Буклет 2013 року

1.   У деяких видів рослин, як пристосування до несприятливих умов зовнішнього середовища, є корені, які здатні до поздовжнього скорочення, що забезпечує заглиблення в ґрунт цибулин, бульб кореневищ. Ці корені носять назву:
 • A. Коренебульби
 • B. Контрактильні
 • C. Дихальні
 • D. Гаусторії
 • E. Повітряні
2.   В медицині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби родів Penicillium і Aspergillus, що відносяться до класу:
 • A. Хітридіоміцети
 • B. Аскоміцети
 • C. Зигоміцети
 • D. Базидіоміцети
 • E. Дейтероміцети
3.   З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі? img="29.jpg"
 • A. HCl
 • B. KCN
 • C. NaOH
 • D. CH3COONa
 • E. NH4OH
4.   При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати:
 • A. Polypodiophyta
 • B. Bryophyta
 • C. Equisetiphyta
 • D. Pinophyta
 • E. Lycopodiophyta
5.   Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO- -іонів з:
 • A. Розчином KMnO4
 • B. Дифеніламіном і концентрованою H2SO4
 • C. Розчином І2 у KI
 • D. Розчином BaCl2
 • E. Розчином AgNO3
6.   img="200.jpg"
 • A. Ag+
 • B. AgCl
 • C. AgCl та Ag+
 • D. NO3
 • E. Ag+ та NO-
7.   Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду?
 • A. Синтез білків
 • B. Продукція бета-лактамаз
 • C. Активний транспорт антибіотика
 • D. Активний синтез пептидоглікану
 • E. Проникливість клітинної стінки
8.   Застосування міцелярних ПАР у виробництві фармпрепаратів відбувається при концентрації, за якої міцели знаходяться у рівновазі з молекулами (іонами), яка має назву:
 • A. Захисне число
 • B. Гідрофільно-ліпофільний баланс
 • C. Масова концентрація
 • D. Критична концентраціяї міцелоутво-рення
 • E. Порогова концентрація
9.   При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червого забарвлення, що вказує на їх:
 • A. Здерев’яніння
 • B. Ослизніння
 • C. Опробкування
 • D. Мінералізацію
 • E. Кутинізацію
10.   Допоможіть лікареві вибрати раціональний шлях введення корглікону при лікуванні гострої серцевої недостатності:
 • A. Всередину
 • B. Інгаляційний
 • C. Внутрішньовенний
 • D. Дом’язовий
 • E. Підшкірний
11.   Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:
 • A. Солюбілізація
 • B. Взаємна коагуляція
 • C. Звикання золів
 • D. Сенсибілізація
 • E. Колоїдний захист
12.   При зборі лікарської сировини (плодів шипшини) на гілках рослин були виявлені багаточисельні нарости та пухлини. Які фітопатогенні мікроорганізми могли викликати такі ушкодження?
 • A. Віруси
 • B. Мікоплазми
 • C. Актиноміцети
 • D. Псевдомонади
 • E. Гриби
13.   Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?
 • A. Креатинфосфокіназа
 • B. АсАТ
 • C. ЛДГі
 • D. Глюкуронілтрансфераза
 • E. АлАТ
14.   Спадкові захворювання можуть бути пов’язані з порушенням структури і кількості хромосом або генів. Яке з перерахованих захворювань відноситься до моногенних захворювань?
 • A. Хвороба Дауна
 • B. Цукровий діабет
 • C. Гемофілія
 • D. Синдром Шерешевського
 • E. Синдром Клайнфельтера
15.   Для формування кісткової системи плоду під час внутрішньоутробного розвитку необхідно надходження вітаміну D. Похідним якої хімічної сполуки є цей вітамін?
 • A. Етанол
 • B. Холестерол
 • C. Гліцерол
 • D. Сфінгозин
 • E. Інозитол
16.   Хворий 39-ти років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму?
 • A. β-адреноблокатори
 • B. Міорелаксанти
 • C. М-холіноміметики
 • D. М-холіноблокатори
 • E. Антихолінестеразні засоби
17.   В перезрілих соковитих плодах відбулось руйнування міжклітинної речовини і роз’єднання клітин внаслідок такого процесу:
 • A. Мацерація
 • B. Лігніфікація
 • C. Мінералізація
 • D. Гумоз
 • E. Ослизніння
18.   При дослідженні шлункового соку виявлено відсутність вільної хлороводневої кислоти. Як характеризується такий стан?
 • A. Гіпохлоргідрія
 • B. Ахлоргідрія
 • C. Гіперхлоргідрія
 • D. Ахілія
 • E. Гіпокінез
19.   Колоїдні поверхнево-активні речовини (ПАР) різного типу у великих масштабах використовують у виробництві фармацевтичних та косметичних препаратів. Такі сполуки біологічного походження, як амінокислоти, належать до класу:
 • A. Йоногенних аніоноактивних ПАР
 • B. Йоногенних катіоноактивних ПАР
 • C. Йоногенних амфолітних ПАР
 • D. Неіоногенних амфолітних ПАР
 • E. Неіоногенних ПАР
20.   До якого типу відноситься реакцiя: img="66.jpg"
 • A. Відновлення
 • B. Приєднання
 • C. Заміщення
 • D. Перегрупування
 • E. Окиснення
21.   Яким реагентом можна відокремити магній-катіони від інших катіонів V аналітичної групи в систематичному ході аналізу?
 • A. Насичений розчин амонію хлориду
 • B. Гідроген пероксид
 • C. Розчин лугу
 • D. Надлишок концентрованого розчину амоніаку
 • E. Нітратна кислота
22.   Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:
 • A. Гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду
 • B. Забарвлених, нерозчинних у воді сполук
 • C. Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах
 • D. Розчинних у воді аміачних комплексних сполук
 • E. Гідроксидів катіонів, розчинних у кислотах
23.   Вкажіть вірний продукт реакції:img="106.jpg"
 • A. img="106c.jpg"
 • B. img="106b.jpg"
 • C. img="106a.jpg"
 • D. img="106e.jpg"
 • E. img="106d.jpg"
24.   У хворого, що тривало страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла уремія. Рівні креатиніну, сечовини і сечової кислоти у крові різко підвищені. Яке порушення кислотно-основного стану супроводжує дану патологію?
 • A. Видільний алкалоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Видільний ацидоз
 • D. Негазовий ацидоз
 • E. Газовий алкалоз
25.   У хворого з цукровим діабетом виявлена гіперглікемія 19 ммоль/л, яка клінічно проявляється глюкозурією, поліурією, полідипсією. Який з представлених механізмів відповідальний за розвиток полідипсії?
 • A. Аміноацидемія
 • B. Метаболічний ацидоз
 • C. Глікозилювання білків
 • D. Поліурія і дегідратація тканин
 • E. Гіперліпацидемія
26.   Який із лікарських засобів можна використовувати при лікуванні глаукоми?
 • A. Промедол
 • B. Діазепам
 • C. Атропіну сульфат
 • D. Пілокарпіну гідрохлорид
 • E. Кислота ацетилсаліцилова
27.   Встановіть вид, що відноситься до родини Пасленові, за даними морфологічними ознаками: надземні органи залозистоопушені, листя чергові, перисті, переривчасто-розсічені на великі та дрібні сегменти, суцвіття - подвійна завитка; віночок колесоподібний, рожево-бузковий або білий, плід - кулеподібна зелена отруйна ягода; підземні столони з клубнями. Це вид:
 • A. Solanum dulcamara
 • B. Hyoscyamus niger
 • C. Capsicum annuum
 • D. Solanum lycopersicum
 • E. Solanum tuberosum
28.   Для визначення вмісту купрум (II) сульфату застосували метод йодоме-тричного титрування. Титрантом метода є:
 • A. Розчин калій гідроксиду
 • B. Розчин натрій тіосульфату
 • C. Розчин калій перманганату
 • D. Розчин калій перйодату
 • E. Розчин йоду в розчині калій йодиду
29.   Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • A. Концентрація реагуючих речовин
 • B. Температура
 • C. Природа розчинника
 • D. Ступінь дисперсності твердої речовини
 • E. Природа реагуючих речовин
30.   У малюка, що родився недоношеним, високий рівень білірубіну. Для зниження гіпербілірубінемії дитині ввели фенорбарбітал у дозі 5 мг. На який процес впливає фенобарбітал?
 • A. Еритропоез
 • B. Синтез інсуліну
 • C. Активація протеолітичних ферментів
 • D. Адукція синтезу цитохрому Р450
 • E. Гальмування розпаду гемоглобіну
31.   У працівника птахофабрики, що вживав у їжу щодня 5 і більше сирих яєць з’явилась млявість, сонливість, біль у м’язах, випадіння волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов’язаний даний стан?
 • A. A (ретинол)
 • B. Б2 (рибофлавін)
 • C. H (біотин)
 • D. Б1 (тіамін)
 • E. C (аскорбінова кислота)
32.   У хворого 43-х років закупорка загальної жовчної протоки. Поява в сечі якої з перелічених речовин спостерігається за цих умов?
 • A. Кетонові тіла
 • B. Креатинін
 • C. Глюкоза
 • D. Білірубін
 • E. Сечова кислота
33.   Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:
 • A. Антагонізм
 • B. Зниження чутливості
 • C. Синергізм
 • D. Адитивність
 • E. Звикання золю
34.   Лікар призначив хворому препарат для лікування кровотечі. Який саме з наведених?
 • A. Вікасол
 • B. Гепарин
 • C. Метопролол
 • D. Інсулін
 • E. Дихлотіазид
35.   У хімічному відношенні етери (прості ефіри) є досить інертними сполуками. Під дією якої з галогеноводневих кислот етери розщеплюються вже при кімнатній температурі?
 • A. НF
 • B. НСІ
 • C. НСlО
 • D. НВr
 • E. НІ
36.   Внутрішньоклітинний метаболізм гліцерину починається з його активації. Яка сполука утворюється в першій реакції його перетворення?
 • A. Піруват
 • B. Лактат
 • C. Ацетилкоензим А
 • D. Холін
 • E. Альфа-гліцеролфосфат
37.   Студент аналізує орган рослини, що має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм і забезпечує живлення, вегетативне розмноження, закріплення рослини у ґрунті. Даний орган був визначений як:
 • A. Лист
 • B. Насіння
 • C. Кореневище
 • D. Стебло
 • E. Корінь
38.   Для якого класу органічних сполук характерна наявність - C = N групи?
 • A. Спирти
 • B. Нітрили
 • C. Нітросполуки
 • D. Аміни
 • E. Альдегіди
39.   Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
 • A. Фероїн
 • B. Дифенілкарбазон
 • C. Амонію заліза (III) сульфат
 • D. Калію хромат
 • E. Флуоресцеїн
40.   Внаслідок інфаркту міокарда у хворого виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з місцевоанестезуючою активністю. Який препарат введено?
 • A. Лідокаїн
 • B. Верапаміл
 • C. Пропранолол
 • D. Новокаїнамід
 • E. Панангін
41.   З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненаси-чених органічних сполук?
 • A. HNO3, p, t
 • B. K2Cr2O7, H+
 • C. NaOH, H2O
 • D. H2O, Hg2+, H+
 • E. H2, Ni, t
42.   Процес окиснювального фосфо-рилювання - це головний шлях біосинтезу АТФ в організмі людини. В якій органелі клітини локалізована АТФ-синтетаза?
 • A. Ядро
 • B. Лізосоми
 • C. Апарат Іольджі
 • D. Мікросоми
 • E. Мітохондрія
43.   Досить часто ґрунт може бути місцем перебування низки патогенних мікроорганізмів. Збудники яких захворювань можуть тривалий час існувати в ґрунті?
 • A. Сибірка
 • B. Дизентерія
 • C. Дифтерія
 • D. Кашлюк
 • E. Вірусний гепатит
44.   Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у мітохондріях?
 • A. Окиснювальне декарбоксилювання
 • B. Пероксидне окиснення ліпідів
 • C. Мікросомальне окиснення
 • D. Субстратне фосфорилювання
 • E. Окиснювальне фосфорилювання
45.   З метою контролю санітарного стану приміщення аптеки, де готують лікарські форми, проведено обстеження повітря. Які з виявлених бактерій вказують на незадовільний санітарний стан?
 • A. Сарцини
 • B. Грампозитиві бацили
 • C. Гемолітичні стрептококи
 • D. Мікрококи
 • E. Плісняві гриби
46.   Оберіть метод кількісного визначення пероксиду водню в присутності консервантів:
 • A. Церіметрія
 • B. Броматометрія
 • C. Перманганатометрія
 • D. Йодометрія
 • E. Дихроматометрія
47.   Який з перерахованих розчинів однакової моляльності кристалізується при найнижчій температурі?
 • A. NaCl
 • B. C6H12N4
 • C. KI
 • D. Сечовини
 • E. Al2(SO4)3
48.   Оберіть з препаратів, що надійшли до аптеки, той, який відноситься до жиророзчинних вітамінних препаратів:
 • A. Димедрол
 • B. Окситоцин
 • C. Ацикловір
 • D. Ретинолу ацетат
 • E. Гепарин
49.   Колоїдний розчин - це одна з лікарських форм. Вкажіть структурну одиницю колоїдного розчину:
 • A. Вільний радикал
 • B. Міцела
 • C. Атом
 • D. Йон
 • E. Молекула
50.   При досліджєнні крові виявлєні структурні зміни еритроцитів та гемоглобіну. Заміна якої амінокислоти у β-ланцюгу гемоглобіну може до цього призводити?
 • A. Фенілаланіну на аланін
 • B. Глутамінової кислоти на валін
 • C. Аспарагінової кислоти на лейцин
 • D. Аргініну на серин
 • E. Аспарагінової кислоти на валін
51.   Андроцей квітки Brassica oleracea має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею?
 • A. Багатобратній
 • B. Однобратній
 • C. Чотирисильний
 • D. Двобратній
 • E. Двосильний
52.   У хворого підвищилася температура до 40oC, має місце блювання, діарея; стан хворого тяжкий. Осмоляр-ність крові складає 270 мосм/л. Яке порушення водно-сольового обміну спостерігається у хворого?
 • A. Гіпоосмолярна гіпогідрія
 • B. Гіперосмолярна гіпогідрія
 • C. Ізоосмолярна гіпогідрія
 • D. Ізоосмолярна гіпергідрія
 • E. Гіпоосмолярна гіпергідрія
53.   Життєва форма рослини має багато здерев’янілих стебел, що галузяться біля самої землі. Це є:
 • A. Дерево
 • B. Кущ
 • C. Однорічна трава
 • D. Багаторічніа трава
 • E. Ліана
54.   За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:
 • A. За зміною концентрацій продуктів реакції
 • B. За величиною константи швидкості хімічної реакції
 • C. За часом закінчення реакції
 • D. За величиною швидкості хімічної реакції
 • E. За зміною концентрацій реагуючих речовин
55.   Після обробки мікропрепарату розчином хлор-цинк-йоду оболонки певних груп клітин набули жовте забарвлення, що свідчить про наявність в них:
 • A. Глікогену
 • B. Лігніну
 • C. Суберину
 • D. Кутину
 • E. Кремнезему
56.   У хворого у зв’язку з загостренням сечокам’яної хвороби виникла ниркова колька. Який препарат необхідно ввести для усунення кольки?
 • A. Прозерин
 • B. Альмагель
 • C. Дротаверину гідрохлорид
 • D. Етимізол
 • E. Силібор
57.   На аналіз взято розчин сульфату цинку. Запропонуйте титриметри-чний метод для кількісного визначення ZnSO4 в розчині:
 • A. Арґентометрія
 • B. Комплексонометрія
 • C. Меркурометрія
 • D. Йодометрія
 • E. Перманганатометрія
58.   Вкажіть гормональний препарат для стимуляції пологів:
 • A. Окситоцин
 • B. Прогестерон
 • C. Дексаметазон
 • D. Сальбутамол
 • E. Метопролол
59.   При підйомі у гори у альпіниста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається?
 • A. Циркуляторна
 • B. Гемічна
 • C. Гіпоксична
 • D. Дихальна
 • E. Тканинна
60.   Емульсії, які містять менше, ніж 0,1% (за об’ємом) дисперсної фази відносяться до:
 • A. Концентрованих
 • B. Типу вода-олія
 • C. Типу олія-вода
 • D. Розведених
 • E. Висококонцентрованих
61.   Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?
 • A. СН = СН
 • B. СН2 = СН2
 • C. СН3 — СН3
 • D. СН3 — СН = СН2
 • E. img="97e.jpg"
62.   При прополці грядок частіше за інші потраплявся багаторічний бур’ян з рослини злакових, кореневище якого є лікарським засобом, що нормалізує обмін речовин і діурез. Це:
 • A. Elytrigia repens
 • B. Avena sativa
 • C. Zea mays
 • D. Triticum aestivum
 • E. Secale cereale
63.   У мікропрепраті ідентифікована прозенхімна, здерев’яніла, щільна механічна тканина:
 • A. Аеренхіма
 • B. Паренхіма
 • C. Пробка
 • D. Коленхіма
 • E. Склеренхіма
64.   Константа швидкості хімічної реакції чисельно дорівнює швидкості реакції за умови, що молярні концентрації:
 • A. Продуктів відрізняються на одиницю
 • B. Реагентів відрізняються на одиницю
 • C. -
 • D. Реагентів дорівнюють одиниці
 • E. Продуктів одинакові
65.   Лікар при підозрі на холеру призначив пацієнту доксицикліну гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат?
 • A. Циклічні поліпептиди
 • B. Макроліди та азаліди
 • C. Тетрацикліни
 • D. Пеніциліни
 • E. Цефалоспорини
66.   Жінці 65-ти років з переломом нижньої щелепи призначили препарат із групи наркотичних анальгетиків. Назвіть препарат:
 • A. Пірацетам
 • B. Фуросемід
 • C. Циннаризин
 • D. Гепарин
 • E. Промедол
67.   Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію:
 • A. Рибофлавін
 • B. Пантотенова кислота
 • C. Холекальциферол
 • D. Токоферол
 • E. Нафтохінон
68.   Серед наведених дієнових вуглеводнів оберіть спряжений дієн:
 • A. CH2 = CH-CH2-CH = CH2
 • B. CH2 = CH-CH2-CH2-CH = CH2
 • C. img="112d.jpg"
 • D. CH2 = C = CH-CH3
 • E. CH2 = CH-CH = CH2
69.   У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця. Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищеним у крові цієї дитини?
 • A. Непрямий білірубін
 • B. Жовчні кислоти
 • C. Уробіліноген
 • D. Стеркобіліноген
 • E. Прямий білірубін
70.   Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, гальмують синтез нуклеїнових кислот і білків. Який процес інгібує актиноміцин?
 • A. Трансляція
 • B. Реплікація
 • C. Репарація
 • D. Транскрипція
 • E. Рекогніція
71.   Атоми галогенів у органічній сполуці можна виявити:
 • A. Пробою Моліша
 • B. Пробою Лукаса
 • C. Пробою Бельштейна
 • D. Йодоформною пробою
 • E. Пробою Байєра
72.   У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної?
 • A. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу
 • B. Ішемія
 • C. Емболія
 • D. Венозна гіперемія
 • E. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу
73.   Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дії можна застосовувати при сухому кашлі?
 • A. Кодеїн
 • B. Мукалтин
 • C. Ацетилцистеїн
 • D. Амброксол
 • E. Глауцин
74.   Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?
 • A. Лімфоцити
 • B. Нейтрофіли
 • C. Еозинофіли
 • D. Моноцити
 • E. Базофіли
75.   Продуктами реакції нітрування толуолу переважно будуть: img="102.jpg"
 • A. img="102d.jpg"
 • B. img="102a.jpg"
 • C. img="102c.jpg"
 • D. img="102e.jpg"
 • E. img="102b.jpg"
76.   Кількісне визначення гідроґен пероксиду проводять титриметричним методом:
 • A. Меркуріметрії
 • B. Меркурометрії
 • C. Аргентометрії
 • D. Перманганатометрії
 • E. Алкаліметрії
77.   Ізоелектрична точка глобуліну 6,4. При якому значенні pH буде відсутнім рух при електрофорезі?
 • A. 6,4
 • B. 7,0
 • C. 6,0
 • D. 5,0
 • E. 8,0
78.   У результаті якої з наведених реакцій утвориться етан?
 • A. img="73a.jpg"
 • B. -
 • C. img="73c.jpg"
 • D. img="73d.jpg"
 • E. img="73b.jpg"
79.   Груповим реагентом на першу аналітичну групу аніонів є нітрат барію. Укажіть аніони першої групи:
 • A. NO-3, NO-2, HCOO-
 • B. PO3-4, CO3-3
 • C. CH3COO-, S-2, I-
 • D. Cl-, Br-, OH-
 • E. BrO-3, Br-, ClO-4
80.   У чоловіка 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта?
 • A. Тіамін
 • B. Ліпоєва кислота
 • C. Біотин
 • D. Фолієва кислота
 • E. Пантотенова кислота
81.   Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH3 — С = N ?
 • A. Етилізоціанід
 • B. Ацетамід
 • C. Нітрил оцтової кислоти
 • D. Ацетангідрид
 • E. Ацетоксим
82.   В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?
 • A. Пікорнавіруси
 • B. Герпесвіруси
 • C. Ретровіруси
 • D. Флавівіруси
 • E. Ортоміксовіруси
83.   Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?
 • A. Звуження судин
 • B. Розширення судин
 • C. Пригнічення тканинних естераз
 • D. Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС
 • E. Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників
84.   При санітарно-бактеріологічному дослідженні повітря у приміщенні аптеки встановлено підвищення вмісту санітарно-показових мікроорганізмів. Які це мікроорганізми?
 • A. Кишкова і синьогнійна палички
 • B. Ентерококи і цитробактер
 • C. Дифтерійна та туберкульозна палички
 • D. Епідермальний стафілокок і сарцини
 • E. Золотавий стафілокок і гемолітичні стрептококи
85.   В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідрохлорид. Про який типовий по6ічний ефект препарату слід застерегти хворого?
 • A. Зниження артеріального тиску
 • B. Алергічні висипи на шкірі
 • C. Порушення серцевого ритму
 • D. Збудження центральної нервової системи
 • E. Підвищення внутрішньоочного тиску
86.   Яка з наведених сполук належить до кон’югованих (спряжених) дієнів?
 • A. CH2 = C = CH-CH2-CH2-CH3
 • B. CH3-CH2-CH = CH-CH = CH2
 • C. CH3-CH = C = CH-CH2-CH3
 • D. img="114e.jpg"
 • E. CH2 = CH-CH2-CH2-CH = CH2
87.   Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
 • A. Гіалуронідаза, лецитиназа
 • B. Естераза, протеаза
 • C. Оксидаза, каталаза
 • D. Трансфераза, нуклеаза
 • E. Ліаза, лігаза
88.   Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів, а саме:
 • A. Дитилін
 • B. Атропін
 • C. Прозерин
 • D. Галантамін
 • E. Бензогексоній
89.   У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?
 • A. Наявність капсул
 • B. Наявність гранул волютину
 • C. Наявність цист
 • D. Рухливість
 • E. Наявність спор
90.   Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?
 • A. Розпад глікогену
 • B. Глюконеогенез
 • C. Розпад білків
 • D. Розпад ліпідів
 • E. Синтез глікогену
91.   Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Ця рослина:
 • A. Bidens tripartita
 • B. Artemisia absinthium
 • C. Calendula officinalis
 • D. Arctium lappa
 • E. Chamomilla recutita
92.   В фармацевтичній галузі використовують лікарські колоїдні препарати срібла, захищені білками - протаргол і коларгол. Яке явище лежить в основі їх виробництва?
 • A. Коагуляція
 • B. Колоїдний захист
 • C. Флокуляція
 • D. Сенсибілізація
 • E. Флотація
93.   На поздовжньому зрізі кореня кульбаби розпізнані трубчасті структури з густим білим секретом. Місцями вони пов’язані між собою бічними відгалуженнями. Це:
 • A. Лізигенні канали
 • B. Членисті молочники з анастомозами
 • C. Членисті молочники без анастомозів
 • D. Нечленисті нерозгалужені молочники
 • E. Схізогенні ходи
94.   Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду?
 • A. Левоміцетин
 • B. Сульфален
 • C. Бензилпеніцилін
 • D. Гентаміцин
 • E. Офлоксацин
95.   Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?
 • A. Хлориду натрію
 • B. Сульфату магнію
 • C. Нітрату алюмінію
 • D. Глюкози
 • E. Йодиду калію
96.   Позитивний результат при лікуванні сифілісу дає піротерапія. З яким впливом лихоманки на організм це пов’язано?
 • A. Збільшення потовиділення
 • B. Збільшення діурезу
 • C. Збільшення частоти серцевих скорочень
 • D. Збільшення викиду гормонів щитоподібної залози
 • E. Збільшення проникності гематоенцефалічного бар’єру
97.   До приймального відділення надійшов у важкому стані чоловік 38-ми років, який отруївся сулемою. Який ан-тидот треба негайно ввести хворому?
 • A. Атропін
 • B. Налорфін
 • C. Ізонітрозин
 • D. Унітіол
 • E. Дипіроксим
98.   Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину? img="76.jpg"
 • A. Cu(OH)2
 • B. HBr
 • C. Ag2O
 • D. KMnOA
 • E. FeCh
99.   Оберіть пару електродів для потенціометричного визначення pH розчину:
 • A. Хінгідронний-стибієвий
 • B. Скляний-стибієвий
 • C. Скляний-хлорсрібний
 • D. Сірчанокислий ртутний-хлорсрібний
 • E. Каломельний-хлорсрібний
100.   У жінки 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення інсуліну виникли слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій, двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози крові становив 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвивається у хворої?
 • A. Гіперосмолярна кома
 • B. Гіперглікемічна кома
 • C. Гіперкетонемічна кома
 • D. Гіпоглікемічна кома
 • E. Уремічна кома
101.   Який сучасний антигістамінний препарат краще застосувати людям, робота, яких потребує швидкої реакції на оточуюче?
 • A. Супрастин
 • B. Дипразин
 • C. Лоратадин
 • D. Димедрол
 • E. Піпольфен
102.   У хворого 59-ти років при флюорографії виявили у нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини?
 • A. Проростання у навколишню тканину
 • B. Експансивний ріст
 • C. Ракова кахексія
 • D. Інфільтруючий ріст
 • E. Метастазування
103.   Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:
 • A. Ліаза, лігаза
 • B. Оксидаза, каталаза
 • C. Естераза, протеаза
 • D. Гіалуронідаза, лецитиназа
 • E. Трансфераза, нуклеаза
104.   У рослини, що визначається, квітки метеликового типу. Ця рослина відноситься до родини:
 • A. Ranunculaceae
 • B. Fabaceae
 • C. Asteraceae
 • D. Scrofulariaceae
 • E. Lamiaceae
105.   У рослини родини макових суцвіття зонтикоподібне, квітки невеликі, з опадаючою чашечкою і чотирма жовтими пелюстками, молочний сік жовтого кольору. Це є:
 • A. Мак дикий
 • B. Чистотіл великий
 • C. Мак снодійний
 • D. Мачок жовтий
 • E. Мак східний
106.   У хворого з черепно-мозковою травмою спостерігаються епілептиморфні судомні напади, що регулярно повторюються. Утворення якого біогенного аміну порушено при цьому стані?
 • A. Гістамін
 • B. ГАМК
 • C. Норадреналін
 • D. Адреналін
 • E. Серотонін
107.   Вміст магнію сульфату в лікарському препараті визначають методом ком-плексонометричного титрування. Запропонуйте індикатор для фіксування кінцевої точки титрування:
 • A. -
 • B. Хромоген чорний
 • C. Фенолфталеїн
 • D. Метиловий оранжевий
 • E. Еозин
108.   У пацієнта виявлено мегалобласти-чну гіперхромну анемію. Порадьте препарат для лікування даної патології:
 • A. Сальбутамол
 • B. Вікасол
 • C. Ціанокобаламін
 • D. Бісакодил
 • E. Аскорбінова кислота
109.   Для розпізнавання фенолу i саліцилової кислоти використовують реагент: img="69.jpg"
 • A. Розчин натрій гідроксиду
 • B. Розчин натрiй гiдрогенкарбонату
 • C. Розчин ферум (III) хлориду
 • D. Розчин натрій хлориду
 • E. Розчин брому
110.   Жінка середнього віку звернулась до провізора відпустити препарат для зняття нападу стенокардії. Вкажіть цей препарат:
 • A. Добутамін
 • B. Кофеїн-бензоат натрію
 • C. Нітрогліцерин
 • D. Адреналіну гідрохлорид
 • E. Дигоксин
111.   Лікарня замовила в аптечній фірмі препарати, що використовуються для діагностики інфекційних захворювань. Ці препарати дозволяють виявити наявність у пацієнта стану інфекційної алергії. Назвіть ці препарати:
 • A. Анатоксини
 • B. Діагностичні сироватки
 • C. Алергени
 • D. Діагностикуми
 • E. Імуноглобуліни
112.   Діагностовано трихомоніаз. Який антимікробний препарат необхідно призначити?
 • A. Хлорохін
 • B. Метронідазол
 • C. Ністатин
 • D. Гентаміцин
 • E. Ампіцилін
113.   Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
 • A. Метиленовий червоний
 • B. Йодидкрохмальний папірець
 • C. Еріохром чорний Т
 • D. Еозин
 • E. Фенолфталеїн
114.   При порушенні експлуатації пічного опалення люди часто отруюються чадним газом. До утворення якої сполуки у крові призводить отруєння чадним газом?
 • A. Метгемоглобін
 • B. Карбоксигемоглобін
 • C. Карбгемоглобін
 • D. Оксигемоглобін
 • E. Дезоксигемоглобін
115.   Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. При яких захворюваннях має місце вказане явище?
 • A. Туберкульоз, дифтерія
 • B. Поліомієліт, гепатит А
 • C. Дизентерія, холера
 • D. Ку-лихоманка, висипний тиф
 • E. Інфекційний мононуклеоз, ВІЛ-інфекція
116.   Який розчин можна фотоколориметрувати за власним поглинанням?
 • A. Калію хромат
 • B. Калію фосфат
 • C. Калію сульфат
 • D. Калію хлорид
 • E. Калію нітрат
117.   Пагонам баранця звичайного притаманний такий тип галуження:
 • A. Моноподіальне
 • B. Кущення
 • C. Симподіальне
 • D. Дихотомічне
 • E. Псевдодихотомічне
118.   Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:
 • A. Гетерофілія
 • B. Листкорозміщення
 • C. Метаморфоз
 • D. Жилкування
 • E. Листкова мозаїка
119.   Виберіть препарат для лікування бронхіальної астми з групи β2-адреностимуляторів:
 • A. Кетотіфен
 • B. Сальбутамол
 • C. Атровент
 • D. Еуфілін
 • E. Беклометазон
120.   У дитини з підозрою на дифтерію взяли мазки з зіву і направили в бакла-бораторію. Яке елективне середовище доцільно використати для отримання чистої культури збудника дифтерії?
 • A. Вісмут-сульфіт агар
 • B. Кров’яний телуритовий агар
 • C. Середовище Ендо
 • D. Жовтково-сольовий агар
 • E. Середовище Сабуро
121.   У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту:
 • A. Тромбоксансинтетаза
 • B. Простациклінсинтетаза
 • C. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)
 • D. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)
 • E. Ліпооксигеназа (ЛОГ)
122.   Яким аналітичним ефектом супроводжується реакція виявлення катіонів калію при дії натрію гідротартрату?
 • A. Жовтий осад
 • B. Жовте забарвлення розчину
 • C. Білий кристалічний осад
 • D. Білий аморфний осад
 • E. Бурий осад
123.   Оберіть індикатори для ацидіметричного визначення речовин у суміші NaOH та Na2CO3:
 • A. Калію хромат, залізоамонійні квасці
 • B. Еозин, флюоресцеїн
 • C. Фенолфталеїн, метиловий оранжевий
 • D. Тропеолін 00, метиленовий синій
 • E. Дифенілкарбазон, дифенлікарбазид
124.   На нижній стороні листків папороті Dryopteris filix max знаходяться спороносні структури - спорангії, які розташовані групами в:
 • A. Спороносних колосках
 • B. Споролистках
 • C. Антеридіях
 • D. Архегоніях
 • E. Сорусах
125.   Чоловік отримав дозу опромінення 30 Гр. У нього спостерігаються некротична ангіна, розлади шлунково-кишкового тракту. В крові - анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. Який період гострої променевої хвороби у чоловіка?
 • A. Кінця хвороби
 • B. -
 • C. Первинних реакцій
 • D. Розпалу хвороби
 • E. Удаваного благополуччя
126.   Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?
 • A. H2SO4
 • B. KI
 • C. CO2
 • D. NaCl
 • E. CH3COOH
127.   Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?
 • A. img="2b.jpg"
 • B. img="2a.jpg"
 • C. img="2d.jpg"
 • D. img="2c.jpg"
 • E. img="2e.jpg"
128.   В аварійній ситуації аквалангіст швидко піднявся з глибини на поверхню. У нього відзначаються втрата свідомості, порушення дихання і серцевої діяльності в наслідок розвитку кесонної хвороби. Яке ускладнення може розвинутись у аквалангіста?
 • A. Газова емболія
 • B. Клітинна емболія
 • C. Тромбоемболія
 • D. Повітряна емболія
 • E. Жирова емболія
129.   Скільки існує стереоізомерних аль-допентоз? img="101.jpg"
 • A. 4
 • B. 16
 • C. 6
 • D. 8
 • E. 2
130.   Для попередження і лікування інфекційних захворювань часто використовуються профілактично-лікувальні сироватки та імуноглобуліни. Який вид імунітету створюється у людини після введення цих препаратів?
 • A. Штучний активний імунітет
 • B. Природний активний імунітет
 • C. Штучний пасивний імунітет
 • D. Природний пасивний імунітет
 • E. Видовий спадковий імунітет
131.   Виберіть індикаторний електрод для кількісного визначення оцтової кислоти методом потенціометричного титрування:
 • A. Скляний
 • B. Каломельний
 • C. Платиновий
 • D. Хлорсрібний
 • E. Срібний
132.   Хворий страждає на тромбофлебіт. Який з вітамінів, що посилює синтез факторів згортання крові, може провокувати загострення даного захворювання?
 • A. K
 • B. C
 • C. В1
 • D. В2
 • E. D
133.   Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • A. Концентрація реагуючих речовин
 • B. Ступінь дисперсності твердої речовини
 • C. Температура
 • D. Природа реагуючих речовин
 • E. Природа розчинника
134.   Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:
 • A. Нуклеїновою кислотою
 • B. Фолієвою кислотою
 • C. Глутаміновою кислотою
 • D. Антибіотиками
 • E. Параамінобензойною кислотою
135.   Продуктом тримеризації ацетилену є:
 • A. Циклооктатетраєн
 • B. Бутин-2
 • C. Триметилбензен
 • D. Вінілацетилен
 • E. Бензен
136.   У представників родини Malvaceae плід розпадається при дозріванні на однонасінні мерикарпії. Це схизокарпний плід:
 • A. Ценобій
 • B. Коробочка
 • C. Регма
 • D. Збірна сім’янка
 • E. Калачик
137.   До лікаря звернувся хворий, який кілька днів тому поранив кисть лівої руки. Скаржиться на біль у ділянці ушкодження, обмеження рухів пальцями. При огляді встановлено, що кисть збільшена в об’ємі, гіперемована, температура шкіри підвищена. Про який типовий патологічний процес свідчать дані ознаки?
 • A. Лімфостаз
 • B. Запалення
 • C. Пухлина
 • D. Тромбоз
 • E. Емболія
138.   Прозерин застосовувався для лікування міастеній та інших захворювань м’язової системи. Цей препарат є конкурентним інгібітором ферменту:
 • A. Цитратсинтаза
 • B. Лактатдегідрогеназа
 • C. Сукцинатдегідрогеназа
 • D. Аргіназа
 • E. Ацетилхолінестераза
139.   Для лікування онкологічного хворого використовувався аналог УМФ-5 фторурацил, який блокує синтез тимідину. Активність якого ферменту гальмується цим препаратом?
 • A. Рибонуклеотидредуктаза
 • B. Тимідинфосфорилаза
 • C. Аденозиндезаміназа
 • D. Тимідилатсинтаза
 • E. Дигідрооротатдегідрогеназа
140.   Стосовно межі поділу вода-повітря поверхнево-активною речовиною є:
 • A. -
 • B. Сечовина
 • C. HCl
 • D. Валеріанова кислота
 • E. NaOH
141.   Пацієнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркінсона. Механізм дії цього засобу пов’язаний з тим, що він є:
 • A. Попередником ацетилхоліну
 • B. Попередником стероїдних гормонів
 • C. Симпатолітиком
 • D. Попередником дофаміну
 • E. Блокатором деградації дофаміну
142.   Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою:
 • A. Кристаличного заліза (III) сульфату
 • B. Кристалічного натрію тіосульфату
 • C. Диметилгліоксиму
 • D. Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl
 • E. Дифенілкарбазону
143.   Чоловіку 28-ми років, хворому на туберкульоз, лікар призначив протитуберкульозні препарати. Назвіть, який із наведених хіміотерапевтичних препаратів діє на збудник туберкульозу?
 • A. Сульфадимезин
 • B. Метисазон
 • C. Фтивазид
 • D. Фурацилін
 • E. Фталазол
144.   Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом: img="65.jpg"
 • A. img="65e.jpg"
 • B. img="65a.jpg"
 • C. img="65c.jpg"
 • D. img="65d.jpg"
 • E. img="65b.jpg"
145.   Які дані необхідно використовувати для визначення енергії активації?
 • A. Теплова енергія реакції
 • B. Константи швидкості реакції при двох температурах
 • C. Зміна енергії системи
 • D. Порядок реакції
 • E. Внутрішня енергія системи
146.   Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI?
 • A. Розведена нітратна кислота
 • B. Концентрована нітратна кислота
 • C. Концентрований розчин калію хлориду
 • D. Розчин сульфатної кислоти
 • E. Водний розчин амоніаку
147.   Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?
 • A. img="10a.jpg"
 • B. img="10d.jpg"
 • C. img="10c.jpg"
 • D. img="10e.jpg"
 • E. img="10b.jpg"
148.   Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?
 • A. Аспарагін
 • B. Аргінін
 • C. Глутамат
 • D. Триптофан
 • E. Тирозин
149.   Хворому з дискінєзією травного тракту призначили метоклопрамід. З чим пов’язаний протиблювотний ефект цього препарату?
 • A. Блокада M1-холінорецепторів
 • B. Блокада H1-рецепторів
 • C. Стимуляція M1-холінорецепторів
 • D. Стимуляція в-адренорецепторів
 • E. Блокада D2-рецепторів
150.   У випадках різних отруєнь, при наданні швидкої невідкладної допомоги, лікарі використовують лікарський засіб "Карболен", який у своєму складі має активоване вугілля. Яке явище лежить в основі дії цього засобу?
 • A. Адгезія
 • B. Десорбція
 • C. Когезія
 • D. Змочування
 • E. Адсорбція
151.   Високомолекулярні речовини (ВМР) широко використовують у фармації. Яка властивiсть істинних розчинів характерна i для розчинів ВМР?
 • A. Термодинамічна стійкість
 • B. Розсіювання світла
 • C. Броунівський рух
 • D. Наявність поверхні поділу
 • E. Велика структурна в’язкість
152.   Наявність у розчинах ВМС відносно великих гнучких макромолекул суттєво впливає на осмотичний тиск розчинів полімєрів, що обчислюється за рівнянням:
 • A. Кірхгоффа
 • B. Ейнштейна
 • C. Доннана
 • D. Галлера
 • E. Вант-Гоффа
153.   При посіві на щільне поживне середовище фекалій дитини з підозрою на коліентерит через добу виросли два види колоній: безбарвні і червоного кольору. Вкажіть, до якої групи поживних середовищ найбільш імовірно можна віднести це середовище?
 • A. Елективні
 • B. Збагачення
 • C. Універсальні
 • D. Диференціально-діагностичні
 • E. Прості
154.   У однієї з рослин, що вивчається, підкласу ранункуліди встановлено наявність у всіх його органах молочників із жовто-оранжевим молочним соком, що характерно для:
 • A. Papaver somniferum
 • B. Aconitum napellus
 • C. Chelidonium majus
 • D. Ranunculus acris
 • E. Adonis vernalis
155.   Для схеми перетворень img="107.jpg" крекінг відбувається на стадії:
 • A. 1
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 3
 • E. 2
156.   Який тип провідних пучків притаманний для усіх зон кореня односім’ядольних рослин?
 • A. Біколатеральний
 • B. Радiальний
 • C. Центроксилемний
 • D. Колатеральний
 • E. Центрофлоемний
157.   Хворому призначено гідразид ізо-нікотинової кислоти (антивітамін вітаміну PP). Недостатність синтезу якого коферменту спостерігається у даного пацієнта?
 • A. ТПФ
 • B. ФМН
 • C. ФАД
 • D. НАД+
 • E. КоА-SH
158.   Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином:
 • A. Диметиламіну
 • B. Хлористоводневої кислоти
 • C. Натрію сульфату
 • D. Натрію гідроксиду
 • E. Етанолу
159.   Спадкові дефекти глутатіонпероксидази в еритроцитах призводять до гемолітичної анемії. Порушення якого процесу має місце за цих умов?
 • A. Окиснення жирних кислот
 • B. Метаболізм пуринових нуклеотидів
 • C. Анаеробний гліколіз
 • D. Цикл лимонної кислоти
 • E. Знешкодження активних форм кисню
160.   Чоловікові для діагностики туберкульозу був введений туберкулін. На місці введення виникло почервоніння, що на протязі двух діб збільшилось в розмірі. Який тип алергічної реакції розвинувся у людини на туберкулін?
 • A. -
 • B. Імуннокомплексний
 • C. Стимулююча алергічна реакція
 • D. Анафілактичний
 • E. Клітинно-опосередкований
161.   З метою визначення мікробіологічної чистоти лікарської сировини провели наступне дослідження: посів на середовища Ендо та вісмут-сульфітний агар, постановка оксидазного тесту, виявлення ферментації глюкози. Які мікроорганізми планували виявити?
 • A. Staphylococcus saprophyticus
 • B. Staphylococcus aureus
 • C. Pseudomonas aeruginosa
 • D. Enterobacteriaceae
 • E. Staphylococcus epidermidis
162.   У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?
 • A. Ліполіз
 • B. Протеоліз білків
 • C. Глюконеогенез
 • D. Глікозилювання білків
 • E. Кетогенез
163.   Пацієнту похилого віку з метою попередження розвитку жирової інфільтрації печінки рекомендовано вживати в їжу сир. Яка незамінна амінокислота, необхідна для синтезу фосфоліпідів, є у сирі у великій кількості?
 • A. Метіонін
 • B. Аланін
 • C. Пролін
 • D. Аспартат
 • E. Аргінін
164.   У дитини, що хворіє на бронхіальну астму, виник астматичний напад, який призвів до розвитку гострої дихальної недостатності. Це ускладнення зумовлене порушенням:
 • A. Перфузії легень
 • B. Дифузії газів
 • C. Альвеолярної вентиляції
 • D. Дисоціації оксигемоглобіну
 • E. Утилiзацїї кисню
165.   Зелені пігменти рослин, за участю яких відбувається фотосинтез, містяться в:
 • A. Амілопластах
 • B. Хромопластах
 • C. Мітохондріях
 • D. Протеопластах
 • E. Хлоропластах;
166.   Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефiцiєнта для розчину MgSO4?
 • A. 2
 • B. 4
 • C. 7
 • D. 5
 • E. 3
167.   Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?
 • A. Гальмують ксантиноксидазу
 • B. Активують моноаміноксидазу
 • C. Гальмують ацетилхолінестеразу
 • D. Гальмують моноаміноксидазу
 • E. Активують ацетилхолінестеразу
168.   До досліджуваного розчину, що містить катіони III групи, додали розчин калію хромату. Випав осад жовтого кольору розчинний в ацетатній кислоті. Це свідчить про присутність у розчині катіонів:
 • A. Стронцію
 • B. Меркурію (I)
 • C. Арґентуму (I)
 • D. Барію
 • E. Кальцію
169.   Сольові розчини для парентерального введення, виготовлені в аптечних умовах стерилізують методом:
 • A. Хімічний
 • B. Автоклавування
 • C. Радіаційний
 • D. УФ-опромінення
 • E. Сухий жар
170.   В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаванні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект?
 • A. Mn2+
 • B. Fe3+
 • C. Fe2+
 • D. Bi3+
 • E. Mg2+
171.   Серед наведених формул вкажіть ту, яка відповідає пентену-2:
 • A. CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3
 • B. CH3 - CH2 - CH2 - CH = CH2
 • C. CH3 - CH2 - CH = CH - CH3
 • D. CH3 - CH2 - CH2 - CH3
 • E. CH3 - CH = CH - CH3
172.   В якісному аналізі при осадженні сульфатів катіонів третьої аналітичної групи (Ca2+, Sr2+, Ba2+) з метою зменшення розчинності сульфатів у розчин додають:
 • A. Хлороформ
 • B. Дистильовану воду
 • C. Етиловий спирт
 • D. Аміловий спирт
 • E. Бензол
173.   Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахіпное. Який вид гіпоксії у хворого?
 • A. Гемічна
 • B. Гіпоксична
 • C. Анемічна
 • D. Циркуляторна
 • E. Тканинна
174.   В аптеку звернулася жінка, у якої на верхній губі з’явились герпетичні висипання. Порекомендуйте для лікування противірусний препарат:
 • A. Ацикловір
 • B. Хінгамін
 • C. Глібенкламід
 • D. Метронідазол
 • E. Ізоніазид
175.   Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ...
 • A. Перициклу
 • B. Протодерми
 • C. Камбію
 • D. Фелогену
 • E. Прокамбію
176.   При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм?
 • A. Proteus
 • B. Clostridium
 • C. Pseudomonas
 • D. Vibrio
 • E. Shigella
177.   У препарованій квітці тюльпану встановлено: гінецей багатогніздний, утворений при бічному зростанні плодолистків, тобто він:
 • A. Монокарпний
 • B. Синкарпний
 • C. Лізикарпний
 • D. Апокарпний
 • E. Хорікарпний
178.   У хворої з недостатністю мітраль-ного клапану з’явилися задишка, набряки, падіння тиску. Який патогенетичний механізм виникнення серцевої недостатності?
 • A. Порушення регуляції серцевої діяльності
 • B. Перенавантаження опором викиду крові
 • C. Зниження об’єму циркулюючої крові
 • D. Ушкодження міокарда
 • E. Перенавантаження об’ємом крові
179.   В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї?
 • A. До 100 бактерій і грибів разом
 • B. До 1000 бактерій і грибів разом
 • C. До 5000 бактерій і грибів разом
 • D. До 10 000 бактерій і грибів разом
 • E. До 500 бактерій і грибів разом
180.   У хворого, що страждає на ішемічну хворобу серця, спостерігаються венозна гіперемія нижніх кінцівок, збільшення печінки, асцит, задишка, підвищена втомлюваність. Яка серцева недостатність спостерігається у хворого?
 • A. Гостра
 • B. Компенсована
 • C. Правошлуночкова
 • D. Лівошлуночкова
 • E. Субкомпенсована
181.   При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія?
 • A. Пентозофосфатний шлях
 • B. Гліколіз
 • C. Орнітиновий цикл
 • D. Глюконеогенез
 • E. Глікогеноліз
182.   Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті?
 • A. Порушення гормонального балансу
 • B. Підвищення судинної проникливості
 • C. Зниження онкотичного тиску крові
 • D. Підвищення гідродинамічного тиску крові
 • E. Порушення лімфовідтоку
183.   Хворому на невроз було призначено анксиолітичний засіб, похідне бензоді-азепіну. Назвіть препарат:
 • A. Діазепам
 • B. Ретаболіл
 • C. Циклодол
 • D. Атропіну сульфат
 • E. Піроксикам
184.   Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?
 • A. Рикетсії
 • B. Гриби
 • C. Найпростіші
 • D. Бактерії
 • E. Віруси
185.   Хворому на стенокардію призначили метопролол. Який фармакологічний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лікування стенокардії?
 • A. Антиагрегантний
 • B. Антиаритмічний
 • C. Бронхолітичний
 • D. Гіпотензивний
 • E. Антиангінальний
186.   Оберіть правильну назву продукта реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином: img="111.jpg"
 • A. Семикарбазон оцтового альдегіду
 • B. Фенілгідразин оцтового альдегіду
 • C. Оксим оцтового альдегіду
 • D. Ацетальдимін
 • E. Гідразон оцтового альдегіду
187.   Які катіони можна визначити комплексонометрично в кислому середовищі?
 • A. Fe3+
 • B. Ni2+
 • C. Cu2+
 • D. Mg2+
 • E. Al3+
188.   Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?
 • A. Пригнічення активності фосфодіестерази
 • B. Стимуляція M-холінорецепторів
 • C. Блокада K+-, Na+-АТФ-ази
 • D. Стимуляція α-адренорецепторів
 • E. Стимуляція β-адренорецепторів
189.   Астрагал шерстистоквітковий має сидячі квітки, які зібрані у суцвіття з вкороченою потовщеною віссю. Це суцвіття:
 • A. Щиток
 • B. Головка
 • C. Колос
 • D. Кошик
 • E. Китиця
190.   У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки?
 • A. Череда трироздільна
 • B. Кульбаба лікарська
 • C. Волошка синя
 • D. Деревій звичайний
 • E. Ехінацея пурпурна
191.   У розчині присутні катіони цинку і алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:
 • A. Розчин сульфатної кислоти
 • B. Кобальту нітрат Co(NO3)2
 • C. Розчин калію гексаціаноферату (II)
 • D. Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню
 • E. Розчин натрію гідроксиду
192.   У чоловіка 47-ми років діагностований рак правої легені та призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого?
 • A. Периферична
 • B. Легенева обструктивна
 • C. Легенева рестриктивна
 • D. Центральна
 • E. Торако-діафрагмальна
193.   Вкажіть сполуку, що має найбільш виражені основні властивостi в газовiй фазі:
 • A. img="110e.jpg"
 • B. img="110c.jpg"
 • C. img="110d.jpg"
 • D. img="110b.jpg"
 • E. img="110a.jpg"
194.   Фізико-хімічні методи використовують для кількісного визначення лікарських речовин. Якій з наведених нижче методів ґрунтується на визначенні оптичної густини розчину?
 • A. Полярографія
 • B. Спектрофотометрія
 • C. Потенціометрія
 • D. Кулонометрія
 • E. Електрогравіметрія
195.   У сільській місцевості серед тварин виникли випадки сибірки. Для попередження розповсюдження захворювання необхідно провести масову імунізацію тварин. Який препарат необхідно використати?
 • A. Вакцину Солка
 • B. АКДП
 • C. Вакцину Себіна
 • D. БЦЖ
 • E. Живу вакцину СТІ
196.   Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод фарбування використали для виявлення капсули?
 • A. Грама
 • B. Нейсера
 • C. Бурі-Гінса
 • D. Ціля-Нільсена
 • E. Ожешко
197.   Які стандартні розчини (титранти) використовують у методі кислотно-основного титрування?
 • A. NaNO2, Na2S2O3
 • B. KI, KMnO4
 • C. KI, K2Cr2O7
 • D. AgNO3, BaCl2
 • E. NaOH, HCl
198.   В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самочинного процесу в цих умовах?
 • A. Ентропія
 • B. Внутрішня енергія
 • C. Ентальпія
 • D. Енергія Гельмгольца
 • E. Енергія Гіббса
199.   У хворої спостерігається підвищення вмісту сечової кислоти в крові та сечі, відкладення солей сечової кислоти у суглобах і хрящах. Для якого захворювання це характерно?
 • A. Подагра
 • B. Остеопороз
 • C. Скорбут
 • D. Рахіт
 • E. Остеохондроз
200.   Реакція нітрування фенолу протікає з утворенням орто- і паранітрофенолу. До якого типу реакцій її відносять?
 • A. Паралельна
 • B. Спряжена
 • C. Зворотня
 • D. Послідовна
 • E. Ланцюгова
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 1 користувачів, 17 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 35.23ms.