Буклет 2012 року

Українською мовою для студентів громадян України

Всього тестових завдань:
Вірних відповідей:
РЕЗУЛЬТАТ: %

1. До звукових зовнішніх проявів роботи серця відносяться серцеві тони. Що є причиною виникнення ІІ тону?

2. Яка з наведених біологічно активних речовини пригнічує секрецію підшлункового соку?

3. У хворого, що тривало страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла уремія. Рівні сечовини і сечової кислоти у крові різко підвищені. Яке порушення кислотно-основного стану супроводжує дану патологію?

4. Для кількісного фотоколориметричного визначення іонів Феруму (III) спеціаліст проводить реакцію з сульфосаліциловою кислотою і вимірює такий показник:

5. Для лікування подагри використовується алопуринол. Який механізм дії алопуринолу?

6. При зборі лікарської сировини (плоди шипшини) на гілках рослин були виявлені багаточисельні нарости та пухлини. Які фітопатогенні мікроорганізми могли викликати такі ушкодження?

7. При посіві на щільне поживне середовище фекалій дитини з підозрою на коліентерит через добу виросли два види колоній: безбарвні та червоного кольору. До якої групи живильних середовищ, найбільш імовірно можна віднести це середовище?

8. З харкотиння хворого з високою температурою, ознобом, кашлем виділили грамнегативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, що мають ніжну капсулу. Який діагноз можна припустити?

9. У новонародженого, який народився від третьої вагітності резус-негативної матері, спостерігаються жовтяниця, яка наростає з часом, симптоми подразнення ЦНС, анемiя. Який вид жовтяниці у новонародженого?

10. Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?

11. Фармацевтичний синтез потребує вивчення кінетики складних реакцій. Якщо продукт першої стадії є вихідною речовиною другої стадії, то така реакція має назву:

12. Розчин, який містить катіони кальцію та магнію, титрують розчином трилону Б. У якому середовищі проводиться комплексонометричне титрування цих катіонів?

13. У дитини 2-х років дисбактеріоз кишечнику призвів до погіршення згортання крові. Яка найбільш імовірна причина цього?

14. Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:

15. У результаті тривалого перебування на свіжому повітрі в дуже теплому одязі у дитини підвищилася температура тіла, розвинулася загальна слабкість. Яка форма порушення терморегуляції спостерігається у даному випадку?

16. Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?

17. Відомо, що деякі хімічні сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Назвіть одну з таких сполук:

18. Наведена схема отримання нітро-алканів називається реакцією:

19. У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної?

20. У спортсменів після тренування частота серцевих скорочень збільшилась до 120/хв. Які гормони наднирників забезпечують подібний ефект?

21. Замісником якого роду є ацильова-на аміногрупа?

22. У пацієнта було встановлено порушення всмоктування жирів. Дефіцит якої речовини в кишечнику може бути причиною цього?

23. Найбільш сильною серед галогено-водневих кислот є:

24. Яка концентрація гідроксид-іонів (в моль/л) у розчині, pOH якого дорівнює 9?

25. У хворого, який страждає на пневмосклероз, pH крові складає 7,34. Аналіз газового складу крові показав наявність гіперкапнії. Дослідження сечі показало підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-лужного стану має місце у хворого?

26. При повній дисоціації 1 Моль якого електроліту утвориться 3 Моль іонів?

27. Важливим субстратом глюконеогенезу в печінці є аланін. Назвіть реакцію, в ході якої він утворюється в скелетних м’язах з пірувату:

28. Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є:

29. У пацієнта з хворобою Паркінсона знижена кількість дофаміну, який утворюється з діоксіфенілаланіну (ДОФА). Під дією якого ферменту відбувається це перетворення?

30. Який метод заснований на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і величиною електродного потенціалу?

31. Водневий показник 0,001 М розчи- ну хлористоводневої кислоти дорівнює:

32. Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах?

33. Нітруюча суміш - це суміш концентрованих кислот:

34. У людини внаслідок удару в епіга-стральну ділянку зупинилось серце. Що призвело до таких змін у діяльності серця?

35. Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?

36. Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?

37. Оксиди Нітрогену можуть окиснювати Fe2+ у молєкулі гємогло6іну до Fe3+ з утворенням його похідного, не здатного приєднувати кисень. Назвіть цю речовину:

38. Під час дослідження крові у групи альпіністів, які беруть участь у сходженні на вершину, було відзначено еритроцитоз, збільшення кількості гемоглобіну. Який тип гіпоксії призвів до стимуляції еритропоезу у кістковому мозку?

39. Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:

40. Виконуючи пальце-носову пробу, обстежуваний не зміг із заплющеними очима попасти кінчиком пальця у кінчик носа. Яка структура ЦНС ушкоджена?

41. При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм?

42. У здорової людини за допомогою спірометра визначили об’єм повітря, який вона видихає при спокійному диханні він склав 0,5 літра. Як називається цей об’єм?

43. Який плід характерний для Atropa belladonna?

44. При дослідженні складу сечі виявили зменшення концентрації іонів натрію. Який з гормонів забезпечує посилення реабсорбції іонів натрію у звивистих канальцях нефрону?

45. Які реакції використовують у методах перманганатометрії, дихроматометрії, йодометрії?

46. В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється Ферум, який надходить до кісткового мозку і знову використовується для синтезу гемоглобіну. В комплексі з яким транспортним білком переноситься Ферум?

47. У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки?

48. У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?

49. Чоловікові для діагностики туберкульозу був введений туберкулін. На місці введення виникло почервоніння, що протягом двох діб збільшилось у розмірі. Який тип алергічної реакції розвинувся у людини?

50. Пацієнт доставлений до лікарні з гострим харчовим отруєнням, причиною якого стало вживання консервова- них грибів, що були виготовлені у домашніх умовах. Дослідження продукту виявило наявність у ньому мікроорганізмів, що розвиваються лише за відсутності кисню. Які мікроорганізми стали причиною отруєння?

51. При визначенні типу і особливостей провідних пучків вісьових органів враховане взаємне розташування флоеми і ксилеми та

52. Результатом проведеної гістохімі- чної реакції на жирні олії з використанням Судану III є забарвлення ...

53. У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?

54. У людини в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Яка структура є водієм ритму серця у цієї людини?

55. У хворого 30-ти років після введення пеніциліну концентрація препарату в сечі була в 500 раз вищою, ніж у крові. Завдяки яким процесам це можливо?

56. У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендартеріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів?

57. До аптечної мережі надійшли противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції?

58. До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Вкажіть груповий реагент для цієї групи катіонів:

59. Для корекції дисбіозу використовують препарати, які містять живих представників нормальної мікрофлори, а також продукти їх життєдіяльності. Виберіть серед перерахованих мікроорганізмів ті, які використовують для виготовлення таких препаратів:

60. Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином:

61. Правило Вант-Гоффа застосовують при визначенні терміну придатності ліків. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшості хімічних реакцій?

62. У чоловіка 45-ти років діагностували виразку шлунка. Після консервативного лікування зникли 6іль, пєчія, нормалiзувалась функція ШКТ. При ендоскопічному дослідженні шлунка було виявлено рубцювання. Як треба кваліфікувати такий перебіг хвороби?

63. Бензальдегід в умовах реакції Канніццаро утворює:

64. На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: "Перед вживанням збовтати!"Це попередження обумовлено:

65. Вкажіть реакцію, за якою можна одержати саліцилову кислоту:

66. Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу, проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?

67. До розчину, що містить катіони шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), додали розчин калію йодиду. Випав червоний осад, розчинний в надлишку реагенту. Які катіони присутні в розчині?

68. Яку з наведених реакцій можна використовувати для ідентифікації первинної аміногрупи?

69. Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:

70. За допомогою якого реагенту можна розрізнити крохмаль та глюкозу?

71. У дитини після вживання полуниці виникли сверблячі червоні плями по шкірі (кропивниця). До якого типу алергічних реакцій за класифікацією Джелла і Кумбса відноситься ця реакція?

72. Внаслідок тривалого голодування у людини швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш імовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

73. Фармацевтичне підприємство може запропонувати аптекам широкий перелік антимікробних препаратів. Оберіть антибактеріальний препарат широкого спектру дії:

74. Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату:

75. Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-оберенено-яйцеподібних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до черешка (рахіс листка), а отже називаються:

76. Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?

77. Емульсії класифікують за об’ємною концентрацією дисперсної фази. До якої групи належать емульсії з концентрацією 0,1 - 74,0% об.?

78. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на сонячні опіки, зниження гостроти зору. Волосся, шкіра і очі не мають пігментації. Встановлений діагноз - альбінізм. Дефіцит якого ферменту має місце у пацієнта?

79. Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:

80. При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія?

81. Для схеми перетворень

82. В який з наведених реакцій Гідроген виявляє властивості окисника?

83. Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві ґрунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається:

84. Літію карбонат використовують у фармації для лікування психозів різної етіології. Укажіть реакцію водного розчину цієї солі:

85. Для посилення гальмівних процесів у ЦНС використовують фармакологічні препарати, які викликають на постсинаптичних мембранах такий процес:

86. Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікро6ної дії сульфанiламiдних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:

87. За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:

88. При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?

89. У хворого 70-ти років виявлено атеросклероз судин серця та головного мозку. При обстеженні відмічено зміни ліпідного спектру крові. Збільшення яких ліпопротеїнів відіграє суттєве значення в патогенезі атеросклерозу?

90. Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?

91. При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкеру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми з рівномірними 8-12 завитками. Вказані властивості мають:

92. З якою метою поряд з використанням групового реактиву ІІІ аналітичної групи використовують етиловий спирт?

93. Вивчення онтогенезу головного кореня показало, що він формується з:

94. За яким механізмом буде бромуватись ароматичне ядро толуолу?

95. Один із катіонів першої групи заважає виявленню інших. Тому його слід виявити першим і видалити. Який це катіон?

96. Фібринолітичні лікарські засоби здатні розчиняти в організмі людини вже утворені тромби. Який фармацевтичний препарат має фібринолітичну активність?

97. Який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Мора?

98. Однією з важливих діагностичних ознак для визначення видів сосни є кількість хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх:

99. До якої ботанічної родини належить описана лікарська рослина: "Багаторічна трав’яниста рослина з висхідним чотиригранним стеблом і супротивно розміщеними цілісними листками. Квітки зигоморфні, двостатеві із двогубим віночком, зібрані у півкільця в пазухах листків; плід - цинобій (чотиригорішок)" ?

100. Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з розчином:

101. Дегідрогенази - це ферменти, які відщеплюють атоми Гідрогену від субстрату. До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа?

102. Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять таким методом:

103. Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?

104. При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати:

105. У середовищі з яким pH проявляють максимальну активність протеолітичні ферменти шлункового соку?

106. В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?

107. Значне подразнення слизової оболонки провідних повітряних шляхів частинками пилу або їдкими парами викликає збудження закінчень трійчастого нерва і рефлекторно викликає:

108. До якого типу електродів відноситься хлорсрібний електрод?

109. При кондуктометричному титруванні суміші кислот HCl і CH3COOH 0,1М розчином NaOH вимірюють:

110. Патогенним мікроорганізмам властива наявність ферментів агресії, які визначають їх вірулентність. Виберіть серед перерахованих ферменти агресії:

111. При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що основну її масу складає багатошарова жива пухка паренхіма з крохмальними зернами. Це:

112. Який параметр вимірюють при кондуктометричному титруванні розчинів електролітів?

113. Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність якого ферменту регулює інсулін?

114. Сухий залишок, отриманий після упарювання розчину, що аналізується, забарвлює безколірне полум’я горілки у жовтий колір, а при розгляданні через синє скло - у фіолетовий. Які катіони знаходяться у сухому залишку?

115. З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?

116. В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї?

117. Стрептоміцин та інші аміноглікозиди, зв’язуючись з 305-субодиницею рибосом, попереджають приєднання формілметіоніл-тРНК. Який процес порушується внаслідок цього ефекту?

118. Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних?

119. Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який інгібує цей препарат у туберкульозної палички:

120. Досить часто ґрунт може бути місцем перебування низки патогенних мікроорганізмів. Збудники яких захворювань можуть тривалий час існувати в ґрунті?

121. Перед проведенням операції хірург обробив руки спиртвмісним розчином. До якої групи препаратів відноситься даний розчин?

122. Яка з наведених карбонільних сполук дає позитивну йодоформну пробу?

123. В якому випадку утвориться силікатна (кремнієва) кислота?

124. Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ...

125. У розчині, що містить катіони міді (II) і цинку, катіони міді можна визначити за допомогою надлишку такого реагенту:

126. Cеред наведених кислот виберіть окисника:

127. При мікроскопічному дослідженні виявлена тканина, що складається з прозорих живих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:

128. Яку сполуку додають при визначенні катіонів кальцію з індикатором мурексидом для створення рН>12?

129. До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, збільшення рис обличчя. При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого?

130. Молярна маса еквіваленту для кальцій гідроксиду (M(Ca(OH)2) = 74 г/моль) дорівнює:

131. У хворого 40-ка років з ішемічною хворобою серця і захворюванням судин (облітеруючий ендартеріїт) під час огляду нижніх кінцівок виявлені блідість і дистрофічні зміни шкіри, зниження місцевої температури, порушення чутливості, біль. Яке порушення периферичного кровообігу має місце у хворого?

132. Чому дорівнює еквівалент Al(OH)3 у реакції Al(OH)3 + 2HCl = Al(OH)Cl2 + 2H2O?

133. До групи бур’янів належить вид лікарських рослин, а саме:

134. У чоловіка 38-ми років визначили, що рН сечі дорівнює 7,5. Які продукти харчування він вживав у їжу?

135. При вивченні суцвіть рослин родини Asteraceae виявлено декілька типів квіток, ОКРІМ:

136. Ядра клітин оброблено препаратом, що руйнує ядерце. Порушення якого процесу виникло в клітині?

137. Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:

138. Серед мікрофлори ґрунту дуже часто можна знайти представників патогенних мікроорганізмів. Які з нижче перерахованих патогенних мікроорганізмів можуть тривалий час існувати в ґрунті?

139. В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?

140. Вкажіть умови (середовище, температура) перебігу реакції при стандартизації розчину калію перманганату за розчином натрію оксалату:

141. Відібрані рослини з трубчастими, язичковими, несправжньоязичковими та воронкоподібними квітками, зібраними в елементарні суцвіття кошики. Ці рослини відносяться до родини:

142. Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH3 — C = N ?

143. Розчинність малорозчинних речовин (типу AgCl або BaSO4) характеризують за допомогою спеціальної константи, яка має назву:

144. Причиною виникнення оптичної активності є наявність у структурі молекули органічної сполуки:

145. Хімік-аналітик для ідентифікації катіонів цинку (II) використав розчин реагенту гексаціаноферату (II) калію (реакція фармакопейна). Якого кольору осад при цьому утворюється?

146. На підприємстві для специфічної профілактики грипу у співробітників використали вакцину "Інфлювак". Який вид імунітету буде сформований в організмі вакцинованих?

147. Максимальний ступінь окиснення елемента, як правило, дорівнює:

148. Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?

149. Для наведеної сполуки виберіть відповідну назву:

150. Осаджуваною формою при визначенні іонів Fe2+ в солі Мора за допомогою гравіметричного методу є:

151. Що являє собою перетворення MnO - MnO2?

152. Який з наведених оксидів є основним?

153. При підйомі у гори у альпініста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається?

154. Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію:

155. При обчисленні осмотичного тиску розчинів електролітів за законом Вант-Гоффа використовується:

156. У хворого при отруєнні виник блювотний рефлекс. Який вид моторики шлунково-кишкового каналу має місце при даному рефлексі?

157. Які робочі розчини (титранти) використовують у методі осаджувального титрування - методі Фольгарда?

158. При обстеженні у хворої виявлені ознаки міокардіальної серцевої недостатності. Вкажіть можливу причину серцевої недостатності міокардіального типу серед названих:

159. При взаємодії якого металу з киснем утворюється пероксид?

160. При тривалому лікуванні інфекційного хворого пеніциліном встановлено явище трансформації збудника в L-форму. Які зміни виникають у клітині збудника при L-трансформації?

161. Кріоскопічні сталі води, бензолу, хлороформу, оцтової кислоти і камфори відповідно дорівнюють 1,86; 5,12; 4,9; 3,9; 40,0. Який з цих розчинників слід обрати для найбільш точного визначення молярної маси лікарської речовини (неелектроліту) кріоскопічним методом?

162. Лікарський препарат сулему використовують у якості дезінфікуючого засобу. Вкажіть сполуку ртуті (II), яку називають сулемою:

163. В препараті під мікроскопом добре видно багатошарову палісадну (стовпчасту) паренхіму, яка характерна для:

164. Яка з перелічених нижче назв відповідає формулі:

165. З метою визначення можливої засіяності медичного препарату грибами провели посів на поживне середовище, на якому виросли великі сметаноподібні колонії. Яке поживе середовище було використане в даному випадку?

166. В квітці тичинок багато і вони зростаються тичинковими нитками в кілька пучків, тобто андроцей цієї квітки є:

167. У хворої 59-ти років при флюорографії виявили в нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак притаманна для доброякісної пухлини?

168. Вкажіть кількість електронів, яка бере участь в утворенні замкненої спряженої системи у молекулі піримідину:

169. У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом знешкодження в печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється бензойна кислота?

170. Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?

171. В практиці заготівлі сировини представників айстрових під поняттям "квітки"мають на увазі як окремі квітки, так і суцвіття. Однак поняття "квітки" ботанічно правильне для:

172. Сечова кислота є похідним

173. У реанімаційне відділєння надійшов хворий з діагнозом: наркотичне отруєння. Стан важкий. Дихання часте, поверхневе, з періодами апное (Біота). Що стало основною причиною розвитку періодичного дихання у хворого?

174. Для лікування депресивних станів призначають препарати - інгібітори ферменту, що інактивує біогенні аміни. Назвіть даний фермент:

175. При визначенні змін проникності мембрани під час розвитку потенціалу дії встановлено, що у фазі деполяризації переважає:

176. Згідно правила Панета-Фаянса, на поверхні кристалічного твердого адсорбенту з розчину адсорбується той іон, який:

177. При дії амоніаку на кислоти відбувається утворення солей амонію. Які властивості амоніаку характеризує цей процес?

178. Для календули лікарської - представника сімейства айстрових, характерно суцвіття:

179. Виберіть реакцію, в результаті якої утвориться основна сіль:

180. В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самодовільного процесу за цих умов?

181. У рослини, що визначається, стебла порожні, ребристі, суцвіття - складний зонтик, схізокарпний плід - вислоплідник, багатий на ефірні олії, що характерно для:

182. Багато хвороб лікарських рослин спричиняють бактерії роду Pseudomonas. Оберіть серед наведених бактерій ті, які належать до цього роду:

183. До якого типу відноситься реакція:

184. Виберіть валентність і ступінь оки-снення атома Нітрогену в молекулі N2:

185. Якій солі відповідає вираз для розрахунку константи гідролізу

186. Вкажіть показник захисних властивостей ВМС організму, що сприяє утриманню кальцій фосфату та карбонату в плазмі крові:

187. У хворого діагностований рак правої легені і призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого?

188. У розчині присутні катіони цинку i алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:

189. Вивчаючи стебло, вкрите перидер-мою, дослідник переконався, що газообмін здійснюється через

190. Які з перерахованих реакцій треба провести, щоб одержати азобарвник із ароматичного аміну?

191. Ступінь вилучення лікарської речовини в процесі екстракції залежить від величини її коефіцієнта розподілу. Якщо речовина, що розподіляється, характеризується різними ступенями дисоціації або асоціації в різних фазах, коефіцієнт розподілу обчислюється за:

192. Який зубець електрокардіограми характеризує поширення збудження передсердями серця?

193. У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи. . .

194. У технології фармацевтичних препаратів важливу роль мають: тиск, температура, концентрація. Зниження температури якого процесу збільшує вихід продуктів реакції?

195. Яка з перелічених солей внаслідок гідролізу утворює основну сіль?

196. При названа β-оксикарбонових кислот утворюються:

197. Термодинамічні розрахунки дозволяють визначити можливість і напрямок самовільних процесів. У ізольованій системі з цією метою використовують зміну такої термодинамічної функції:

198. Яка сполука утворюється при нагріванні а-гідроксипропіонової кислоти?

199. Які речовини є адекватними нейрогуморальними стимуляторами виділення шлункового соку в шлункову фазу секреції?

200. Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють?