Буклет 2015 року

1.   Інфікування лікарських рослин мікроорганізмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловістю. Інвазивні властивості фітопатогенних мікроорганізмів обумовлюють:
 • A. Оксидоредуктази
 • B. Ізомерази
 • C. Ліази
 • D. Гідролітичні ферменти
 • E. Трансферази
2.   В методі визначення терміну придатності лікарського препарату допускають, що реакція розкладання лікарської речовини є реакцією такого порядку:
 • A. Дробний
 • B. Третій
 • C. Перший
 • D. Нульовий
 • E. Другий
3.   У хворого діагностовано рак правої легені та призначене оперативне лікування. Після операції правобiчної пуль-монектомії у хворого з’явилася виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулася у хворого?
 • A. Легенева рестриктивна
 • B. Периферична
 • C. Торако-діафрагмальна
 • D. Центральна
 • E. Легенева обструктивна
4.   Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:
 • A. Виділення і непрямої відгонки
 • B. Прямої відгонки
 • C. Осадження
 • D. Непрямої відгонки
 • E. Виділення
5.   При проходженні польової практики студент отримав завдання зібрати морфологічну колекцію ценокарпних плодів. Які плоди з вказаних відносяться до даної групи?
 • A. Багатокістянка
 • B. Ягода
 • C. Кістянка
 • D. Цинародій
 • E. Фрага
6.   В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?
 • A. Герпесвіруси
 • B. Пікорнавіруси
 • C. Ортоміксовіруси
 • D. Флавівіруси
 • E. Ретровіруси
7.   Вітамін В6 входить до складу коферменту піридоксальфосфату (ПАЛФ). Які реакції протікають за участю ПАЛФ?
 • A. Синтез жовчних кислот і холестеролу
 • B. Синтез нуклеїнових кислот і фосфо-ліпідів
 • C. Декарбоксилювання і трансамінуван-ня амінокислот
 • D. Синтез кетонових тіл і жовчних кислот
 • E. Синтез стероїдних гормонів і холесте-ролу
8.   У хворого з артеріальною гіпертензією при обстеженні виявлено розширення меж серця, збільшення ударного і хвилинного об’єму без зміни частоти серцевих скорочень. Отримані зміни параметрів серцевої діяльності необхідно розцінювати як:
 • A. Патологічні
 • B. Функціональні порушення
 • C. Ознаки пошкодження
 • D. Механізми декомпенсації
 • E. Компенсаторно-пристосувальні
9.   Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на періодичні гострі болі в животі, судоми, порушення зору, відмічає червоний колір сечі. Діагностовано порфірію. Ймовірна причина хвороби - порушення біосинтезу:
 • A. Глюкози
 • B. Іему
 • C. Сечової кислоти
 • D. Жовчних кислот
 • E. Холестеролу
10.   Найкращим прикладом ідеального розчину, що підпорядковується закону Рауля, є розчин:
 • A. Ацетону у хлороформі
 • B. Бензену в етанолі
 • C. Бензену у воді
 • D. Будь-який гранично розведений
 • E. Хлороформу у циклогексані
11.   Серед наведених проміжних активних часточок оберіть радикал:
 • A. img="53d.jpg"
 • B. img="53e.jpg"
 • C. img="53c.jpg"
 • D. img="53b.jpg"
 • E. img="53a.jpg"
12.   У товстій кишці декарбоксилюються деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину?
 • A. Лізин
 • B. Фенол
 • C. Аргінін
 • D. Індол
 • E. Путресцин
13.   Який іон при нагріванні з металевим цинком у кислому середовищі утворює газ - арсин, що викликає появу жовто-бурої плями на папері, просоченому солями ртуті (II):
 • A. Сульфід
 • B. Фосфат
 • C. Нітрат
 • D. Арсенат
 • E. Сульфат
14.   Пірол відноситься до: img="54.jpg"
 • A. Шестичленних гетероциклів з двома гетероатомами
 • B. Шестичленних гетероциклів з одним гетероатомом
 • C. П ’ятичленних гетероциклів з двома гетероатомами
 • D. П ’ятичленних гетероциклів з одним гетероатомом
 • E. Конденсованих гетероциклів
15.   а-амінокислоти R - CH(NH2) -COOH відносно легко декарбоксилюю-ться до:
 • A. Амінів
 • B. Оксокислот
 • C. Спиртів
 • D. Нітрозамінів
 • E. Гідроксикислот
16.   Деякі похідні барбітурової кислоти здатні пригнічувати дихальний ланцюг. Вкажіть лікарський препарат, що гальмує клітинне дихання:
 • A. Пеніцилін
 • B. Вікасол
 • C. Амінобарбітал
 • D. Левоміцетин
 • E. Стрептоцид
17.   Яка з зазначених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною?
 • A. З калію тетрайодогідраргиратом (II) у лужному середовищі
 • B. З натрію гексанітрокобальтом (III) у кислому середовищі
 • C. З калію гексагідроксоантимонатом
 • D. З натрію гексанітрокобальтом (III)
 • E. З гідроксидами лужних металів при нагріванні
18.   Хвора 54-х років з виразковою хворобою шлунка скаржиться на різку слабкість та задишку під час незначного фізичного навантаження. У крові: ер.-1,44 • 1012/л, Hb- 66 г/л, КП-1,4. Для якої анемії притаманні виявлені зміни складу периферичної крові?
 • A. Гостра постгеморагічна
 • B. Набута гемолітична
 • C. Хронічна постгеморагічна
 • D. В12-дефіцитна
 • E. Залізодефіцитна
19.   Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації, застосовується стеричний фактор, який враховує:
 • A. Хімічні властивості взаємодіючих сполук
 • B. Концентрацію реагуючих речовин
 • C. Температуру реакційної суміші
 • D. Взаємну орієнтацію реагуючих молекул
 • E. Будову молекул взаємодіючих сполук
20.   У хворого спостерігається брадикардія, помірно виражені гіпотензія, зниження основного обміну, набряки. Яке із порушень може спричинити такий синдром?
 • A. Гіпофункція щитоподібної залози
 • B. Гіперфункція паращитоподібних залоз
 • C. Гіпофункція надниркових залоз
 • D. Гіпофункція паращитоподібних залоз
 • E. Гіперфункція щитоподібної залози
21.   Визначте продукт нижченаведеної реакції: img="91.jpg"
 • A. img="91b.jpg"
 • B. img="91e.jpg"
 • C. img="91a.jpg"
 • D. img="91c.jpg"
 • E. img="91d.jpg"
22.   У пацієнта жирова інфільтрація печінки. Цю патологію уповільнюють лі-потропні речовини. Яку речовину можна віднести до ліпотропних факторів?
 • A. Аланін
 • B. Креатинін
 • C. Холін
 • D. Гістамін
 • E. Ацетилхолін
23.   Вкажіть сполуку, яка виявляє най-сильніші кислотні властивості:
 • A. CH3 - COOH
 • B. СбН - OH
 • C. CCl3 - COOH
 • D. C2H5 - OH
 • E. C2H5 - COOH
24.   Чоловік 35-ти років, який декілька років страждав на виразкову хворобу шлунка, після прийому їжі відчув гострий інтенсивний біль у верхній частині живота. При пальпації відмічається напруження передньої черевної стінки. Яке ускладнення виразкової хвороби виникло у чоловіка?
 • A. Малігнізація
 • B. Перфорація
 • C. Кровотеча
 • D. Пенетрація
 • E. Стеноз
25.   Для взяття наважки при приготуванні вторинних стандартних розчинів використовують технохімічні терези. Точність зважування на технохімічних терезах:
 • A. ±0, 002а
 • B. ±0, 0001а
 • C. ±0,1а
 • D. ±0, 001а
 • E. ±0, 01а
26.   У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Уль-церогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту:
 • A. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
 • B. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)
 • C. Простациклінсинтетаза
 • D. Тромбоксансинтетаза
 • E. Ліпооксигеназа (ЛОГ)
27.   Глутамінова кислота використовується як фармацевтичний препарат для стимуляції окисних процесів в тканинах мозку. За яким рівнянням можна визначити її поверхневий натяг?
 • A. Шишковського
 • B. Фрейндліха
 • C. Нікольського
 • D. Релея
 • E. Дюкло-Траубе
28.   У хворого виявлено гострий панкреатит. Для уникнення аутолізу підшлункової залози необхідно застосувати:
 • A. Інсулін
 • B. Інгібітори протеолітичних фєрмєнтів
 • C. Анти6іотики
 • D. Сульфаніламідні препарати
 • E. Трипсиноген
29.   Які катіони IV групи знаходяться у розчині, якщо під дією розчину гідроксиду натрію утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту?
 • A. Свинець
 • B. Хром
 • C. Цинк
 • D. Вісмут
 • E. Марганець
30.   Для адсорбції ПАР з неполярного розчинника бензолу найкращим адсорбентом буде:
 • A. Сажа
 • B. Силікагель
 • C. Тальк
 • D. Графіт
 • E. Вугілля
31.   Наведена схема отримання нітроал-канів називається реакцією: img="84.jpg"
 • A. Зініна
 • B. Тищенко
 • C. Чичибабіна
 • D. Коновалова
 • E. Кучерова
32.   До лікарні доставлено дитину з ознаками отруєння алклоїдами бела-донни. Який препарат необхідно застосувати у якості антидоту?
 • A. Парацетамол
 • B. Кофеїн бензоат натрію
 • C. Прозерин
 • D. Магнію сульфат
 • E. Натрію вальпроат
33.   Хворий 54-х років страждає на хронічний алкоголізм і цироз печінки з розвитком асциту. Який патогенетичний механізм є пусковим у розвитку асциту при цирозі печінки?
 • A. Зниження тиску у внутрішньопечін-кових капілярах
 • B. Посилена реабсорбція натрію в нирках
 • C. Підвищення системного артеріального тиску
 • D. Портальна гіпертензія
 • E. Поліурія
34.   Чоловік 40-ка років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, підвищення температури тіла, кашель з виділенням харкотиння, задишку. Після огляду і обстеження встановлений діагноз: вогнищева пневмонія. Який тип гіпоксії спостерігається у хворого?
 • A. Тканинна
 • B. Іемічна
 • C. Дихальна
 • D. Гіпоксична
 • E. Циркуляторна
35.   Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:
 • A. Метаморфоз
 • B. Гетерофілія
 • C. Листкова мозаїка
 • D. Жилкування
 • E. Листкорозміщення
36.   Який продукт утвориться при взаємодії етилйодиду з калій ціанідом? img="57.jpg"
 • A. С2Н5ОС2Н5
 • B. СН3СМ
 • C. С2Н5СN
 • D. С2Н5ОН
 • E. СН2 = СН2
37.   Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?
 • A. СН = СН
 • B. СН3 — СН = СН2
 • C. СНз - СНз
 • D. СН = СН
 • E. img="82c.jpg"
38.   Хворому з гострим бронхітом призначено відхаркувальний засіб, після прийому якого виник бронхоспазм. Який з перерахованих препаратів міг викликати даний побічний ефект?
 • A. Валідол
 • B. Лібексин
 • C. Платифілін
 • D. Сальбутамол
 • E. Ацетилцистеїн
39.   До складу мікстури входять натрію гідрокарбонат, натрію бромід, амонію хлорид. Яким методом можна кількісно визначити натрію гідрокарбонат у суміші?
 • A. Ацидиметрія
 • B. Комплексонометрія
 • C. Алкаліметрія
 • D. Перманганатометрія
 • E. Осаджувальне титрування
40.   Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?
 • A. ЛДГі
 • B. Креатинфосфокіназа
 • C. АлАТ
 • D. АсАТ
 • E. Ілюкуронілтрансфераза
41.   Ізоелектричну точку білків можна визначити за залежністю ступеня набрякання високомолекулярних сполук від рН. В області рН = ІЕТ ступінь набрякання білка:
 • A. Складає 50% від маси
 • B. Мінімальний
 • C. Перевищує 100% від маси
 • D. Дорівнює 100% від маси
 • E. Максимальний
42.   Хворому 3 роки тому був поставлений дiагноз хронічний гломерулонефрит. Протягом останніх 6-ти місяців з’явилися набряки. Що лежить в основі їх розвитку?
 • A. Гіперальдостеронізм
 • B. Гіперпродукція вазопресину
 • C. Введення нестероїдних протизапальних препаратів
 • D. Лікування глюкокортикоїдами
 • E. Протеїнурія
43.   Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші?
 • A. Магнезон-1
 • B. Алізарин
 • C. 1-нітрозо-2-нафтол
 • D. Амоніак
 • E. Диметилгліоксим
44.   У пацієнта 34-х років із геморагічним інсультом відмічається повна втрата рухів правої руки. Цей патологічний стан має назву:
 • A. Тремор
 • B. Міастенія
 • C. Параліч
 • D. Гіперкінез
 • E. Парез
45.   З метою лікування дисбактеріозу використовують колібактерин. Цей препарат містить у собі кишкову паличку, яка здатна виробляти бактеріоцини. Наявністю яких клітинних структур обумовлена ця властивість?
 • A. Джгутики
 • B. Капсула
 • C. Плазміди
 • D. Мезосоми
 • E. Рибосоми
46.   Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?
 • A. Тирозин
 • B. Глутамат
 • C. Аспарагін
 • D. Аргінін
 • E. Триптофан
47.   При арґентометричному визначенні лікарського препарату, що містить KBr, за методом Мора у якості індикатора використовують:
 • A. Феруму (III) тіоціанат
 • B. Тропеолін 00
 • C. Калію хромат
 • D. Флуоресцеїн
 • E. Мурексид
48.   Під час голодування активується глюконеогенез. Назвіть вітамін, що бере активну участь у процесі карбокси-лювання піровиноградної кислоти:
 • A. Нікотинамід
 • B. Ретинол
 • C. Фолацин
 • D. Біотин
 • E. Кальциферол
49.   Підберіть доречний методичний прийом, якщо речовина реагує з титрантом стехіометрично, але повільно:
 • A. Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності
 • B. Метод окремих навісок
 • C. Спосіб зворотнього титрування
 • D. Титрування за зміщенням
 • E. Спосіб прямого титрування
50.   Препарат з якої фармакологічної групи необхідно призначити хворому, що переніс інфаркт міокарда, для профілактики тромбозу?
 • A. Блокатори протонної помпи
 • B. Міорелаксанти
 • C. Антикоагулянти непрямої дії
 • D. Наркотичні анальгетики
 • E. Гемостатичні засоби
51.   Ферменти бактерій характеризуються високою специфічністю дії. Ця їх властивість на практиці використовується для:
 • A. Серотипування бактерій
 • B. Виготовлення імуноглобулінів
 • C. Культивування бактерій
 • D. Ідентифікації бактерій
 • E. Фаготипування бактерій
52.   Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?
 • A. Гальмують моноаміноксидазу
 • B. Активують ацетилхолінестеразу
 • C. Гальмують ксантиноксидазу
 • D. Гальмують ацетилхолінестеразу
 • E. Активують моноаміноксидазу
53.   Синтетичні високомолекулярні сполуки контактних лінз набрякають у вологому середовищі очей. Набрякший матеріал лінз має певну кількість води. Це приклад такого виду набрякання:
 • A. Кінетичне
 • B. Адгезійне
 • C. Обмежене
 • D. Необмежене
 • E. Синтетичне
54.   У пагона апікальна брунька рано припиняє свій розвиток. Потім ріст забезпечують дві бічні бруньки. Вони розміщені супротивно під верхівкою. Таке галуження пагона називається:
 • A. Кущіння
 • B. Нерівнодихотомічне
 • C. Моноподіальне
 • D. Рівнодихотомічне
 • E. Несправжньодихотомічне
55.   Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • A. Ступінь дисперсності твердої речовини
 • B. Природа реагуючих речовин
 • C. Концентрація реагуючих речовин
 • D. Температура
 • E. Природа розчинника
56.   Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?
 • A. Звуження судин
 • B. Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС
 • C. Розширення судин
 • D. Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників
 • E. Пригнічення тканинних естераз
57.   Яка із наведених речовин реагує з Cu(OH)2?
 • A. CH3 - CH2 - CH2 - OH
 • B. img="62e.jpg"
 • C. img="62d.jpg"
 • D. img="62a.jpg"
 • E. CH3 - CH2 - OH
58.   Згідно з вимогами ВООЗ та Фармакопеї в різних лікарських формах несте-рильних препаратів допускається певна кількість бактерій та гри6ів. Яка кількість сапрофітних бактерій та грибів в 1 г (мл) перорального препарату гарантує його безпеку?
 • A. 1500 бактерій та 150 пліснявих грибів
 • B. 500 бактерій та 200 пліснявих грибів
 • C. 1000 бактерій та 100 пліснявих грибів
 • D. 500 бактерій та 50 пліснявих грибів
 • E. 250 бактерій та 25 пліснявих грибів
59.   У хворого зупинка серця. Для відновлення серцевої діяльності інтракар-діально введено адреноміметик. Який це препарат?
 • A. Метопролол
 • B. Адреналіну гідрохлорид
 • C. Нафазолін
 • D. Сальбутамол
 • E. Клофелін
60.   Особливістю вірусів, як інфекційних агентів, є обов’язковий внутрішньоклітинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивації вірусів?
 • A. Поживні середовища
 • B. Сприйнятливі лабораторні тварини
 • C. Курячі ембріони, що розвиваються
 • D. -
 • E. Первинні клітинні культури
61.   При мікроскопічному дослідженні виявлена тканина, що складається з прозорих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:
 • A. Кірка
 • B. Ризодерма
 • C. Веламен
 • D. Епідерма
 • E. Перидерма
62.   Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампози-тивних бактерій до антибіотиків пеніци-лінового ряду?
 • A. Активний транспорт антибіотика
 • B. Продукція ^-лактамаз
 • C. Синтез білків
 • D. Активний синтез пептидоглікану
 • E. Проникливість клітинної стінки
63.   Після курсу антибіотикотерапії хворому з метою профілактики дисбактеріозу було призначено препарат для відновлення нормальної мікрофлори, який містить живі мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності. До якої групи він належить?
 • A. Вакцини
 • B. Бактеріофаги
 • C. Антибіотики
 • D. Еубіотики
 • E. Імуноглобуліни
64.   Яким реактивом можна одночасно визначити наявність альдегідної групи та глікольного фрагменту в молекулі глюкози?
 • A. Br2
 • B. KMnOA
 • C. AICI3
 • D. FeCl3
 • E. Cu(OH)2
65.   У пацієнтки 42-х років діагностовано трихомонадну інфекцію сечовивідних шляхів. Який препарат можна рекомендувати для лікування?
 • A. Ципрофлоксацин
 • B. Метронідазол
 • C. Ністатин
 • D. Олететрин
 • E. Амоксицилін
66.   Для експериментального утворення тромбів в судинах поруч з веною брижі жаби кладуть кристалик кухонної солі. Що є основним механізмом, який запускає тромбоутворення у данному випадку?
 • A. Зростання активності системи згортання крові
 • B. Завихрення кровотоку
 • C. Зниження активності системи проти-згортання крові
 • D. Пошкодження ендотелію
 • E. Сповільнення кровотоку
67.   Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин:
 • A. Протодерми
 • B. Прокамбію
 • C. Фелогену
 • D. Камбію
 • E. Перициклу
68.   Першими лейкоцитами, що з’являються у вогнищі запалення, є:
 • A. Лімфоцити
 • B. Еозинофіли
 • C. Моноцити
 • D. Нейтрофіли
 • E. Базофіли
69.   Хворого 45-ти років госпіталізовано у неврологічне відділення. У нього спостерігається гіперкінезія, тобто:
 • A. Неможливість утримати позу
 • B. Підвищення м’язевого тонусу
 • C. Порушення координації рухів
 • D. Мимовільні рухи
 • E. Уповільнені рухи кінцівок
70.   Для гравіметричного визначення сульфат-іонів у якості осадителя використовують розчин:
 • A. Барію хлориду
 • B. Арґентуму нітрату
 • C. Магнію хлориду
 • D. Цинку хлориду
 • E. Феруму (II) хлориду
71.   У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?
 • A. Ілікозилювання білків
 • B. Ліполіз
 • C. Протеоліз білків
 • D. Кетогенез
 • E. Ілюконеогенез
72.   Одним з джерел забруднення лікарських засобів мікроорганізмами може бути лабораторний посуд. Який метод доцільно використовувати для його стерилізації?
 • A. Висушування
 • B. Сухий жар
 • C. Кип’ятіння
 • D. Пастеризація
 • E. Тиндалізація
73.   Назвіть провідний механізм проти-атеросклеротичної дії клофібрату (фе-нофібрату):
 • A. Пригнічує вивільнення вільних жирних кислот із жирової тканини
 • B. Знижує рівень тригліцеридів
 • C. Зв’язує жовчні кислоти в тонкій кишці
 • D. Має антиоксидантну дію
 • E. Пригнічує всмоктування холестерину
74.   Під час збирання лікарської сировини виявилося, що в неї виражена мозаїчність листя. Які мікроорганізми спричиняють це захворювання?
 • A. Віроїди
 • B. Бактерії
 • C. Віруси
 • D. Найпростіші
 • E. Мікроскопічні гриби
75.   Вкажіть препарат з місцевоанесте-зуючою дією для лікування шлуночко-вих аритмій:
 • A. Бупівакаїн
 • B. Лідокаїн
 • C. Панангін
 • D. Мексилетин
 • E. Аміодарон
76.   Аптека отримала партію препаратів, що використовують для лікування хворих на туберкульоз. Який із перерахованих препаратів має протитуберкульозну дію?
 • A. Рифампіцін
 • B. Ремантадин
 • C. Пеніцилін
 • D. Ністатин
 • E. Фурацилін
77.   Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:
 • A. Антагонізм
 • B. Адитивність
 • C. Зниження чутливості
 • D. Звикання золю
 • E. Синергізм
78.   У хворого на фоні неспецифічного виразкового коліту розвинулася анемія. В крові: гіпохромія, мікро-, анізоцитоз, пойкілоцитоз. Про який вид анемії слід думати?
 • A. В12-фолієво-дефіцитна
 • B. Залізодефіцитна
 • C. Гемолітична
 • D. Апластична
 • E. Сидеробластна
79.   Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-обернено-яйцеподібних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до черешка (рахіс листка), а отже називаються:
 • A. Пальчастоскладні
 • B. Пальчастолопатеві
 • C. Пальчасторозсічені
 • D. Перистоскладні
 • E. Перисторозсічені
80.   Хімік-аналітик проводить якісний систематичний аналіз суміші катіонів першої аналітичної групи. Який катіон визначають на початку дослідження специфічною реакцією?
 • A. Арґентуму
 • B. Калію
 • C. Амонію
 • D. Натрію
 • E. Літію
81.   У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає блювання, а періодично - пронос. Спостерігається відставання в рості, втрата ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатність якого ферменту викликає вказану патологію?
 • A. Ксантиноксидаза
 • B. Тирозиназа
 • C. Каталаза
 • D. Галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза
 • E. Глюкокіназа
82.   Для профілактики кашлюка, дифтерії, правця дітям вводять вакцину АКДП. Як називається вакцина, якщо до неї входять мікроорганізми одного із збудників і анатоксини інших?
 • A. Аутовакцина
 • B. Генноінженерна
 • C. Асоційована
 • D. Штучна
 • E. Хімічна
83.   Яку з формул матиме міцела золю арґентум (I) йодиду, що одержаний з розчинів AgNO3 та KI зa надлишку арґентум (I) нітрату?
 • A. {m[AgI]nI-(n — x)K+}x-xK+
 • B. {m[AgI]nAg+(n — x)I~}x+xI-
 • C. {m[AgI}nNO-(n — x)Ag+}x-xAg+
 • D. {m[AgI]nAg+(n — x)NO-}x+xNO-
 • E. {m[AgI]nK+(n — x)I-}x+xI-
84.   Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:
 • A. Атропін
 • B. Дитилін
 • C. Бензогексоній
 • D. Прозерин
 • E. Галантамін
85.   За замісною номенклатурою IUPAC нікотинова кислота має назву: img="18.jpg"
 • A. 3-карбоксипіридин
 • B. 2-карбоксипіридин
 • C. Піридин-3-карбонова кислота
 • D. Піридин-2-карбонова кислота
 • E. Піридин-4-карбонова кислота
86.   Ізопентан і неопентан є: img="85.jpg"
 • A. Таутомерами
 • B. Ізомерами
 • C. Конформерами
 • D. Енантіомерами
 • E. Гомологами
87.   У хворого обструктивний тип дихальної недостатності. Назвіть захворювання, при якому настає така дихальна недостатність:
 • A. Бронхіальна астма
 • B. Пневмонія
 • C. Пневмоконіоз
 • D. Ексудативний плеврит
 • E. Пневмоторакс
88.   Після споживання високовуглево-дної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія. Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?
 • A. Глюкокіназа
 • B. Ізоцитратдегідрогеназа
 • C. Альдолаза
 • D. Фосфорилаза
 • E. Глюкозо-6-фосфатаза
89.   Молекула мальтози (солодового цукру) складається з двох залишків img="62a.jpg"
 • A. D-глюкопіранози
 • B. D-глюкопіранози та L-глюкопіранози
 • C. D-глюкопіранози та D-маннопіранози
 • D. D-глюкопіранози та D- фруктофуранози
 • E. D-глюкопіранози та D- галактопіранози
90.   Серед наведених сполук вкажіть резорцин (1,3-дигідроксибензен):
 • A. img="197b.jpg"
 • B. img="197a.jpg"
 • C. img="197e.jpg"
 • D. img="197c.jpg"
 • E. img="197d.jpg"
91.   Тип продихового апарату, у якого побічних клітин дві, їх суміжні стінки перпендикулярні продиховій щілині, має назву:
 • A. Діацитний
 • B. Тетрацитний
 • C. Аномоцитний
 • D. Анізоцитний
 • E. Парацитний
92.   Сечова кислота є похідним: мал.2420
 • A. !ндолу
 • B. Піразину
 • C. Піридину
 • D. Пурину
 • E. Піразолу
93.   Як називається альдегід наступної будови: img="20.jpg"
 • A. 2,3-диметилгексеналь
 • B. 3-метилгексаналь
 • C. 2,3-диметилгексаналь
 • D. 2-метил-3-пропілбутаналь
 • E. 1,2-диметилпентаналь
94.   У пацієнтки 46-ти років на фоні миготливої аритмії розвивається набряк легень. Який сечогінний препарат необхідно ввести?
 • A. Амілорид
 • B. Верошпірон
 • C. Еуфілін
 • D. Тріамтерен
 • E. Фуросемід
95.   Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Цяро-слина:
 • A. Chamomilla recutita
 • B. Bidens tripartita
 • C. Calendula officinalis
 • D. Arctium lappa
 • E. Artemisia absinthium
96.   Рівноважний стан хімічної реакції відноситься до конкретних процесів, які відбуваються в хіміко-фармацевтичному виробництві. Для оборотних реакцій він описується:
 • A. Першим законом Коновалова
 • B. Правилом Вант-Гоффа
 • C. Правилом фаз Гіббса
 • D. Законом Гесса
 • E. Законом дії мас Гульдберга і Вааге
97.   Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат?
 • A. img="75e.jpg"
 • B. img="75d.jpg"
 • C. img="75c.jpg"
 • D. img="75b.jpg"
 • E. img="75a.jpg"
98.   На зрізі кореня Helianthus annuus виявлена вторинна пучкова будова, це означає, що зріз зроблено в зоні:
 • A. Кореневого чохлику
 • B. Росту та розтягнення
 • C. Клітинного поділу
 • D. Всмоктування
 • E. Укріплення та проведення
99.   При броматометричному визначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор цього титрування застосовують:
 • A. Еріохром чорний Т
 • B. Метиловий оранжевий
 • C. Ферум (III) тіоціанат
 • D. Фенолфталеїн
 • E. Мурексид
100.   Хворій для лікування пневмонії призначено доксицикліну гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься данний препарат?
 • A. Аміноглікозиди
 • B. Цефалоспорини
 • C. Макроліди
 • D. Тетрацикліни
 • E. Пеніциліни
101.   При проведенні систематичного ходу аналізу на розчин подіяли груповим реагентом 1М H2SO4 у присутності етилового спирту, утворився білий осад. Катіони якої групи присутні у розчині?
 • A. I
 • B. VI
 • C. II
 • D. III
 • E. IV
102.   До якого електроду буде рухатися частинка білка при електрофорезі, якщо його ізоелектрична точка дорівнює 4,0, а рН становить 5,0?
 • A. До хлорсрібного
 • B. До платинового
 • C. До аноду
 • D. До катоду
 • E. До каломельного
103.   Класифікація аніонів базується на різній розчинності їх солей з іонами Ba2+ та Ag+. Аніони першої аналітичної групи утворюють малорозчинні у воді солі з іонами:
 • A. Ag+ (середовище аміачного буферу)
 • B. Ag+ (нейтральне середовище)
 • C. Ag+ (лужне середовище)
 • D. Ba2+ (лужне або нейтральне середовище)
 • E. Ag+ (кисле середовище)
104.   Вкажіть гіпотензивний засіб із групи блокаторів кальцієвих каналів з переважним впливом на судини:
 • A. Дилтіазем
 • B. Метопролол
 • C. Празозин
 • D. Верапаміл
 • E. Ніфедипін
105.   Продуктом тримеризації ацетилену є:
 • A. Триметилбензен
 • B. Бутин-2
 • C. Вінілацетилен
 • D. Бензен
 • E. Циклооктатетраєн
106.   В умовах аптеки виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього?
 • A. Фільтр Зейтця
 • B. Паровий стерилізатор
 • C. Апарат Коха
 • D. Піч Пастера
 • E. Автоклав
107.   Досліджена мікориза на коренях дуба являє собою симбіоз:
 • A. Гриба і водорості
 • B. Бактерії і вищої рослини
 • C. Гриба і вищої рослини
 • D. Двох різних бактерій
 • E. Гриба і бактерії
108.   При однаковій молярній концентрації розчин якої з речовин характеризується мінімальною температурою кристалізації?
 • A. C6H5COONa
 • B. CH3CI
 • C. Na2SO4
 • D. CH3OH
 • E. NaCl
109.   Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти? CH3(CH2)4CH = CH - CH2 - CH = CH(CH2)7COH
 • A. Реакція з FeCl3
 • B. Гідрогалогенування (HCl)
 • C. Реакція "срібного дзеркала" з [Ag(NH3)2]OH
 • D. Знебарвлення бромної води (Вr2; H2O)
 • E. Декарбоксилювання
110.   У хворого 47-ми років з двосторонньою пневмонією виявлено порушення кислотно-основного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбільш імовірний захисно-пристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС у хворого?
 • A. Розвиток гіпервентиляції легень
 • B. Блювання
 • C. Посилення ацидогенезу в нирках
 • D. Зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках
 • E. Пронос
111.   Хворому на стенокардію призначили метопролол. Який фармакологічний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лікування стенокардії?
 • A. Антиагрегантний
 • B. Антиаритмічний
 • C. Бронхолітичний
 • D. Гіпотензивний
 • E. Антиангінальний
112.   У контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію розчину натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний?
 • A. Натрію хлорид
 • B. Оцтова кислота
 • C. Хлороводнева кислота
 • D. Натрію тетраборат
 • E. Щавлева кислота
113.   !снує кілька основних механізмів передачі інфекційних хвороб: аерогенний, фекально-оральний, трансмісивний, контактний, вертикальний. Які фактори забезпечують передачу збудника від джерела захворювання до здорового організму при фекально-оральному механізмі зараження?
 • A. Медичній інструментарій
 • B. Домашні тварини
 • C. Повітря
 • D. Кровосисні комахи
 • E. Контамінована їжа та вода
114.   Плід цинародій, який складається із соковитого червонуватого гіпантію та справжніх плодиків-горішків, мають види роду:
 • A. Шипшина
 • B. Глід
 • C. Родовик
 • D. Аронія
 • E. Перстач
115.   У дитини з вираженою гіпотрофією виникли набряки на нижніх кінцівках, асцит. Якою є провідна ланка патогенезу кахектичного набряку?
 • A. Порушення лімфовідтоку
 • B. Збільшення проникності судинної стінки
 • C. Підвищення онкотичного тиску міжклітинної рідини
 • D. Зниження онкотичного тиску плазми крові
 • E. Підвищення гідростатичного тиску крові
116.   Взаємодія між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають:
 • A. Зв’язанодисперсна
 • B. Ліофільна
 • C. Гідрофільна
 • D. Ліофобна
 • E. Вільнодисперсна
117.   Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю i непереносимі-стю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Блокада K+-, Na+-АТФ-ази
 • B. Стимуляція M-холінорецепторів
 • C. Стимуляція а1-адренорецепторів
 • D. Стимуляція ^-адренорецепторів
 • E. Пригнічення активності фосфодіесте-рази
118.   При однаковій температурі дано 5 водних розчинів з молярною концентрацією 0,05 моль/кг. Які з цих розчинів є ізотонічними по відношенню один до одного?
 • A. AlCl3 i CaCl2
 • B. CH3OH i NaCl
 • C. C6H1206 i NaCl
 • D. -
 • E. NaCl i MgSO4
119.   З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненаси-чених органічних сполук?
 • A. NaOH, H2O
 • B. HNO3, p, t
 • C. H2O, Hg2+, H+
 • D. K2Cr-2O7, H+
 • E. H2, Ni, t
120.   При вивченні посівів повітря, взятого в аптеці, бактеріолог виявив санітарно-показовий мікроорганізм. Це:
 • A. Негемолітичний стрептокок
 • B. Гемолітичний стрептокок
 • C. Кишкова паличка
 • D. Мікрокок
 • E. Сарцина
121.   Хворому на виразкову хворобу шлунка призначили альмагель. Яка з фармакологічних властивостей препарату використовується для лікування цієї патології?
 • A. Блокада Н2-гістамінорецепторів
 • B. Блокада М-холінорецепторів
 • C. Місцевоанестезуюча дія
 • D. Протизапальна дія
 • E. Нейтралізація НCl
122.   У хворого внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла анурія. Який провідний механізм її виникнення в даному випадку?
 • A. Підвищення тиску в капсулі клубочків
 • B. Зниження тиску в капсулі клубочків
 • C. Підвищення онкотичного тиску крові
 • D. Зменшення кількості функціонуючих клубочків
 • E. Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків
123.   Який із протигрибкових антибіотиків погано всмоктується у шлунково-кишковому траки та ефективний при кандидомікозі кишечника:
 • A. Кетоконазол
 • B. Флуконазол
 • C. Гризеофульвін
 • D. Тербінафін
 • E. Ністатин
124.   Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у мітохондріях?
 • A. Субстратне фосфорилювання
 • B. Окиснювальне декарбоксилювання
 • C. Пероксидне окиснення ліпідів
 • D. Окиснювальне фосфорилювання
 • E. Мікросомальне окиснення
125.   У хворого виразкова хвороба шлунка. Який препарат з групи М-холіноблокаторів доцільно призначити?
 • A. Іпратропій
 • B. Пірензепін
 • C. Платифілін
 • D. Скополамін
 • E. Атропін
126.   Хворому на епілепсію та схильному до депресії призначено протиепіле-птичний препарат, що збільшує вміст ГАМК у ЦНС за рахунок пригнічення ферменту ГАМК-трансамінази. Визначте цей препарат:
 • A. Натрію вальпроат
 • B. Амітриптилін
 • C. Аміназин
 • D. Етосуксимід
 • E. Діазепам
127.   При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкеру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми з рівномірними 8-12 завитками. Вказані властивості мають:
 • A. Кампілобактери
 • B. Лептоспіри
 • C. Трепонеми
 • D. Вібріони
 • E. Борелії
128.   Ценокарпний плід розділяється на два мерикарпія. В борозенках оплодня між ребрами проходять схизогенні ефіроолійні канальці. Це:
 • A. Вислоплідник
 • B. Горіх
 • C. Сім’янка
 • D. Біб
 • E. Стручок
129.   Виберіть формулу аніліну:
 • A. img="55a.jpg"
 • B. img="55b.jpg"
 • C. img="55e.jpg"
 • D. img="55c.jpg"
 • E. img="55d.jpg"
130.   Які продукти утворюються при нагріванні щавлевої кислоти (НООС — СООН) з концентрованою сульфатною кислотою img="88.jpg"
 • A. Н 20 + с 02
 • B. 2С02 + н2
 • C. С2Н2 + 202
 • D. С 02 + CO + Н 20
 • E. 2С0 + Н2 + О2
131.   Які частинки міцели, будова якої зображена формулою {m(AgCl) nAg+ (n — x) NO-}x+ xNO-, знаходяться в дифузійному шарі?
 • A. Ag + та NO-
 • B. AgCl та Ag+
 • C. NO3-
 • D. AgCl
 • E. Ag+
132.   У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення ліків у вигляді колоїдно-дисперсних систем. Який метод одержання золів відноситься до фізичної конденсації?
 • A. Окиснення
 • B. Відновлення
 • C. Подвійний обмін
 • D. Заміна розчинника
 • E. Гідроліз
133.   В якості присипки для малюка педіатр порадив використовувати спори:
 • A. Equisetum arvense
 • B. Calendula officinalis
 • C. Lycopodium clavatum
 • D. Ledum palustre
 • E. Pinus sylvestris
134.   Препарований апокарпний плід, у якого плодики з соковитим мезокарпієм та одним сім’ям, оточеним здеревенілим ендокарпієм. Цей плід:
 • A. Ценокарпна кістянка
 • B. Багатокістянка
 • C. Фрага
 • D. Однокістянка
 • E. Ягода
135.   Під час мікроскопії стебла виявлено комплексну тканину, яка складається з ситоподібних трубок з клітинами-супутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхіми. Це:
 • A. Перидерма
 • B. Епідерма
 • C. Ксилема
 • D. Кірка
 • E. Флоема
136.   У хворої 25-ти років невралгія трійчастого нерву. Їй призначено препарат, який застосовують й при мегалобла-стній анемії. Назвіть його:
 • A. Ергокальциферол
 • B. Аскорбінова кислота
 • C. Кислота фолієва
 • D. Ціанокобаламін
 • E. Токоферолу ацетат
137.   З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: білок - 34 г/л, клітини 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?
 • A. Фібринозний
 • B. Геморагічний
 • C. Змішаний
 • D. Гнійний
 • E. Серозний
138.   Емульсії класифікують за об’ємною концентрацією дисперсної фази. До якої групи належать емульсії з концентрацією 0,1-74,0% об.?
 • A. Розведені
 • B. Висококонцентровані
 • C. Концентровані
 • D. Зворотні
 • E. Прямі
139.   При досліджені лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлені несе-птовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть ці мікроорганізми:
 • A. Аспергил
 • B. Пеніцил
 • C. Кандіда
 • D. Актиноміцети
 • E. Мукор
140.   В клінічній практиці для фракціонування білків сироватки крові та інших біологічних рідин використовується метод висолювання. Які сполуки застосовуються для цієї мети?
 • A. Луги
 • B. Детергенти
 • C. Солі важких металів
 • D. Солі лужних металів
 • E. Кислоти
141.   Виберіть сполуку, із якої в одну стадію можна синтезувати ацетонітрил CH3-C = N:
 • A. CH3-I
 • B. C2H5-Cl
 • C. CH4
 • D. CH3-OH
 • E. C6H5CI
142.   У хворого з високою температурою тіла, вираженими болями у горлі під час ковтання, діагностована ангіна. Які з вказаних симптомів відносяться до місцевих ознак гострого запалення?
 • A. Почервоніння
 • B. Підвищення ШОЕ
 • C. Лихоманка
 • D. Лейкоцитоз
 • E. Тахікардія
143.   Пацієнтці з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?
 • A. Анальгін
 • B. Диклофенак-натрій
 • C. Целекоксиб
 • D. Парацетамол
 • E. Ацетилсаліцилова кислота
144.   Необхідно провести кількісне визначення натрію гідрокарбонату в препараті. Яким із методів титриметричного аналізу його можна визначити?
 • A. Комплексиметричне титрування
 • B. Неводне титрування
 • C. Окислювально-відновне титрування
 • D. Осаджувальне титрування
 • E. Кислотно-основне титрування
145.   Укажіть тип таутомерії, характерний для 2-нітропропану: img="198.jpg"
 • A. Аци-нітро-таутомерія
 • B. Лактим-лактамна таутомерія
 • C. Азольна (прототропна) таутомерія
 • D. Аміно-імінна таутомерія
 • E. Кето-енольна таутомерія
146.   Порадьте хворій засіб для лікування нападів тахiаритмiї:
 • A. Кофеїн-натрію бензоат
 • B. Адреналін
 • C. Добутамін
 • D. Анаприлін
 • E. Атропін
147.   Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься? H2 N-C-NH2 O
 • A. Складні ефіри
 • B. Аміди
 • C. Амінокислоти
 • D. Кетони
 • E. Ангідриди
148.   Первинним акцептором водню при тканинному диханні виступають піри-динзалежні дегідрогенази. Який з вітамінів необхідний для утворення відповідного коферменту (НАД+)?
 • A. Bi
 • B. C
 • C. B6
 • D. PP
 • E. B2
149.   Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні розчини. Вони використовуються з метою:
 • A. Підтримки певного значення величини рН розчину
 • B. Зміни величини рН розчину
 • C. Зміни добутку розчинності речовини
 • D. Зміни іонної сили розчину
 • E. Зміни константи іонізації речовини
150.   При дії на досліджувану суміш катіонів розчином KOH випав білий осад, що розчинився у надлишку реактиву. При дії розчину K4[Fe(CN)6] утворився білий осад. Який катіон присутній у розчині?
 • A. Ca2+
 • B. Zn2+
 • C. Cr3+
 • D. Ba2+
 • E. Fe3+
151.   Хворому 37 років з метою комплексного лікування виразкової хвороби шлунка було призначено препарат, що знижує кислотність шлункового соку, інгібує Н+, К+-АТФ-азу, знижує об’єм шлункової секреції і виділення пепсиногену. Відноситься до проліків. Назвіть препарат:
 • A. Фосфалюгель
 • B. Гастроцепін
 • C. Ранітидин
 • D. Омепразол
 • E. Фамотидин
152.   Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю, дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:
 • A. Звикання золів
 • B. Взаємна коагуляція
 • C. Сенсибілізація
 • D. Солюбілізація
 • E. Колоїдний захист
153.   Приготували 0,1М розчин арґентуму нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:
 • A. Натрію тетраборат
 • B. Натрію гідроксид
 • C. Натрію бензоат
 • D. Оксалатна кислота
 • E. Калію хлорид
154.   Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
 • A. Естераза, протеаза
 • B. Гіалуронідаза, лецитиназа
 • C. Ліаза, лігаза
 • D. Оксидаза, каталаза
 • E. Трансфераза, нуклеаза
155.   Для визначення масової частки ар-ґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
 • A. Флуоресцеїну
 • B. Дифенілкарбазону
 • C. Калію хромату
 • D. Еозину
 • E. Амонію заліза (III) сульфату
156.   Нелегальні емігранти із Сомалі були затримані на українському кордоні. При медичному огляді дитини 3-х років виявлено гіпотонію та дистрофію м’язів, депігментацію шкіри, знижений тургор, живіт збільшений у розмірі, дефіцит маси тіла. Встановлено діагноз -квашіоркор. До якого виду часткового голодування відносять дану патологію?
 • A. Вуглеводне
 • B. Білкове
 • C. Жирове
 • D. Енергетичне
 • E. Вітамінне
157.   Скільки існує стереоізомерних аль-допентоз? img="83.jpg"
 • A. 16
 • B. 8
 • C. 4
 • D. 6
 • E. 2
158.   Хворий скаржиться на біль в епіга-стрії оперізуючого характеру. При обстеженні виявлено підвищений вміст діастази в сечі, а також неперетравлений жир у калі. Для якої патології найбільш характерні вказані явища?
 • A. Гострий панкреатит
 • B. Ентероколіт
 • C. Гастрит
 • D. Інфекційний гепатит
 • E. Гострий апендицит
159.   В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію. Можна використати розчин:
 • A. Натрію сульфату
 • B. Калію хромату
 • C. Реактиву Несслера
 • D. Цинку уранілацетату
 • E. Реактиву Чугаєва
160.   У пацієнта з підозрою на анаеробну інфекцію рани необхідно провести бактеріологічне дослідження. Виберіть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:
 • A. МПА
 • B. ТЦБС
 • C. Кітта-Тароці
 • D. Леффлера
 • E. Ендо
161.   Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?
 • A. Блокада рецепторів ангіотензину II
 • B. Пригнічення активності ангіотензин-перетворюючого ферменту
 • C. Блокада повільних кальцієвих каналів
 • D. Блокада в-адренорецепторів
 • E. Блокада а-адренорецепторів
162.   Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:
 • A. Однаковий з зарядом гранули
 • B. Однаковий із зарядом ядра
 • C. Протилежний до заряду гранули
 • D. Однаковий з потенціалвизначальними іонами
 • E. Протилежний до протиіонів адсорбційного шару
163.   Який порядок має проста реакція складена за схемою А + В = 2С?
 • A. Перший
 • B. Другий
 • C. Дробний
 • D. Нульовий
 • E. Третій
164.   Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO--іонів з:
 • A. Розчином BaCl2
 • B. Розчином KMnO4
 • C. Дифеніламіном і концентрованою H2SO4
 • D. Розчином І2 у KI
 • E. Розчином AgNO3
165.   Для активації та переносу ВЖК через мітохондріальну мембрану потрібні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них:
 • A. Біотин
 • B. Рибофлавін
 • C. Тіамін
 • D. Убіхінон
 • E. Карнітин
166.   Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію дихромату. При цьому проводять:
 • A. Зворотнє титрування у лужному середовищі
 • B. Пряме титрування у сильнокислому середовищі
 • C. Пряме титрування у лужному середовищі
 • D. Титрування замісника
 • E. Зворотнє титрування у кислому середовищі
167.   Дефіцит якого вітаміну найбільше буде спричиняти активізацію процесів перекисного окиснення ліпідів?
 • A. Вітамін Е
 • B. Вітамін В12
 • C. Вітамін В6
 • D. Вітамін D
 • E. Вітамін К
168.   Природна рослинна сировина, яку використовують для отримання ліків, може бути добрим поживним середовищем для розвитку багатьох мікроорганізмів. Виберіть із наведених спосіб, який найчастіше використовується для попередження розвитку мікроорганізмів на рослинах:
 • A. Термічна обробка (90 - 100oC)
 • B. Обробка детергентами
 • C. Обробка антибіотками
 • D. Висушування
 • E. Ліофільне висушування
169.   Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу, проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
 • A. Еозин
 • B. Йодидкрохмальний папірець
 • C. Еріохром чорний Т
 • D. Фенолфталеїн
 • E. Метиленовий червоний
170.   Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:
 • A. Розчинних у воді аміачних комплексних сполук
 • B. Гідроксидів катіонів, розчинних в кислотах
 • C. Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах
 • D. Гідроксидів катіонів, нерозчинних в надлишку амонію гідроксиду
 • E. Забарвлених, нерозчинних у воді сполук
171.   Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з PCl5?img="61.jpg"
 • A. img="61b.jpg"
 • B. img="61d.jpg"
 • C. img="61c.jpg"
 • D. img="61a.jpg"
 • E. img="61e.jpg"
172.   У складі м’якоті плода груші звичайної Pyrus communis виявлено групу паренхімних клітин з товстими оболонками та щілиновидними порами. Це свідчить, що ці клітини відносяться до:
 • A. Кутової коленхіми
 • B. Трахеїд
 • C. Склереїд
 • D. Волокон
 • E. Судин
173.   Пацієнту призначили протикашлевий препарат, який вибірково пригнічує центральні ланки кашлевого рефлексу, не пригнічує дихальний центр, не викликає наркотичної залежності. Це:
 • A. Ілауцину гідрохлорид
 • B. Ацетилцистеїн
 • C. Бромгексин
 • D. Мукалтин
 • E. Кодеїну фосфат
174.   У пацієнта отруєння морфіном. Який препарат для промивання шлунка показаний?
 • A. Натрію хлорид
 • B. Магнію сульфат
 • C. Фурацилін
 • D. Унітіол
 • E. Калію перманганат
175.   Однією з груп протиалергічних засобів є блокатори Н !-гістамінових рецепторів. Який препарат належить до цієї групи?
 • A. Лоратадин
 • B. Мезатон
 • C. Кетотифен
 • D. Преднізолон
 • E. Кислота амінокапронова
176.   Укажіть який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Фольгарда?
 • A. Забарвлення розчину у червоний колір
 • B. Утворення осаду бурого кольору
 • C. Забарвлення розчину у жовтий колір
 • D. Утворення осаду жовтого кольору
 • E. Утворення осаду червоного кольору
177.   Хворому з артритом лікар призначив парацетамол - інгібітор цикло-оксигенази. Утворення яких біологічно активних сполук гальмується цим препаратом?
 • A. Йодтироніни
 • B. Цитокіни
 • C. Простагландини
 • D. !нтерферони
 • E. Катехоламіни
178.   З метою мікроскопічного підтвердження діагнозу ’’первинний сифіліс” у хворого здійснено забір виділень з виразки. Який вид мікроскопії використовується для виявлення та вивчення рухомості збудника?
 • A. Електронна
 • B. Світлова
 • C. Темнопольна
 • D. Аноптральна
 • E. Люмінесцентна
179.   У медичній практиці використовуються сульфаніламідні препарати, які є конкурентним інгібітором ферменту фолатсинтази. Синтез якого вітаміну при цьому блокується?
 • A. Лінолева кислота
 • B. Аскорбінова кислота
 • C. Рибофлавін
 • D. Тіамін
 • E. Фолієва кислота
180.   У ялини верхівковою брунькою росте головний пагін, а з бічних бруньок - бокові пагони. Ці ознаки притаманні такому типу галуження:
 • A. Несправжньодихотомічне
 • B. Колоноподібне
 • C. Дихотомічне
 • D. Симподіальне
 • E. Моноподіальне
181.   При обстеженні хворого встановлено діагноз: алкаптонурія. Дефіцитом якого ферменту зумовлена ця патологія?
 • A. Фенілаланінгідроксилаза
 • B. Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • C. Тирозиназа
 • D. Моноамінооксидаза
 • E. Тироксингідроксилаза
182.   За вказаних умов взаємодія толуолу з хлором призводить до утворення: img="77.jpg"
 • A. img="77e.jpg"
 • B. img="77a.jpg"
 • C. img="77b.jpg"
 • D. img="77d.jpg"
 • E. img="77c.jpg"
183.   У складі клітин синьозелених водоростей та грибів виявлено розчинний полісахарид. Він забарвлюється розчином Люголя в бурий колір. Це:
 • A. Целюлоза
 • B. Крохмаль
 • C. !нулін
 • D. Фруктоза
 • E. Глікоген
184.   Встановлено, що у кореневищі та коренях Inula helenium є порожнини без чітких внутрішніх меж, які заповнені ефірними маслами. Це:
 • A. Лізигенні вмістища
 • B. Нечленисті молочники
 • C. Схизогенні вмістища
 • D. Смоляні ходи
 • E. Членисті молочники
185.   Встановлено, що надземну частину гороху посівного утримують у просторі вусики, які є видозміною:
 • A. Верхніх листочків складного листа
 • B. Верхівкових пагонів
 • C. Нижніх листочків складного листа
 • D. Прилистків
 • E. Всього складного листа
186.   Лецитин різного походження як по-верхневоактивна сполука використовується для виготовлення харчових продуктів (як емульгатор). До якої групи біомолекул належить лецитин?
 • A. Фосфоліпіди
 • B. Триацилгліцероли
 • C. Іліколіпіди
 • D. Сульфоліпіди
 • E. Стериди
187.   Хворий впродовж 10-ти років страждає на цукровий діабет. У важкому стані доставлений до лікарні. На другий день перебування у стаціонарі його стан різко погіршився: розвинулася кома, з’явилося шумне глибоке дихання, при якому глибокі вдихи змінювалися посиленими видихами за участю експіраторних м’язів. Яка форма порушення дихання спостерігається у хворого?
 • A. Дихання Чейн-Стокса
 • B. Дихання Куссмауля
 • C. Тахіпное
 • D. Стенотичне дихання
 • E. Дихання Біота
188.   Плід рослини родини капустяні складається з двох стулок та несправжньої плівчастої перегородки, на якій розміщені насінини. Має приблизно однакову ширину і довжину. Даний плід:
 • A. Біб
 • B. Стручечок
 • C. Крилатка
 • D. Ягода
 • E. Сім’янка
189.   Мікроаналіз кореневища виявив відкриті колатеральні провідні пучки, які розташовані кільцем; це може свідчити про належність рослини до класу:
 • A. Хвойних
 • B. Дводольних
 • C. Папоротеподібних
 • D. Однодольних
 • E. Гнетових
190.   Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять таким методом:
 • A. Пряма алкаліметрія
 • B. Пряма ацидиметрія
 • C. Зворотня ацидиметрія
 • D. Зворотня алкаліметрія
 • E. Комплексонометрія
191.   Хворий 65-ти років переніс інфаркт міокарда. Через місяць у нього розвинулась серцева недостатність. Що зумовило її виникнення?
 • A. Ушкодження міокарда
 • B. Підвищений опір вигнанню крові в легеневий стовбур
 • C. Підвищений опір вигнанню крові в аорту
 • D. Перевантаження серця опором
 • E. Інфекція
192.   У хворого під час огляду карбункула лікар відзначив: у центрі чорний струп, набряк підшкірної клітковини, при до- тику - безболісність. При мікроскопії виявлені грампозитивні стрептобацили, що утворюють капсулу. Вкажіть найбільш імовірне захворювання:
 • A. Чума
 • B. Холера
 • C. Сифіліс
 • D. Сибірка
 • E. Правець
193.   У виробництві медичних препаратів (живих та вбитих вакцин, сироваток тощо) використовують ліофільне висушування бактерій та вірусів. Як проводять ліофільне висушування?
 • A. За низької температури
 • B. За умов нормального атмосферного тиску і при кімнатній температурі
 • C. У вакуумі за низької температури
 • D. Усі відповіді вірні
 • E. У вакуумі за високої температури
194.   У потрійній точці на діаграмі стану води:
 • A. Ф=3; С=1
 • B. С=0
 • C. Ф=3; n=1
 • D. С=1
 • E. С=2
195.   Перетворення сукцинату в фумарат каталізується сукцинатдегідрогеназою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?
 • A. Щавлевооцтова кислота
 • B. Малонова кислота
 • C. Яблучна кислота
 • D. Піровиноградна кислота
 • E. Фумарова кислота
196.   Чоловік 42-х років, що хворіє на хронічний калькульозний холецистит, висловлює скарги на різкий біль у правому підребер’ї, свербіж і жовтяничність шкірних покривів, множинні дрібното-чкові крововиливи, омилений і знебарвлений кал (стеаторея). Який тип жовтяниці спостерігається у хворого?
 • A. Печінкова
 • B. Механічна
 • C. Гемолітична
 • D. Надпечінкова
 • E. Паренхіматозна
197.   При виготовленні титранту мерку-риметрії - розчину солі ртуті (II) - для пригнічення його гідролізу додають таку кислоту:
 • A. Ацетатна
 • B. Сульфатна
 • C. Фосфатна
 • D. Хлоридна
 • E. Нітратна
198.   Хворому з набряковим синдромом необхідно призначити сечогінні препарати. Оберіть оптимальне їх поєднання:
 • A. Фуросемід + Діакарб
 • B. Гідрохлортіазид + Діакарб
 • C. Гідрохлортіазид + Фуросемід
 • D. Гідрохлортіазид + Тріамтерен
 • E. Спіронолактон + Тріамтерен
199.   Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?
 • A. Розпад глікогену
 • B. Розпад ліпідів
 • C. Розпад білків
 • D. Синтез глікогену
 • E. Ілюконеогенез
200.   Дослідження зібраних лікарських рослин показало їх значну обсіменін-ність різними бактеріями. Який метод треба використати, щоб виділити чисті культури цих бактерій?
 • A. Зараження лабораторних тварин
 • B. Фазово-контрастна мікроскопія
 • C. Центрифугування у градієнті щільності
 • D. Використання фільтрів з порами певного діаметру
 • E. Посів на щільне живильне середовище
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 16 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 44.17ms.