колективу підприємства з власником. Форма укладання колективного договору – письмова. Який термін дії колективного договору?

146. Фармацевтична фірма „Белладонна” використовує послуги посередника, що працює з фірмою за певною угодою і здійснює операції за її рахунок, при цьому йому надано виняткове право збуту товарів фірми в окремих регіонах. Цей посередник:

147. Новостворена ринкова структура, при якій орган управління – збори власників, пайовий внесок може бути як фінансовий, так і матеріальний, а відповідальність здійснюється в межах вкладеного внеску. Яку назву має дана структура(