Буклет з англійськими тестами 2018 року

Всього тестових завдань:
Вірних відповідей:
РЕЗУЛЬТАТ: %

1. У пацієнта отруєння морфіном. Який препарат для промивання шлунка показаний?

2. α-Мальтоза це є:

3. При коагуляції сумішами електролітів спостерігається, що вони ніби протидіють один одному. Як називається такий ефект?

4. У пацієнта при обстеженні виявлена жовтушність склер, слизової оболонки рота. Збільшення вмісту якого біохімічного показника крові можна очікувати?

5. Під час санітарно-мікробіологічного дослідження питної води виявили колі-фаги. Який висновок слід зробити про санітарно-гігієнічний стан цієї води?

6. How according to the Pharmacopoeia is pH determined?

7. A dissected flower has numerous stamens that are united by the stamen filaments into several bundles. What is this type of androecium?

8. Серед представників лікарських рослин зустрічаються отруйні. Це:

9. Хворому тривалий час з лікувальною метою призначали кортизол. Вкажіть, похідним якої сполуки є ця речовина:

10. Для календули лікарської - представника родини айстрових, характерне суцвіття:

11. У фотометричному методі аналізу серія з 6-8 стандартних розчинів готується для:

12. Name the process of spontaneous adhesMn of drops іп an emulsrnn to each other:

13. Аналіз сухої речовини завжди починають з попередніх випробувань. Досліджуваний зразок білого кольору, що дозволяє зробити висновок про відсутність у зразку сполуки:

14. В деревині сосни ефірні олії накопичуються в ходах, які зсередини вислані шаром секреторних клітин. Такі структури:

15. В аптеку звернувся хворий, якому з приводу виразкової хвороби лікар призначив фамотидин. Поясніть, який механізм лежить в основі дії даного препарату:

16. Вторинна анатомічна будова кореня у двосім’ядольних рослин знаходиться в зоні:

17. A specialist of the analytical laboratory performs direct iodometric determination of ascorbic acid. What indicator is used in this case?

18. На практичному занятті з мікробіології студент проводив посів мікроорганізмів на щільне поживне середовище для отримання ізольованих колоній. Який спосіб стерилізації бактеріологічної петлі ви оберете?

19. При повному відновленні піролу одержують:

20. З якою групою діуретиків НЕ МОЖНА одночасно призначати гіпотензивні засоби, що відносяться до групи інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту?

21. У листку кропиви дводомної визначені жалкі багатоклітинні волоски. Це є:

22. α-амінокислоти R — CH(NH2) — COOH відносно легко декарбоксилюються до:

23. What medicines are used to stop a bronchospasm?

24. Вкажіть сполуку, яка відноситься до конденсованих аренів:

25. A patient whh Mgh risk of hemorrhages is recommended to take vh casol (menadrnne) by Ms physMan. TMs drug is the structural analog of:

26. На гірських луках Карпат знайдено трав’янисту рослину з оранжевими кошиками, прямостоячим стеблом і прикореневою розеткою листків. Що це за рослина?

27. Який з наведених алкадієнів належить до дієнів з кумульованими подвійними зв’язками?

28. Хворому на бронхіальну астму для усунення нападу було призначено препарат, в основі механізму дії якого лежить стимулювання переважно β2-адренорецепторів. Назвіть препарат:

29. У пацієнта, що проживає на специфічній гєохімічній території, поставлено дiагноз ендемічний зоб. Недостатність якого мікроелементу призводить до виникнення даної патології?

30. Фермент здійснює перенос структурного фрагменту від одного субстрату до іншого. Назвіть клас цього ферменту:

31. What reagent is used in the reaction given below?

32. Багато з органічних сполук розщеплюються в клітині до простих продуктів. Визначте клас сполук, які руйнуються в організмі людини до аміаку, вуглекислого газу та води:

33. Що відображає такий фармакокінетичний параметр лікарських засобів, як період напіввиведення (Т1/2)?

34. У мазку, забарвленому за Грамом, виявлено великі овальні клітини фіолетового кольору, які утворюють псевдоміце-лій. Що це за мікроорганізми?

35. При проведенні фармакопейної реакції на катіони цинку з гексаціанофе-ратом (II) калію утворюється:

36. У хворої дитини виявлені аскариди. Які зміни в лейкоцитарній формулі крові будуть найбільш характерні для глистяної інвазії'?

37. Name the structural unit of a colloidal solution of a medicinal substance:

38. В медицині для лікування шкірних хвороб застосовують пасти. До якого класу дисперсних систем належать пасти?

39. У хворого відсутні активні рухи в нижніх кінцівках. Тонус м’язів високий. Колінні і ахіллові рефлекси підвищені. Наявні патологічні рефлекси Бабінсько-го. Втрачені всі види чутливості донизу від пахвинних складок. Відзначається затримка сечі і випорожнення. Яке порушення рухових функцій є у хворого?

40. Виберіть сильний діуретик швидкої дії для форсованого діурезу:

41. A laboratory received ethanol and methanol. What reaction can be used to distinguish between these two substances?

42. В якості джерела збудників інфекційних захворювань можуть бути як хворі люди, так і тварини. Як називаються інфекції, на які хворіють тварини і від яких заражується людина?

43. В якому з наведених розчинників же- латин набрякатиме найкраще?

44. Виберіть продукти, які утворюються при нагріванні мурашиної кислоти із концентрованою сульфатною кислотою:

45. Лікар-бактеріолог приготував з досліджуваного матеріалу мазки, зафарбував за Нейсером, посіяв його на кров’яний телуритовий агар, виділив чисту культуру мікробів і перевірив її на токсиген-ність. На мікробіологічну діагностику якого захворювання направлені ці дослідження?

46. При деяких інфекціях у механізмах захисту важлива роль належить інтерферону. При яких інфекціях доцільно застосувати препарати інтерферону?

47. Серед наведених сполук вкажіть піридин:

48. Яку назву носять сироватки, що отримані з донорської крові, крові волонтерів або реконвалесцентів?

49. До провізора звернувся хворий з незначним порізом долоні. Який антисептик доцільно застосувати?

50. Явища осідання дисперсних структур клітин призводять до порушення функціонування організму. Вкажіть величину, яка є мірою кінетичної стійкості золів:

51. Для активації та переносу ВЖК через мітохондріальну мембрану потрібні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них:

52. Хворий звернувся до аптеки з метою придбання препарату, який містить ферменти підшлункової залози та застосовується при хронічному панкреатиті Який препарат запропонував провізор?

53. A 10-year-old chhd has height of 178 cm and body mass of 67 kg. These presentations are caused by the functional disturbance of the:

54. Для лікування екземи лікар виписав пацієнту лікарський засіб, який слід використати трансдермально. Яка максимальна кількість мікробних тіл допустима у 1 г цього засобу у відповідності з вимогами ВООЗ і Фармакопеї?

55. В науковій лабораторії в експерименті на тваринах вивчається нешкідливість нового антибіотика. При цьому визначається співвідношення мінімальної діючої і максимальної переносимої доз препарату. Як називається величина, що визначається?

56. В аптеку звернулась мати дитини 10-ти років щодо придбання препарату для профілактики респіраторних вірусних інфекцій. Який препарат порекомендував провізор?

57. Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Як називається явище поглинання газів тільки поверхнею твердого тіла?

58. After the pus sample taken from the urethra had been inoculated on ascitic agar, it resulted in growth of round transparent colonies. Microscopy of the colonies shows gram-negative kidney beanshaped diplococci. What causative agent is it?

59. Для збільшення стійкості в концентровані емульсії додають ПАР та ВМС, котрі є:

60. It is known that іп plants the synthesis of secondary reserve starch occurs іп:

61. Гормони регулюють багаточисельні процеси обміну речовин. Вкажіть, який з наведених гормонів активує синтез глікогену:

62. Перманґанатометрія використовується для визначення більшої кількості сполук неорганічної та органічної природи. Вкажіть основні переваги перед іншими оксидиметричними методами:

63. При обстеженні чоловіка 45-ти років, який тривало перебуває на вегетаріанській рослинній дієті, виявлений негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього?

64. Азобарвники утворюються в результаті реакції:

65. Кількісний вміст оксалатної кислоти визначають методом перманґанато-метричного титрування. Як встановлюється точка еквівалентності в цьому методі?

66. Приготування багатьох лікарських засобів вимагає суворого дотримання асептичних умов. Одним з джерел забруднення лікарських засобів мікроорганізмами при цьому може бути лабораторний посуд. Який метод стерилізації доцільніше використовувати для його стерилізації?

67. Який з наведених амінів є первинним?

68. Для визначення об’єму титранту при проведенні титриметричного аналізу використовують:

69. У хворого з діагнозом менінгіт взяли на дослідження ліквор. З метою виділення збудника посів зробили на поживне середовище, до якого попередньо додати сироватку. Який збудник очікують виділити?

70. До лікарні швидкої допомоги доставлений хворий з серцевою недостатністю за лівошлуночковим типом і ознаками набряку легень, що розвивається. Який первинний патогенетичний механізм набряку, що розвинувся?

71. Перехід C2H4 (алкен) —> C2H6 (алкан) відбувається при проведенні реакції:

72. What type of conducting bundle is characteristic of primary anatomical structure of a root?

73. Name the reactions and reagents that under certain conditions allow determination of certain ions in the presence of other ions:

74. A patient presents with persistent tachycardia, exophthalmos, high excitability, increased basal metabolic rate. What disorder can lead to the development of this syndrome?

75. Name the psychostimulant whh analeptical action, wMch is a purine derivative:

76. Досліджуваний розчин містить катіони амонію і натрію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони натрію:

77. У хірургічному стаціонарі в операційній було проведено попереднє знезараження повітря та робочих поверхонь обладнання. Який метод стерилізації доцільніше при цьому використовувати?

78. Реакція дегідратації відображена схемою:

79. Хворий 65-ти років переніс інфаркт міокарда. Через місяць у нього розвинулась серцева недостатність. Що зумовило її виникнення?

80. Серед вказаних видів плід стручок має:

81. Quantitative content of hydrogen peroxide can be determmed by means of the followmg self-^^tor method:

82. Яким реагентом в систематичному ході аналізу можна розділити хлориди арґентуму та меркурію (I) і водночас виявити катіони меркурію (I)?

83. Ammoniacal buffer and 8-oxyquinoline solution were added into the solution containing cations of the V analytical group, which resulted in production of a green-yellow precipitate. What cations were in the solution?

84. При роботі на присадибній ділянці чоловік поранив руку. Рану не обробив. Згодом на місці поранення розвинулось запалення з накопиченням ексудату, що містив велику кількість життєздатних та зруйнованих нейтрофілів. Який вид ексудату виник?

85. У пацієнта має місце хвороба Дауна, що супроводжується розумовою відсталістю, низьким зростом, короткопалістю рук і ніг, монголоїдним розрізом очей. Вивчення каріотипу показало наявність трисомії за 21-ою парою хромосом. До якого типу захворювань відноситься зазначена патологія?

86. У хворого виражені блідість, ”гусяча шкіра” озноб. Для якої стадії гарячки характерні такі прояви?

87. Частина сечовини в кишечнику гідролізується ферментом бактерій до вільного аміаку. Який фермент бактерій гідро-лізує сечовину?

88. У методі хроматографії розділення речовин засноване:

89. Одним з факторів, що впливають на збільшення виходу лікарської речовини у процесі його синтезу, є зниження енергії активації реакції. Цьому сприяє:

90. Солі якого катіону забарвлюють полум’я у фіолетовий колір?

91. Яка із наведених сполук утворюється в результаті хлорування толуолу в присутності FeCl3 як каталізатора?

92. У пацієнтки 21-го року при обсте- женні в окуліста встановили порушення зору: гемералопію (”куряча сліпота”). Який препарат треба вживати хворій, щоб відновити зір?

93. На узліссях можна зустріти дводомний кущ з колючками на пагонах і ку- лястими чорними ценокарпними 3-4-насінними кістянками (піренаріями) - це:

94. Gastric juice analysis is of great diagnostic value in cases of gastric diseases. What compound is used as a secretion stimulator in clinical examinations?

95. Регуляція виділення інсуліну з β-клітин відбувається за участю багатьох речовин. Зміна концентрації якої речовини є основним сигналом для синтезу секреції інсуліну?

96. Який іон підвищує осмотичний тиск у вогнищі запалення?

97. There are certain requirements to the bacteriological status of the water used in preparation of some dosage forms. What indicator is used to determine general water pollution?

98. У хворого будь-які пошкодження судин супроводжуються тривалою кровотечею, у крові виявлений дефіцит VIII фактора системи згортання крові. Яке захворювання у хворого?

99. Діти із дитячого садка були госпіталізовані з діагнозом "поліомієліт" Назвіть механізм інфікування дітей:

100. В якості антитуберкульозного препарату використовується структурний аналог вітаміну PP (нікотинова кислота). Вкажіть його:

101. When tongue of an experimental rabbh is smeared whh turpentine, the affected area reddens and hs blood supply moeases. What type of arterial hyperemia occurs іп tMs case?

102. Парацетамол володіє жарознижувальною та знеболювальною дією. В організмі людини він знешкоджується в такому органі:

103. Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:

104. Однією із важливих діагностичних ознак шавлії лікарської та собачої кропиви є така форма віночка у квітці:

105. У хворих при лікуванні гнійних ран використовують пов’язки з іммобілізованим на них ферментом. Вкажіть цей фермент:

106. During regular check-up a patient presents with enlarged thyroid gland, exophthalmos, increased body temperature, heart rate up to 110/min. What hormone should be measured in the patient’s blood in this case?

107. При самочинному наближенні ізольованої системи до стану рівноваги, вели- чина її ентропії:

108. Хворий звернувся в аптеку з метою придбання засобу для усунення діареї. Який засіб йому порекомендував провізор?

109. Яким має бути значення молярних концентрацій реактантів, щоб константа швидкості чисельно дорівнювала швидкості реакції?

110. При нагріванні феноляту натрію в тоці CO2 утворюється карбонова кислота. Назвіть цю сполуку:

111. У пацієнта камінь загальної жовчної протоки перекрив надходження жовчі до кишечника. Порушення якого процесу травлення при цьому спостерігається?

112. Розчином якої речовини можна визначити наявність хлорид-іонів в питній воді?

113. Хворій після перенесеного ішемічного інсульту призначено лікарський засіб для поліпшення розумової діяльності та пам’яті. Який препарат слід відпустити з аптеки?

114. Відповідно до правила Хюккеля критерієм ароматичності органічної сполуки є:

115. При дослідженні бактеріальної забрудненості повітря аптек враховують загальну кількість мікроорганізмів, яка є в певному об’ємі, а також якісний склад мікрофлори повітря. Які мікроорганізми з перерахованих є санітарно-показниковими для повітря закритих приміщень?

116. Кінетику термічного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. До якого типу відноситься цей процес?

117. Хворому на подагру призначено алопуринол, конкурентний інгібітор ксантиноксидази, термінального ферменту розпаду:

118. Пацієнт, хворий на рак шлунка, пройшов декілька курсів радіотерапії. Функція якої системи в першу чергу порушується після дії на організм іонізуючого випромінювання?

119. Назвіть провідний механізм протиа-теросклеротичної дії клофібрату (фенофібрату):

120. Під час мікроскопії підземних органів рослини з родини Asteraceae виявлені членисті молочники з анастомозами, заповнені білим латексом, що характерно для:

121. У хворого на гострий інфаркт міокарда проводилась антикоагулянтна терапія. Оберіть сполуку з антикоагулянтною дією:

122. При лікуванні пацієнта з хронічним набряковим синдромом фуросемідом виникли порушення катіонного складу плазми крови. Який засіб необхідно застосувати?

123. У чоловіка 25-ти років на прийомі у лiкаря-стоматолога через декілька хвилин після промивання рота розчином фурациліну виник значний набряк губ. Який тип алергічної реакції спостерігався в даному випадку?

124. У харчової рослини, що вивчається, з родини Polygonaceae стебло червонувате, листя серцеподібно-стрілоподібне, плід - тригранний горіх. Ця рослина:

125. В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?

126. Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментів в організмі людини. Вкажіть, недостатність якого ферменту призводить до порушення розщеплення лактози:

127. У перманганатометрії як титрант використовують KMn4. Який фактор еквівалентності цієї сполуки, якщо титрування проводять в кислому середовищі?

128. До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичні болі у животі, діарею, запаморочення, зниження гостроти зору. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно включити до патогенетичної терапії?

129. У хлопчика 12-ти років спостерігається малий зріст, проте розумово він не відрізняється від своїх однолітків. Вкажіть, недостатність якого гормону найімовірніше призводить до цієї патології:

130. У віці 5-ти місяців у крові дитини були присутні протикореві антитіла. У віці 1-го року ці антитіла відсутні. Чим була зумовлена наявність антитіл у крові дитини?

131. У хворого на артеріальну гіпертензію при обстеженні виявлено розширення меж серця, збільшення ударного і хвилинного об’єму без зміни частоти серцевих скорочень. Отримані зміни параметрів серцевої діяльності необхідно розцінювати як:

132. В методі визначення терміну придатності лікарського препарату припускають, що реакція розкладання лікарської речовини є реакцією такого порядку:

133. У хворого тривало тримається температура, причому різниця між ранковою і вечірньою температурою не перевищує 1oC. Визначте, до якого типу температурних кривих відноситься лихоманка у даного хворого:

134. У пацієнта з підозрою на анаеробну інфекцію рани необхідно провести бактеріологічне дослідження. Виберіть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:

135. В аптеці виготовлено партію флаконів з фізіологічним розчином для ін’єкційного введення. Який спосіб слід застосувати для їх стерилізації?

136. Які препарати відносяться до гепато-протекторів?

137. It can be safely assumed that the infants born from the mothers with the history of measles will not be affected by the measles outbreak during their stay in the maternity ward. What classes of antibodies provide the infants with the resistance to this disease?

138. Вкажіть анальгетичний засіб, який взаємодіє з опіатними рецепторами, викликає толерантність та залежність:

139. До груп професійного ризику зараження на ВІЛ-інфекцію відносяться люди різних спеціальностей, у тому числі медичні робітники. Вкажіть найбільш імовірний механізм їх зараження:

140. Зазначте формулу саліцилової кислоти, похідні якої широко використовуються в медицині як лікарські засоби:

141. Організм людини засвоює жири тільки у вигляді емульсій. Рослинні масла й тваринні жири, що містяться в їжі під дією жовчі (емульгатора) емульгуються. Як при цьому змінюється міжфазний поверхневий натяг?

142. Хворому з глаукомою лікар призначив прозерин у вигляді очних крапель. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат?

143. Машиніст потягу скаржиться на прояви сезонної алергії. Який препарат без седативної дії доцільно йому призначити?

144. Укажіть тип таутомерії, характерний для 2-нітропропану:

145. У хворого 53-х років після тяжкого психоемоційного навантаження раптово з’явився гострий біль у ділянці серця з іррадіацією у ліву руку, шию, під ліву лопатку. Відзначалося оніміння лівої кисті. Обличчя стало блідим, вкрилося холодним потом. Нітрогліцерин зняв напад болю через 10 хвилин. Яке захворювання найбільш імовірно виникло у хворого?

146. З досліджених гербарних зразків лікарських рослин до родини Rosaceae відносяться:

147. У медицині використовують ультрафіолетове опромінення у вигляді різних фізіопроцедур. Який з перерахованих механізмів лежить в основі лікувальної дії ультрафіолетових променів на організм?

148. Жінка скаржиться на свербіж губ, почервоніння, появу кірочок та лусочок після двох тижнів використання губної помади. Алергійні реакції якого типу зумовлюють дані порушення?

149. При виробництві лікарських препаратів необхідно дотримувати комплексу заходів, спрямованих на попередження їхньої мікробної контамінації. Як називається цей комплекс заходів?

150. Вкажіть продукти гідролізу сечовини: img='161.jpg"

151. Для визначення радіусу частинок дисперсної фази застосовують метод ультрамікроскопії. Для проведення розрахунків в цьому методі вимірюють:

152. Яку вакцину треба використати для профілактики вірусної інфекції, що може спричинити вроджені вади плода у випадку захворювання вагітної?

153. Серед наведених сполук вкажіть один з найпоширеніших полімерів - поліпропілен:

154. Select ketose from the monosaccharides listed below:

155. При вивченні рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено, що цитоплазму від клітинної оболонки відділяє така структура:

156. Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:

157. Плодове дерево родини Rosaceae має вкорочені колючі пагони, плід яблуко характерної форми з кам’янистими клітинами у м’якоті. Це:

158. Реакція утворення золотисто-жовтого осаду (реакція ’’золотого дощу”) - це реакція:

159. Із вказаних рослин плід коробочку з світло-коричневим, сплюснутим, блискучим, гладеньким насінням, яке при зволоженні ослизнюється має:

160. Для зняття марення і галюцинацій у хворого на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихо-тичної дії препарату?

161. В реакцію гідролізу НЕ ВСТУПАЄ:

162. Яку сполуку додають при визначенні катіонів кальцію з індикатором мурекси-дом для створення рН>12?

163. У сталеварному цеху працівник в кінці робочої зміни відчув запаморочення, температура тіла підвищилася до 38,5°C. Який стан спостерігається в даного працівника?

164. При окисненні глюкози сильними окисниками (конц. HNO3) утворюються:

165. За один цикл в-окиснення жирних кислот у мітохондріях утворюються 1 ФАДН2 і 1 НАДН(Н). Ці коферменти передають атоми водню на дихальний ланцюг, де утворюється така кількість молекул АТФ:

166. Залiзо-амонiйнi галуни у якості індикатора використовують:

167. Для визначення якісного складу препарату на зразок досліджуваного розчину подіяли 2М розчином HCl. Випав білий осад, розчинний в водному розчині аміаку. На наявність яких катіонів вказує цей аналітичний ефект:

168. Вкажіть, у якому методі окисно-відновного титрування використовують для фіксування кінцевої точки титрування специфічний індикатор крохмаль:

169. Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-обернено-яйцеподібних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до черешка (рахіс листка), а отже називаються:

170. Який основний механізм дії лежить в основі бактерицидного впливу бензилпеніциліну на кокову флору?

171. Фармакопейним методом визначен- ня молекулярної маси ВМР є:

172. A doctor needs to prescribe the patient a drug for replacement therapy after thyreoidectomy. What drug would you recommend?

173. У водія після ДТП відзначається підвищення рівня глюкози у крові. З чим пов’язана гіперглікемія у даному випадку?

174. В лабораторіях різного профілю для визначення загальної твердості питної води використовують метод:

175. У багаторічної рослини родини Айстрові, навесні утворюються квітконосні пагони з золотаво-жовтими квітками, а після відцвітання великі листки. Отже це:

176. Кумарини - антивітаміни вітаміну K перешкоджають процесам згортання крові. Утворення якого білку вони блокують?

177. На біодоступність порошку впливає ступінь подрібненості речовини, мірою якого є:

178. Пацієнту 28-ми років з виразкою шлунка призначили лікарський засіб, який пригнічує секрецію шлункового соку. Вкажіть препарат:

179. При алкілуванні ароматичних вуглеводнів за Фріделем-Крафтсом як каталізатор використовують:

180. До розчину, що містить аніони першої аналітичної групи, додали розчин арґентум нітрату. Утворився жовтий осад. Це свідчить про присутність у розчині:

181. Порадьте хворому з гострим бронхітом муколітичний препарат, що полегшує відхаркування:

182. Аптека отримала партію препаратів, що використовують для лікування хворих на вірусні респіраторні захворювання. Який із перелічених препаратів застосовують для лікування грипу?

183. A patient was prescribed losartan for treatment of arterial hypertension. What mechanism of action does this drug have?

184. Яка з речовин при розчиненні у воді утворює колоїдний розчин?

185. What drug is produced as the result of reaction between salicylic acid and acetic anhydride?

186. За морфологічними ознаками досліджувана трав’яниста рослина відповідає конвалії звичайній. Для додаткового підтвердження цього була проведена мікроскопія листка і здійснювали пошук кристалічних включень:

187. Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин?

188. Для відтворення цукрового діабету у кроля використовується алоксан, який вибірково пошкоджує β-клітини острівців Лангерганса підшлункової залози. Який вид методики використовується в даному експерименті?

189. При вивченні квітки встановлено: маточка одна, утворена одним вільним плодолистком. Це дозволяє визначити гінецей, як:

190. В клініку потрапив чоловік з гострим нападом подагри. Вміст сечової кислоти в сироватці крові хворого значно підвищений, в сечі підвищена добова кількість цієї сполуки. Зміна активності якого ферменту призводить до даної патології?

191. Кількісне визначення йодидів за методом Фаянса проводять з адсорбційними індикаторами. В якості такого індикатора можна застосовувати:

192. Хворий 52-х років скаржиться на відрижку кислим, печію, нудоту, болі в надчеревній ділянці та закрепи. Яке порушення шлункової секреції, імовірно, є у хворого?

193. Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься?

194. Вода у потрійній точці на діаграмі стану є системою:

195. За значенням рКа наведених карбонових кислот виберіть найслабшу:

196. При проведенні експрес-аналізу на бензоат-іони реакцією з феруму (III) хлоридом (фармакопейна реакція) утворюється:

197. Хворий, що страждає на алергічний дерматит, звернувся в лікарню. Який препарат з метою протизапальної та проти-алергічної дії необхідно призначити?

198. Для стимуляції пологової діяльності використовують гормон нейрогіпофіза. Вкажіть цей гормон:

199. У результаті якої з наведених реакцій утворюється фталевий ангідрид?

200. Кількісне визначення йоду здійснюють методом: