Буклет 2012 року

Всього тестових завдань:
Вірних відповідей:
РЕЗУЛЬТАТ: %

1. Замісником якого роду є ацильова-на аміногрупа?

2. При мікроскопічному дослідженні виявлена тканина, що складається з прозорих живих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:

3. Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:

4. У розчині, що містить катіони міді (II) і цинку, катіони міді можна визначити за допомогою надлишку такого реагенту:

5. Яка концентрація гідроксид-іонів (в моль/л) у розчині, pOH якого дорівнює 9?

6. В препараті під мікроскопом добре видно багатошарову палісадну (стовпчасту) паренхіму, яка характерна для:

7. У чоловіка 38-ми років визначили, що рН сечі дорівнює 7,5. Які продукти харчування він вживав у їжу?

8. Чоловікові для діагностики туберкульозу був введений туберкулін. На місці введення виникло почервоніння, що протягом двох діб збільшилось у розмірі. Який тип алергічної реакції розвинувся у людини?

9. При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що основну її масу складає багатошарова жива пухка паренхіма з крохмальними зернами. Це:

10. Вкажіть кількість електронів, яка бере участь в утворенні замкненої спряженої системи у молекулі піримідину:

11. На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: "Перед вживанням збовтати!"Це попередження обумовлено:

12. Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах?

13. Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?

14. До якого типу відноситься реакція:

15. Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-оберенено-яйцеподібних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до черешка (рахіс листка), а отже називаються:

16. Яка сполука утворюється при нагріванні а-гідроксипропіонової кислоти?

17. Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?

18. Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:

19. У технології фармацевтичних препаратів важливу роль мають: тиск, температура, концентрація. Зниження температури якого процесу збільшує вихід продуктів реакції?

20. У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи. . .

21. Який з наведених оксидів є основним?

22. Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?

23. Дегідрогенази - це ферменти, які відщеплюють атоми Гідрогену від субстрату. До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа?

24. Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію:

25. При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія?

26. Результатом проведеної гістохімі- чної реакції на жирні олії з використанням Судану III є забарвлення ...

27. Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату:

28. У хворого, що тривало страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла уремія. Рівні сечовини і сечової кислоти у крові різко підвищені. Яке порушення кислотно-основного стану супроводжує дану патологію?

29. Для корекції дисбіозу використовують препарати, які містять живих представників нормальної мікрофлори, а також продукти їх життєдіяльності. Виберіть серед перерахованих мікроорганізмів ті, які використовують для виготовлення таких препаратів:

30. Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з розчином:

31. При визначенні типу і особливостей провідних пучків вісьових органів враховане взаємне розташування флоеми і ксилеми та

32. Серед мікрофлори ґрунту дуже часто можна знайти представників патогенних мікроорганізмів. Які з нижче перерахованих патогенних мікроорганізмів можуть тривалий час існувати в ґрунті?

33. Водневий показник 0,001 М розчи- ну хлористоводневої кислоти дорівнює:

34. Досить часто ґрунт може бути місцем перебування низки патогенних мікроорганізмів. Збудники яких захворювань можуть тривалий час існувати в ґрунті?

35. Наведена схема отримання нітро-алканів називається реакцією:

36. При обчисленні осмотичного тиску розчинів електролітів за законом Вант-Гоффа використовується:

37. У хворого при отруєнні виник блювотний рефлекс. Який вид моторики шлунково-кишкового каналу має місце при даному рефлексі?

38. Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є:

39. Для календули лікарської - представника сімейства айстрових, характерно суцвіття:

40. Сухий залишок, отриманий після упарювання розчину, що аналізується, забарвлює безколірне полум’я горілки у жовтий колір, а при розгляданні через синє скло - у фіолетовий. Які катіони знаходяться у сухому залишку?

41. При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкеру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми з рівномірними 8-12 завитками. Вказані властивості мають:

42. За допомогою якого реагенту можна розрізнити крохмаль та глюкозу?

43. При визначенні змін проникності мембрани під час розвитку потенціалу дії встановлено, що у фазі деполяризації переважає:

44. Один із катіонів першої групи заважає виявленню інших. Тому його слід виявити першим і видалити. Який це катіон?

45. Яка з перелічених солей внаслідок гідролізу утворює основну сіль?

46. Ступінь вилучення лікарської речовини в процесі екстракції залежить від величини її коефіцієнта розподілу. Якщо речовина, що розподіляється, характеризується різними ступенями дисоціації або асоціації в різних фазах, коефіцієнт розподілу обчислюється за:

47. Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві ґрунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається:

48. При зборі лікарської сировини (плоди шипшини) на гілках рослин були виявлені багаточисельні нарости та пухлини. Які фітопатогенні мікроорганізми могли викликати такі ушкодження?

49. Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікро6ної дії сульфанiламiдних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:

50. При підйомі у гори у альпініста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається?

51. Вивчення онтогенезу головного кореня показало, що він формується з:

52. Ядра клітин оброблено препаратом, що руйнує ядерце. Порушення якого процесу виникло в клітині?

53. При обстеженні у хворої виявлені ознаки міокардіальної серцевої недостатності. Вкажіть можливу причину серцевої недостатності міокардіального типу серед названих:

54. У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?

55. При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм?

56. При дії амоніаку на кислоти відбувається утворення солей амонію. Які властивості амоніаку характеризує цей процес?

57. Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:

58. У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?

59. У результаті тривалого перебування на свіжому повітрі в дуже теплому одязі у дитини підвищилася температура тіла, розвинулася загальна слабкість. Яка форма порушення терморегуляції спостерігається у даному випадку?

60. Термодинамічні розрахунки дозволяють визначити можливість і напрямок самовільних процесів. У ізольованій системі з цією метою використовують зміну такої термодинамічної функції:

61. Оксиди Нітрогену можуть окиснювати Fe2+ у молєкулі гємогло6іну до Fe3+ з утворенням його похідного, не здатного приєднувати кисень. Назвіть цю речовину:

62. До розчину, що містить катіони шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), додали розчин калію йодиду. Випав червоний осад, розчинний в надлишку реагенту. Які катіони присутні в розчині?

63. Причиною виникнення оптичної активності є наявність у структурі молекули органічної сполуки:

64. З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?

65. На підприємстві для специфічної профілактики грипу у співробітників використали вакцину "Інфлювак". Який вид імунітету буде сформований в організмі вакцинованих?

66. Якій солі відповідає вираз для розрахунку константи гідролізу

67. До аптечної мережі надійшли противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції?

68. Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?

69. У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної?

70. Для схеми перетворень реакція електрофільного заміщення відбувається на стадії:

71. У пацієнта було встановлено порушення всмоктування жирів. Дефіцит якої речовини в кишечнику може бути причиною цього?

72. Яка з перелічених нижче назв відповідає формулі:

73. Під час дослідження крові у групи альпіністів, які беруть участь у сходженні на вершину, було відзначено еритроцитоз, збільшення кількості гемоглобіну. Який тип гіпоксії призвів до стимуляції еритропоезу у кістковому мозку?

74. Пацієнт доставлений до лікарні з гострим харчовим отруєнням, причиною якого стало вживання консервова- них грибів, що були виготовлені у домашніх умовах. Дослідження продукту виявило наявність у ньому мікроорганізмів, що розвиваються лише за відсутності кисню. Які мікроорганізми стали причиною отруєння?

75. Виберіть валентність і ступінь оки-снення атома Нітрогену в молекулі N2:

76. Розчин, який містить катіони кальцію та магнію, титрують розчином трилону Б. У якому середовищі проводиться комплексонометричне титрування цих катіонів?

77. У хворого 30-ти років після введення пеніциліну концентрація препарату в сечі була в 500 раз вищою, ніж у крові. Завдяки яким процесам це можливо?

78. У рослини, що визначається, стебла порожні, ребристі, суцвіття - складний зонтик, схізокарпний плід - вислоплідник, багатий на ефірні олії, що характерно для:

79. Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють?

80. У чоловіка 45-ти років діагностували виразку шлунка. Після консервативного лікування зникли 6іль, пєчія, нормалiзувалась функція ШКТ. При ендоскопічному дослідженні шлунка було виявлено рубцювання. Як треба кваліфікувати такий перебіг хвороби?

81. При взаємодії якого металу з киснем утворюється пероксид?

82. При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?

83. У хворого 70-ти років виявлено атеросклероз судин серця та головного мозку. При обстеженні відмічено зміни ліпідного спектру крові. Збільшення яких ліпопротеїнів відіграє суттєве значення в патогенезі атеросклерозу?

84. У дитини 2-х років дисбактеріоз кишечнику призвів до погіршення згортання крові. Яка найбільш імовірна причина цього?

85. Фармацевтичний синтез потребує вивчення кінетики складних реакцій. Якщо продукт першої стадії є вихідною речовиною другої стадії, то така реакція має назву:

86. Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який інгібує цей препарат у туберкульозної палички:

87. Перед проведенням операції хірург обробив руки спиртвмісним розчином. До якої групи препаратів відноситься даний розчин?

88. При названа β-оксикарбонових кислот утворюються:

89. У реанімаційне відділєння надійшов хворий з діагнозом: наркотичне отруєння. Стан важкий. Дихання часте, поверхневе, з періодами апное (Біота). Що стало основною причиною розвитку періодичного дихання у хворого?

90. У хворого 40-ка років з ішемічною хворобою серця і захворюванням судин (облітеруючий ендартеріїт) під час огляду нижніх кінцівок виявлені блідість і дистрофічні зміни шкіри, зниження місцевої температури, порушення чутливості, біль. Яке порушення периферичного кровообігу має місце у хворого?

91. Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу, проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?

92. При повній дисоціації 1 Моль якого електроліту утвориться 3 Моль іонів?

93. До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, збільшення рис обличчя. При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого?

94. Для лікування депресивних станів призначають препарати - інгібітори ферменту, що інактивує біогенні аміни. Назвіть даний фермент:

95. З метою визначення можливої засіяності медичного препарату грибами провели посів на поживне середовище, на якому виросли великі сметаноподібні колонії. Яке поживе середовище було використане в даному випадку?

96. До звукових зовнішніх проявів роботи серця відносяться серцеві тони. Що є причиною виникнення ІІ тону?

97. За яким механізмом буде бромуватись ароматичне ядро толуолу?

98. З якою метою поряд з використанням групового реактиву ІІІ аналітичної групи використовують етиловий спирт?

99. У пацієнта з хворобою Паркінсона знижена кількість дофаміну, який утворюється з діоксіфенілаланіну (ДОФА). Під дією якого ферменту відбувається це перетворення?

100. Які з перерахованих реакцій треба провести, щоб одержати азобарвник із ароматичного аміну?

101. Які реакції використовують у методах перманганатометрії, дихроматометрії, йодометрії?

102. В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?

103. У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом знешкодження в печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється бензойна кислота?

104. Вкажіть умови (середовище, температура) перебігу реакції при стандартизації розчину калію перманганату за розчином натрію оксалату:

105. У хворого діагностований рак правої легені і призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого?

106. Максимальний ступінь окиснення елемента, як правило, дорівнює:

107. Вкажіть реакцію, за якою можна одержати саліцилову кислоту:

108. Лікарський препарат сулему використовують у якості дезінфікуючого засобу. Вкажіть сполуку ртуті (II), яку називають сулемою:

109. Літію карбонат використовують у фармації для лікування психозів різної етіології. Укажіть реакцію водного розчину цієї солі:

110. Осаджуваною формою при визначенні іонів Fe2+ в солі Мора за допомогою гравіметричного методу є:

111. Виконуючи пальце-носову пробу, обстежуваний не зміг із заплющеними очима попасти кінчиком пальця у кінчик носа. Яка структура ЦНС ушкоджена?

112. За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:

113. Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:

114. Сечова кислота є похідним

115. Який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Мора?

116. В який з наведених реакцій Гідроген виявляє властивості окисника?

117. До якої ботанічної родини належить описана лікарська рослина: "Багаторічна трав’яниста рослина з висхідним чотиригранним стеблом і супротивно розміщеними цілісними листками. Квітки зигоморфні, двостатеві із двогубим віночком, зібрані у півкільця в пазухах листків; плід - цинобій (чотиригорішок)" ?

118. Відомо, що деякі хімічні сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Назвіть одну з таких сполук:

119. Нітруюча суміш - це суміш концентрованих кислот:

120. Розчинність малорозчинних речовин (типу AgCl або BaSO4) характеризують за допомогою спеціальної константи, яка має назву:

121. Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?

122. Який зубець електрокардіограми характеризує поширення збудження передсердями серця?

123. Однією з важливих діагностичних ознак для визначення видів сосни є кількість хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх:

124. Який плід характерний для Atropa belladonna?

125. Виберіть реакцію, в результаті якої утвориться основна сіль:

126. Що являє собою перетворення MnO - MnO2?

127. Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять таким методом:

128. Яку сполуку додають при визначенні катіонів кальцію з індикатором мурексидом для створення рН>12?

129. У середовищі з яким pH проявляють максимальну активність протеолітичні ферменти шлункового соку?

130. Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ...

131. Важливим субстратом глюконеогенезу в печінці є аланін. Назвіть реакцію, в ході якої він утворюється в скелетних м’язах з пірувату:

132. В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?

133. Який параметр вимірюють при кондуктометричному титруванні розчинів електролітів?

134. Фібринолітичні лікарські засоби здатні розчиняти в організмі людини вже утворені тромби. Який фармацевтичний препарат має фібринолітичну активність?

135. Багато хвороб лікарських рослин спричиняють бактерії роду Pseudomonas. Оберіть серед наведених бактерій ті, які належать до цього роду:

136. Найбільш сильною серед галогено-водневих кислот є:

137. Емульсії класифікують за об’ємною концентрацією дисперсної фази. До якої групи належать емульсії з концентрацією 0,1 - 74,0% об.?

138. В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самодовільного процесу за цих умов?

139. Яка з наведених карбонільних сполук дає позитивну йодоформну пробу?

140. Згідно правила Панета-Фаянса, на поверхні кристалічного твердого адсорбенту з розчину адсорбується той іон, який:

141. В практиці заготівлі сировини представників айстрових під поняттям "квітки"мають на увазі як окремі квітки, так і суцвіття. Однак поняття "квітки" ботанічно правильне для:

142. До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Вкажіть груповий реагент для цієї групи катіонів:

143. Які речовини є адекватними нейрогуморальними стимуляторами виділення шлункового соку в шлункову фазу секреції?

144. Хімік-аналітик для ідентифікації катіонів цинку (II) використав розчин реагенту гексаціаноферату (II) калію (реакція фармакопейна). Якого кольору осад при цьому утворюється?

145. Вивчаючи стебло, вкрите перидер-мою, дослідник переконався, що газообмін здійснюється через

146. Які робочі розчини (титранти) використовують у методі осаджувального титрування - методі Фольгарда?

147. До якого типу електродів відноситься хлорсрібний електрод?

148. Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:

149. Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?

150. В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї?

151. У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендартеріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів?

152. В квітці тичинок багато і вони зростаються тичинковими нитками в кілька пучків, тобто андроцей цієї квітки є:

153. У хворої 59-ти років при флюорографії виявили в нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак притаманна для доброякісної пухлини?

154. Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?

155. У людини в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Яка структура є водієм ритму серця у цієї людини?

156. Значне подразнення слизової оболонки провідних повітряних шляхів частинками пилу або їдкими парами викликає збудження закінчень трійчастого нерва і рефлекторно викликає:

157. В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється Ферум, який надходить до кісткового мозку і знову використовується для синтезу гемоглобіну. В комплексі з яким транспортним білком переноситься Ферум?

158. У дитини після вживання полуниці виникли сверблячі червоні плями по шкірі (кропивниця). До якого типу алергічних реакцій за класифікацією Джелла і Кумбса відноситься ця реакція?

159. При посіві на щільне поживне середовище фекалій дитини з підозрою на коліентерит через добу виросли два види колоній: безбарвні та червоного кольору. До якої групи живильних середовищ, найбільш імовірно можна віднести це середовище?

160. Яку з наведених реакцій можна використовувати для ідентифікації первинної аміногрупи?

161. Для наведеної сполуки виберіть відповідну назву:

162. Внаслідок тривалого голодування у людини швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш імовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

163. Патогенним мікроорганізмам властива наявність ферментів агресії, які визначають їх вірулентність. Виберіть серед перерахованих ферменти агресії:

164. До групи бур’янів належить вид лікарських рослин, а саме:

165. Для лікування подагри використовується алопуринол. Який механізм дії алопуринолу?

166. Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH3 — C = N ?

167. Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних?

168. У людини внаслідок удару в епіга-стральну ділянку зупинилось серце. Що призвело до таких змін у діяльності серця?

169. Cеред наведених кислот виберіть окисника:

170. У спортсменів після тренування частота серцевих скорочень збільшилась до 120/хв. Які гормони наднирників забезпечують подібний ефект?

171. Відібрані рослини з трубчастими, язичковими, несправжньоязичковими та воронкоподібними квітками, зібраними в елементарні суцвіття кошики. Ці рослини відносяться до родини:

172. Правило Вант-Гоффа застосовують при визначенні терміну придатності ліків. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшості хімічних реакцій?

173. З харкотиння хворого з високою температурою, ознобом, кашлем виділили грамнегативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, що мають ніжну капсулу. Який діагноз можна припустити?

174. Фармацевтичне підприємство може запропонувати аптекам широкий перелік антимікробних препаратів. Оберіть антибактеріальний препарат широкого спектру дії:

175. Чому дорівнює еквівалент Al(OH)3 у реакції Al(OH)3 + 2HCl = Al(OH)Cl2 + 2H2O?

176. У розчині присутні катіони цинку i алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:

177. У хворого, який страждає на пневмосклероз, pH крові складає 7,34. Аналіз газового складу крові показав наявність гіперкапнії. Дослідження сечі показало підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-лужного стану має місце у хворого?

178. Бензальдегід в умовах реакції Канніццаро утворює:

179. При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати:

180. У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки?

181. Кріоскопічні сталі води, бензолу, хлороформу, оцтової кислоти і камфори відповідно дорівнюють 1,86; 5,12; 4,9; 3,9; 40,0. Який з цих розчинників слід обрати для найбільш точного визначення молярної маси лікарської речовини (неелектроліту) кріоскопічним методом?

182. При вивченні суцвіть рослин родини Asteraceae виявлено декілька типів квіток, ОКРІМ:

183. В якому випадку утвориться силікатна (кремнієва) кислота?

184. Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність якого ферменту регулює інсулін?

185. Яка з наведених біологічно активних речовини пригнічує секрецію підшлункового соку?

186. У здорової людини за допомогою спірометра визначили об’єм повітря, який вона видихає при спокійному диханні він склав 0,5 літра. Як називається цей об’єм?

187. Стрептоміцин та інші аміноглікозиди, зв’язуючись з 305-субодиницею рибосом, попереджають приєднання формілметіоніл-тРНК. Який процес порушується внаслідок цього ефекту?

188. Для кількісного фотоколориметричного визначення іонів Феруму (III) спеціаліст проводить реакцію з сульфосаліциловою кислотою і вимірює такий показник:

189. Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?

190. Вкажіть показник захисних властивостей ВМС організму, що сприяє утриманню кальцій фосфату та карбонату в плазмі крові:

191. Для посилення гальмівних процесів у ЦНС використовують фармакологічні препарати, які викликають на постсинаптичних мембранах такий процес:

192. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на сонячні опіки, зниження гостроти зору. Волосся, шкіра і очі не мають пігментації. Встановлений діагноз - альбінізм. Дефіцит якого ферменту має місце у пацієнта?

193. При тривалому лікуванні інфекційного хворого пеніциліном встановлено явище трансформації збудника в L-форму. Які зміни виникають у клітині збудника при L-трансформації?

194. Який метод заснований на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і величиною електродного потенціалу?

195. У новонародженого, який народився від третьої вагітності резус-негативної матері, спостерігаються жовтяниця, яка наростає з часом, симптоми подразнення ЦНС, анемiя. Який вид жовтяниці у новонародженого?

196. При кондуктометричному титруванні суміші кислот HCl і CH3COOH 0,1М розчином NaOH вимірюють:

197. При дослідженні складу сечі виявили зменшення концентрації іонів натрію. Який з гормонів забезпечує посилення реабсорбції іонів натрію у звивистих канальцях нефрону?

198. Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином:

199. Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?

200. Молярна маса еквіваленту для кальцій гідроксиду (M(Ca(OH)2) = 74 г/моль) дорівнює: