Буклет 2012 року

1.   В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самодовільного процесу за цих умов?
 • A. Енергія Гіббса
 • B. Внутрішня енергія
 • C. Ентальпія
 • D. Енергія Гельмгольця
 • E. Ентропія
2.   У дитини після вживання полуниці виникли сверблячі червоні плями по шкірі (кропивниця). До якого типу алергічних реакцій за класифікацією Джелла і Кумбса відноситься ця реакція?
 • A. Реагіновий (анафілактичний)
 • B. Імунокомплексний (реакції феномену Артюса)
 • C. Стимулюючий
 • D. Цитотоксичний (цитоліз)
 • E. Клітинно-опосередкований
3.   Який параметр вимірюють при кондуктометричному титруванні розчинів електролітів?
 • A. Концентрація розчину
 • B. Кислотність середовища
 • C. Електропровідність
 • D. Електрорушійна сила
 • E. В’язкість розчину
4.   Які робочі розчини (титранти) використовують у методі осаджувального титрування - методі Фольгарда?
 • A. AgNO3 та NH4SCN
 • B. H2SO4 та NaOH
 • C. Na2S2O3 та K(I3)
 • D. HClO4 та KOH
 • E. KMnO4 та KBrO3
5.   Чоловікові для діагностики туберкульозу був введений туберкулін. На місці введення виникло почервоніння, що протягом двох діб збільшилось у розмірі. Який тип алергічної реакції розвинувся у людини?
 • A. Стимулююча алергічна реакція
 • B. Імунокомплексний
 • C. Анафілактичний
 • D. Клітинно-опосередкований
 • E. -
6.   В якому випадку утвориться силікатна (кремнієва) кислота?
 • A. При дії хлоридної кислоти на діоксид силіцію
 • B. При дії хлоридної кислоти на натрій силікат
 • C. При сплавленні діоксиду силіцію з лугом
 • D. При дії води на діоксид силіцію
 • E. При горінні аморфного силіцію
7.   Яка з наведених біологічно активних речовини пригнічує секрецію підшлункового соку?
 • A. Атропін
 • B. Секретин
 • C. Ацетилхолін
 • D. Гастрин
 • E. Інсулін
8.   Для корекції дисбіозу використовують препарати, які містять живих представників нормальної мікрофлори, а також продукти їх життєдіяльності. Виберіть серед перерахованих мікроорганізмів ті, які використовують для виготовлення таких препаратів:
 • A. Біфідобактерії
 • B. Ієрсинії
 • C. Протей
 • D. Золотавий стафілокок
 • E. Провіденції
9.   До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на сонячні опіки, зниження гостроти зору. Волосся, шкіра і очі не мають пігментації. Встановлений діагноз - альбінізм. Дефіцит якого ферменту має місце у пацієнта?
 • A. Гексокіназа
 • B. Тирозиназа
 • C. Карбоангідраза
 • D. Гістидиндекарбоксилаза
 • E. Аргіназа
10.   У розчині присутні катіони цинку i алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:
 • A. Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню
 • B. Розчин калію гексаціаноферату (II)
 • C. Розчин натрію гідроксиду
 • D. Кобальту нітрат Co(NO3)2
 • E. Розчин сульфатної кислоти
11.   У рослини, що визначається, стебла порожні, ребристі, суцвіття - складний зонтик, схізокарпний плід - вислоплідник, багатий на ефірні олії, що характерно для:
 • A. Asteraceae
 • B. Apiaceae
 • C. Ericaceae
 • D. Brassіceae
 • E. Fabaceae
12.   Сухий залишок, отриманий після упарювання розчину, що аналізується, забарвлює безколірне полум’я горілки у жовтий колір, а при розгляданні через синє скло - у фіолетовий. Які катіони знаходяться у сухому залишку?
 • A. Li+, Ba2+
 • B. Na+, Ca2+
 • C. Na+, Sr2+
 • D. Na+, K+
 • E. Ca2+, K+
13.   Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?
 • A. Йодиду калію
 • B. Глюкози
 • C. Хлориду натрію
 • D. Сульфату магнію
 • E. Нітрату алюмінію
14.   Який з наведених оксидів є основним?
 • A. BaO
 • B. N2O
 • C. NO
 • D. СО2
 • E. СrО3
15.   Фармацевтичний синтез потребує вивчення кінетики складних реакцій. Якщо продукт першої стадії є вихідною речовиною другої стадії, то така реакція має назву:
 • A. Оборотна
 • B. Паралельна
 • C. Другого порядку
 • D. Послідовна
 • E. Спряжена
16.   Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:
 • A. Взаємна коагуляція
 • B. Звикання золів
 • C. Колоїдний захист
 • D. Солюбілізація
 • E. Сенсибілізація
17.   При обстеженні у хворої виявлені ознаки міокардіальної серцевої недостатності. Вкажіть можливу причину серцевої недостатності міокардіального типу серед названих:
 • A. Мітральний стеноз
 • B. Інфекційний міокардит
 • C. Коарктація аорти
 • D. Емфізема легень
 • E. Гіпертонічна хвороба
18.   До розчину, що містить катіони шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), додали розчин калію йодиду. Випав червоний осад, розчинний в надлишку реагенту. Які катіони присутні в розчині?
 • A. Ртуті (II)
 • B. Вісмуту
 • C. Кадмію
 • D. Нікелю
 • E. Кобальту (II)
19.   При мікроскопічному дослідженні виявлена тканина, що складається з прозорих живих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:
 • A. Кірка
 • B. Веламен
 • C. Епідерма
 • D. Перидерма
 • E. Ризодерма
20.   Вкажіть показник захисних властивостей ВМС організму, що сприяє утриманню кальцій фосфату та карбонату в плазмі крові:
 • A. Критична концентрація міцелоутворення
 • B. Гідрофільно-ліпофільний баланс
 • C. Об’єм золю, скоагульованого кількістю речовини електроліту 1 моль
 • D. Поріг коагуляції
 • E. Захисне число
21.   Наведена схема отримання нітро-алканів називається реакцією: img="116.jpg"
 • A. Тищенко
 • B. Кучерова
 • C. Чичибабіна
 • D. Коновалова
 • E. Зініна
22.   Для лікування подагри використовується алопуринол. Який механізм дії алопуринолу?
 • A. Конкурентний інгібітор ксантиноксидази
 • B. Активатор ксантиноксидази
 • C. Активатор катаболізму пуринових нуклеотидів
 • D. Кофермент ксантиноксидази
 • E. Інгібітор синтезу пуринових нуклеотидів
23.   Що являє собою перетворення MnO - MnO2?
 • A. Відновлення в лужному середовищі
 • B. Відновлення в нейтральному середовищі
 • C. Відновлення в кислому середовищі
 • D. Окислення в лужному середовищі
 • E. Окислення в кислому середовищі
24.   Для наведеної сполуки виберіть відповідну назву: img="50.jpg"
 • A. 1,6-Динітронафталін
 • B. 2,7-Динітронаоталін
 • C. 4,8-ДинітронаФталін
 • D. 1,5-Динітронафталін
 • E. 4,9-Динітронафталін
25.   Вкажіть кількість електронів, яка бере участь в утворенні замкненої спряженої системи у молекулі піримідину: img="78.jpg"
 • A. 6
 • B. 10
 • C. 2
 • D. 4
 • E. 8
26.   При посіві на щільне поживне середовище фекалій дитини з підозрою на коліентерит через добу виросли два види колоній: безбарвні та червоного кольору. До якої групи живильних середовищ, найбільш імовірно можна віднести це середовище?
 • A. Збагачення
 • B. Прості
 • C. Універсальні
 • D. Елективні
 • E. Диференціально-діагностичні
27.   З метою визначення можливої засіяності медичного препарату грибами провели посів на поживне середовище, на якому виросли великі сметаноподібні колонії. Яке поживе середовище було використане в даному випадку?
 • A. Лефлера
 • B. Левенштейна-Йенсена
 • C. Ру
 • D. Сабуро
 • E. ФШН-2
28.   Для посилення гальмівних процесів у ЦНС використовують фармакологічні препарати, які викликають на постсинаптичних мембранах такий процес:
 • A. Активація кальцієвих каналів
 • B. Деполяризація
 • C. Гіперполяризація
 • D. Активація натрієвих каналів
 • E. Слідова деполяризація
29.   Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином:
 • A. Диметиламіну
 • B. Хлористоводневої кислоти
 • C. Натрію гідроксиду
 • D. Натрію сульфату
 • E. Етанолу
30.   Перед проведенням операції хірург обробив руки спиртвмісним розчином. До якої групи препаратів відноситься даний розчин?
 • A. Миючі розчини
 • B. Стерилізуючі розчини
 • C. Антисептики
 • D. Поверхнево-активні речовини
 • E. Дезінфектанти
31.   У середовищі з яким pH проявляють максимальну активність протеолітичні ферменти шлункового соку?
 • A. 9,0
 • B. 0,5-1,0
 • C. 7,0
 • D. 3,2-3,5
 • E. 6,5
32.   Яка з перелічених нижче назв відповідає формулі: img="14.jpg"
 • A. Амід нікотинової кислоти
 • B. Амід піколінової кислоти
 • C. Амід саліцилової кислоти
 • D. Амід ізонікотинової кислоти
 • E. Амід антранілової кислоти
33.   При вивченні суцвіть рослин родини Asteraceae виявлено декілька типів квіток, ОКРІМ:
 • A. Несправжньоязичкових
 • B. Язичкових
 • C. Двогубих
 • D. Лійкоподібних
 • E. Трубчастих
34.   В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї?
 • A. До 1 000 бактерій і грибів разом
 • B. До 5 000 бактерій і грибів разом
 • C. До 500 бактерій і грибів разом
 • D. До 100 бактерій і грибів разом
 • E. До 10 000 бактерій і грибів разом
35.   За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:
 • A. За величиною швидкості хімічної реакції
 • B. За зміною концентрацій реагуючих речовин
 • C. За зміною концентрацій продуктів реакції
 • D. За величиною константи швидкості хімічної реакції
 • E. За часом закінчення реакції
36.   У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?
 • A. Гіперфункція кіркової частини наднирників
 • B. Гіперфункція щитоподібної залози
 • C. Інсулінова недостатність
 • D. Гіперфункція мозкової частини наднирників
 • E. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону
37.   Яку з наведених реакцій можна використовувати для ідентифікації первинної аміногрупи?
 • A. img="74a.jpg"
 • B. img="74c.jpg"
 • C. img="74d.jpg"
 • D. img="74b.jpg"
 • E. img="74e.jpg"
38.   У хворої 59-ти років при флюорографії виявили в нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак притаманна для доброякісної пухлини?
 • A. Інфільтративний ріст
 • B. Експансивний ріст
 • C. Ракова кахексія
 • D. Метастазування
 • E. Проростання у навколишні тканини
39.   Які речовини є адекватними нейрогуморальними стимуляторами виділення шлункового соку в шлункову фазу секреції?
 • A. Серотонін i ацетилхолін
 • B. Ентерогастрон i секретин
 • C. Гістамін i гастрин
 • D. Дофамін i мотілін
 • E. Секретин, ХЦК-ПЗ
40.   Один із катіонів першої групи заважає виявленню інших. Тому його слід виявити першим і видалити. Який це катіон?
 • A. NH4+
 • B. Ca2+
 • C. Na+
 • D. Li+
 • E. K+
41.   У хворого 30-ти років після введення пеніциліну концентрація препарату в сечі була в 500 раз вищою, ніж у крові. Завдяки яким процесам це можливо?
 • A. Фільтрація і секреція
 • B. Лише фільтрація
 • C. Секреція і реабсорбція
 • D. Лише реабсорбція
 • E. Фільтрація і реабсорбція
42.   Оксиди Нітрогену можуть окиснювати Fe2+ у молєкулі гємогло6іну до Fe3+ з утворенням його похідного, не здатного приєднувати кисень. Назвіть цю речовину:
 • A. Карбоксигемоглобін
 • B. Метгемоглобін
 • C. Дезоксигемоглобін
 • D. Оксигемоглобін
 • E. Карбгемоглобін
43.   При названа β-оксикарбонових кислот утворюються: img="86.jpg"
 • A. Насичені монокарбонові кислоти
 • B. Дикарбонові кислоти
 • C. Лактони
 • D. Лактиди
 • E. Ненасичені карбоновi кислоти
44.   При повній дисоціації 1 Моль якого електроліту утвориться 3 Моль іонів?
 • A. LіOH
 • B. Na3PO4
 • C. FeCl3
 • D. HNO3
 • E. Ca(NO3)2
45.   У спортсменів після тренування частота серцевих скорочень збільшилась до 120/хв. Які гормони наднирників забезпечують подібний ефект?
 • A. Статеві гормони
 • B. Глюкокортикоїди
 • C. Мінералокортикоїди
 • D. Рилізинг-гормони
 • E. Катехоламіни
46.   У здорової людини за допомогою спірометра визначили об’єм повітря, який вона видихає при спокійному диханні він склав 0,5 літра. Як називається цей об’єм?
 • A. Резервний об’єм вдиху
 • B. Життєва ємність легень
 • C. Залишковий об’єм
 • D. Резервний об’єм видиху
 • E. Дихальний об’єм
47.   В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється Ферум, який надходить до кісткового мозку і знову використовується для синтезу гемоглобіну. В комплексі з яким транспортним білком переноситься Ферум?
 • A. Альбумін
 • B. Транскобаламін
 • C. Трансферин
 • D. Гаптоглобін
 • E. Церулоплазмін
48.   Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з розчином:
 • A. Резорцину
 • B. Оцтового ангідриду
 • C. Калію хлориду
 • D. Дифеніламіну
 • E. Заліза (III) хлориду
49.   Вивчаючи стебло, вкрите перидер-мою, дослідник переконався, що газообмін здійснюється через
 • A. Сочевички
 • B. Гідатоди
 • C. Пропускні клітини
 • D. Продихи
 • E. Пори
50.   Важливим субстратом глюконеогенезу в печінці є аланін. Назвіть реакцію, в ході якої він утворюється в скелетних м’язах з пірувату:
 • A. Дегідрування
 • B. Фосфорилювання
 • C. Ізомеризація
 • D. Декарбоксилювання
 • E. Трансамінування
51.   Відомо, що деякі хімічні сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Назвіть одну з таких сполук:
 • A. Антиміцин А
 • B. Ацетил-КоА
 • C. Молочна кислота
 • D. Чадний газ
 • E. 2,4-динітрофенол
52.   Пацієнт доставлений до лікарні з гострим харчовим отруєнням, причиною якого стало вживання консервова- них грибів, що були виготовлені у домашніх умовах. Дослідження продукту виявило наявність у ньому мікроорганізмів, що розвиваються лише за відсутності кисню. Які мікроорганізми стали причиною отруєння?
 • A. Мікроаерофіли
 • B. Факультативні анаероби
 • C. Капнофіли
 • D. Облігатні анаероби
 • E. Облігатні аероби
53.   Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних?
 • A. Спирти та мила
 • B. Карбонові кислоти та мила
 • C. Неорганічні кислоти, основи та їх солі
 • D. Аміни та сульфокислоти
 • E. Альдегіди та спирти
54.   Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?
 • A. Активують моноаміноксидазу
 • B. Гальмують ацетилхолінестеразу
 • C. Активують ацетилхолінестеразу
 • D. Гальмують ксантиноксидазу
 • E. Гальмують моноаміноксидазу
55.   Для календули лікарської - представника сімейства айстрових, характерно суцвіття:
 • A. Щиток
 • B. Зонтик
 • C. Кошик
 • D. Головка
 • E. Сережка
56.   Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють?
 • A. Глікозидний
 • B. Водневий
 • C. Амідний
 • D. Фосфодіефірний
 • E. Пептидний
57.   При обчисленні осмотичного тиску розчинів електролітів за законом Вант-Гоффа використовується:
 • A. Коефіцієнт активності
 • B. Кріоскопічна константа
 • C. Осмотичний коефіцієнт
 • D. Ізотонічний коефіцієнт
 • E. Ебуліоскопічна константа
58.   Стрептоміцин та інші аміноглікозиди, зв’язуючись з 305-субодиницею рибосом, попереджають приєднання формілметіоніл-тРНК. Який процес порушується внаслідок цього ефекту?
 • A. Ініціація реплікації
 • B. Ініціація трансляції
 • C. Термінація трансляції
 • D. Ініціація транскрипції
 • E. Термінація транскрипції
59.   У хворого 40-ка років з ішемічною хворобою серця і захворюванням судин (облітеруючий ендартеріїт) під час огляду нижніх кінцівок виявлені блідість і дистрофічні зміни шкіри, зниження місцевої температури, порушення чутливості, біль. Яке порушення периферичного кровообігу має місце у хворого?
 • A. Артеріальна гіперемія
 • B. Венозна гіперемія
 • C. Ангіоспастична ішемія
 • D. Обтураційна ішемія
 • E. Компресійна ішемія
60.   Бензальдегід в умовах реакції Канніццаро утворює:img="63.jpg"
 • A. img="63d.jpg"
 • B. img="63e.jpg"
 • C. img="63b.jpg"
 • D. img="63a.jpg"
 • E. img="63c.jpg"
61.   Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?
 • A. img="20b.jpg"
 • B. img="20c.jpg"
 • C. img="20a.jpg"
 • D. img="20d.jpg"
 • E. img="20e.jpg"
62.   У хворого, що тривало страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла уремія. Рівні сечовини і сечової кислоти у крові різко підвищені. Яке порушення кислотно-основного стану супроводжує дану патологію?
 • A. Видільний алкалоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Негазовий алкалоз
 • D. Газовий алкалоз
 • E. Видільний ацидоз
63.   Дегідрогенази - це ферменти, які відщеплюють атоми Гідрогену від субстрату. До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа?
 • A. Оксидоредуктази
 • B. Ізомерази
 • C. Пдролази
 • D. Лiази
 • E. Трансферази
64.   Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який інгібує цей препарат у туберкульозної палички:
 • A. Трансамінування
 • B. Транскрипція
 • C. Окиснювальне фосфорилювання
 • D. Трансляція
 • E. Реплікація
65.   Водневий показник 0,001 М розчи- ну хлористоводневої кислоти дорівнює:
 • A. 0
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 7
 • E. 10
66.   Вкажіть реакцію, за якою можна одержати саліцилову кислоту:
 • A. img="64c.jpg"
 • B. img="64e.jpg"
 • C. img="64d.jpg"
 • D. img="64a.jpg"
 • E. img="64b.jpg"
67.   Які реакції використовують у методах перманганатометрії, дихроматометрії, йодометрії?
 • A. Осадження
 • B. Комплексоноутворення
 • C. Нейтралізації
 • D. Гідролізу
 • E. Окисно-відновлювальні
68.   При зборі лікарської сировини (плоди шипшини) на гілках рослин були виявлені багаточисельні нарости та пухлини. Які фітопатогенні мікроорганізми могли викликати такі ушкодження?
 • A. Віруси
 • B. Гриби
 • C. Псевдомонади
 • D. Мікоплазми
 • E. Актиноміцети
69.   Для кількісного фотоколориметричного визначення іонів Феруму (III) спеціаліст проводить реакцію з сульфосаліциловою кислотою і вимірює такий показник:
 • A. Оптична густина
 • B. Питоме обертання
 • C. Довжина хвилі
 • D. Потенціал напівхвилі
 • E. Показник заломлення
70.   Фібринолітичні лікарські засоби здатні розчиняти в організмі людини вже утворені тромби. Який фармацевтичний препарат має фібринолітичну активність?
 • A. Ізоніазид
 • B. Стрептокіназа
 • C. Рибофлавін
 • D. Фенобарбітал
 • E. Вікасол
71.   При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм?
 • A. Proteus
 • B. Shigella
 • C. Pseudomonas
 • D. Clostridium
 • E. Vibrio
72.   Під час дослідження крові у групи альпіністів, які беруть участь у сходженні на вершину, було відзначено еритроцитоз, збільшення кількості гемоглобіну. Який тип гіпоксії призвів до стимуляції еритропоезу у кістковому мозку?
 • A. Тканинна
 • B. Гемічна
 • C. Змішана
 • D. Гіпоксична
 • E. Циркуляторна
73.   На підприємстві для специфічної профілактики грипу у співробітників використали вакцину "Інфлювак". Який вид імунітету буде сформований в організмі вакцинованих?
 • A. Природній пасивний
 • B. Штучний пасивний
 • C. Штучний активний
 • D. Видовий спадковий
 • E. Природній активний
74.   У пацієнта з хворобою Паркінсона знижена кількість дофаміну, який утворюється з діоксіфенілаланіну (ДОФА). Під дією якого ферменту відбувається це перетворення?
 • A. Карбоксипептидаза
 • B. Гідролаза
 • C. Амінотрансфераза
 • D. Декарбоксилаза
 • E. Дезаміназа
75.   Яку сполуку додають при визначенні катіонів кальцію з індикатором мурексидом для створення рН>12?
 • A. Амонію гідроксид
 • B. Уротропін
 • C. Натрію гідроксид
 • D. Аміачний буфер
 • E. Ацетатний буфер
76.   У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом знешкодження в печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється бензойна кислота?
 • A. Малат
 • B. Фенілаланін
 • C. Лактат
 • D. Сукцинат
 • E. Аспартат
77.   При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що основну її масу складає багатошарова жива пухка паренхіма з крохмальними зернами. Це:
 • A. Ендодерма
 • B. Мезодерма
 • C. Коленхіма
 • D. Фелоген
 • E. Екзодерма
78.   Якій солі відповідає вираз для розрахунку константи гідролізу img="59.jpg"
 • A. NH4CI
 • B. (NH4)2S
 • C. Li2S
 • D. NaCN
 • E. Fe(NO3)3
79.   Термодинамічні розрахунки дозволяють визначити можливість і напрямок самовільних процесів. У ізольованій системі з цією метою використовують зміну такої термодинамічної функції:
 • A. Енергія Іельмгольця
 • B. Внутрішня енергія
 • C. Ентальпія
 • D. Енергія Гібса
 • E. Ентропія
80.   В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?
 • A. Ортоміксовіруси
 • B. Флавівіруси
 • C. Ретровіруси
 • D. Пікорнавіруси
 • E. Герпесвіруси
81.   До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Вкажіть груповий реагент для цієї групи катіонів:
 • A. Розчин HCl
 • B. Розчин H2S
 • C. Розчин амоніаку
 • D. Розчин HNO3
 • E. Розчин H2SO4
82.   У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки?
 • A. Деревій звичайний
 • B. Череда трироздільна
 • C. Волошка синя
 • D. Ехінацея пурпурна
 • E. Кульбаба лікарська
83.   Виберіть реакцію, в результаті якої утвориться основна сіль:
 • A. Fe(OH)3 + 2HCl
 • B. Fe(OH)3 + 3KCl
 • C. NaOH + HCl
 • D. 2NaOH + H2SO4
 • E. KOH + H2SO4
84.   До аптечної мережі надійшли противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції?
 • A. Ремантадин
 • B. Ацикловір
 • C. Метисазон
 • D. Інтерлейкін-2
 • E. Азидотимідин
85.   При кондуктометричному титруванні суміші кислот HCl і CH3COOH 0,1М розчином NaOH вимірюють:
 • A. Електропровідність розчину
 • B. Кут обертання площини поляризованого світла
 • C. Різницю потенцiалiв
 • D. Показник заломлення
 • E. pH середовища
86.   Згідно правила Панета-Фаянса, на поверхні кристалічного твердого адсорбенту з розчину адсорбується той іон, який:
 • A. Утворює з одним з іонів сітки добрерозчинну сполуку
 • B. Утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку
 • C. Не утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку
 • D. Входить до складу сітки адсорбенту
 • E. Не входить до складу кристалічної сітки адсорбенту
87.   Яка з наведених карбонільних сполук дає позитивну йодоформну пробу?
 • A. img="73e.jpg"
 • B. img="73c.jpg"
 • C. img="73a.jpg"
 • D. img="73b.jpg"
 • E. img="73d.jpg"
88.   З харкотиння хворого з високою температурою, ознобом, кашлем виділили грамнегативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, що мають ніжну капсулу. Який діагноз можна припустити?
 • A. Бруцельоз
 • B. Лептоспіроз
 • C. Чума
 • D. Токсоплазмоз
 • E. Туберкульоз
89.   Сечова кислота є похідним img="56.jpg"
 • A. Пурину
 • B. Піразину
 • C. Піридину
 • D. Індолу
 • E. Піразолу
90.   До якого типу електродів відноситься хлорсрібний електрод?
 • A. Першого роду
 • B. Окисно-відновні
 • C. Іон-селективні
 • D. Газові
 • E. Другого роду
91.   До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, збільшення рис обличчя. При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого?
 • A. Гіперфункція аденогіпофізу
 • B. Гіпофункція щитоподі6ної залози
 • C. Гіпофункція аденогіпофізу
 • D. Гіперфункція кіркової речовини наднирників
 • E. Гіперфункція білящитоподібних залоз
92.   Внаслідок тривалого голодування у людини швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш імовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:
 • A. Зменшення онкотичного тиску плазми крові
 • B. Збільшення ниркового плазмотоку
 • C. Збільшення коефіцієнту фільтрації
 • D. Збільшення проникності ниркового фільтру
 • E. Збільшення системного артеріального тиску
93.   У людини внаслідок удару в епіга-стральну ділянку зупинилось серце. Що призвело до таких змін у діяльності серця?
 • A. Виділення гістаміну
 • B. Виділення адреналіну
 • C. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
 • D. Підвищення тонусу блукаючого нерва
 • E. Виділення ангіотензину ІІ
94.   Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH3 — C = N ?
 • A. Нітрил оцтової кислоти
 • B. Етилізоціанід
 • C. Ацетангідрид
 • D. Ацетоксим
 • E. Ацетамід
95.   У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної?
 • A. Ішемія
 • B. Емболія
 • C. Венозна гіперемія
 • D. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу
 • E. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу
96.   У хворого 70-ти років виявлено атеросклероз судин серця та головного мозку. При обстеженні відмічено зміни ліпідного спектру крові. Збільшення яких ліпопротеїнів відіграє суттєве значення в патогенезі атеросклерозу?
 • A. Хіломікрони
 • B. Ліпопротеїни дуже низької щільності
 • C. Ліпопротеїни низької щільності
 • D. Ліпопротеїни високої щільності
 • E. Ліпопротеїни проміжної щільності
97.   Правило Вант-Гоффа застосовують при визначенні терміну придатності ліків. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшості хімічних реакцій?
 • A. 1-3
 • B. 1-5
 • C. 2-4
 • D. 2-3
 • E. 3-4
98.   У дитини 2-х років дисбактеріоз кишечнику призвів до погіршення згортання крові. Яка найбільш імовірна причина цього?
 • A. Порушення синтезу фібриногену
 • B. Гіповітаміноз PP
 • C. Гіпокальціємія
 • D. Недостатність вітаміну K
 • E. Активація тканинного тромбопла-стину
99.   Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?
 • A. Нейтрофіли
 • B. Моноцити
 • C. Еозинофіли
 • D. Базофіли
 • E. Лімфоцити
100.   При дослідженні складу сечі виявили зменшення концентрації іонів натрію. Який з гормонів забезпечує посилення реабсорбції іонів натрію у звивистих канальцях нефрону?
 • A. Адреналін
 • B. Альдостерон
 • C. Соматостатин
 • D. Ацетилхолін
 • E. Вазопресин
101.   У результаті тривалого перебування на свіжому повітрі в дуже теплому одязі у дитини підвищилася температура тіла, розвинулася загальна слабкість. Яка форма порушення терморегуляції спостерігається у даному випадку?
 • A. Ендогенна гіпертермія
 • B. Центрогенна гіпертермія
 • C. Екзогенна гіпертермія
 • D. Лихоманка
 • E. Тепловий шок
102.   Нітруюча суміш - це суміш концентрованих кислот:
 • A. HNO3 + H2SO4
 • B. HNO3 + HCl
 • C. H3PO4 + H2SO4
 • D. HCl + H2SO4
 • E. H3PO4 + HCl
103.   Значне подразнення слизової оболонки провідних повітряних шляхів частинками пилу або їдкими парами викликає збудження закінчень трійчастого нерва і рефлекторно викликає:
 • A. Кашель
 • B. Чхання
 • C. Блювання
 • D. Нудоту
 • E. Печію
104.   У реанімаційне відділєння надійшов хворий з діагнозом: наркотичне отруєння. Стан важкий. Дихання часте, поверхневе, з періодами апное (Біота). Що стало основною причиною розвитку періодичного дихання у хворого?
 • A. Пригнічення функції дихального центру
 • B. Порушення рухомості грудної клітки
 • C. Порушення функції мотонейронів спинного мозку
 • D. Порушення функції нервово-м’язевого апарату
 • E. Порушення функції легень
105.   Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?
 • A. Розпад білків
 • B. Синтез глікогену
 • C. Розпад глікогену
 • D. Глюконеогенез
 • E. Розпад ліпідів
106.   Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію:
 • A. Нафтохінон
 • B. Холекальциферол
 • C. Токоферол
 • D. Рибофлавін
 • E. Пантотенова кислота
107.   При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія?
 • A. Глікогеноліз
 • B. Пентозофосфатний шлях
 • C. Орнітиновий цикл
 • D. Гліколіз
 • E. Глюконеогенез
108.   Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві ґрунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається:
 • A. Початковим і кінцевим станом системи
 • B. Шляхом перебігу реакції
 • C. Тривалістю процесу
 • D. Способом перебігу реакції
 • E. Кількістю проміжних стадій
109.   При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати:
 • A. Bryophyta
 • B. Polypodiophyta
 • C. Pinophyta
 • D. Lycopodiophyta
 • E. Equisetiphyta
110.   Хімік-аналітик для ідентифікації катіонів цинку (II) використав розчин реагенту гексаціаноферату (II) калію (реакція фармакопейна). Якого кольору осад при цьому утворюється?
 • A. Жовтий
 • B. Білий
 • C. Зелений
 • D. Чорний
 • E. Червоний
111.   Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:
 • A. Правила Трутона
 • B. Правила фаз Гіббса
 • C. Рівняння Менделєєва-Клапейрона
 • D. Законів Коновалова
 • E. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса
112.   Патогенним мікроорганізмам властива наявність ферментів агресії, які визначають їх вірулентність. Виберіть серед перерахованих ферменти агресії:
 • A. Оксидаза
 • B. Гіалуронідаза
 • C. Трансфераза
 • D. Карбогідраза
 • E. Лiаза
113.   Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?
 • A. Природа розчинника
 • B. Природа реагуючих речовин
 • C. Концентрація реагуючих речовин
 • D. Температура
 • E. Ступінь дисперсності твердої речовини
114.   В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?
 • A. Алкаліметрія
 • B. Перманганатометрія
 • C. Нітритометрія
 • D. Комплексонометрія
 • E. Аргентометрія
115.   У хворого діагностований рак правої легені і призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого?
 • A. Легенева рестриктивна
 • B. Центральна
 • C. Легенева обструктивна
 • D. Торако-діафрагмальна
 • E. Периферична
116.   При визначенні змін проникності мембрани під час розвитку потенціалу дії встановлено, що у фазі деполяризації переважає:
 • A. Вхід K + в клітину
 • B. Вхід Cl в клітину
 • C. Вихід K + з клітини
 • D. Вхід Na+ в клітину
 • E. Вихід Na+ з клітини
117.   У розчині, що містить катіони міді (II) і цинку, катіони міді можна визначити за допомогою надлишку такого реагенту:
 • A. 2М розчин сульфатної кислоти
 • B. 2М розчин амонію карбонату
 • C. 6М розчин калію гідроксиду
 • D. 6М розчин амоніаку
 • E. 2М розчин хлороводневої кислоти
118.   При тривалому лікуванні інфекційного хворого пеніциліном встановлено явище трансформації збудника в L-форму. Які зміни виникають у клітині збудника при L-трансформації?
 • A. Відсутність клітинної стінки
 • B. Відсутність включень
 • C. Відсутність спори
 • D. Відсутність капсули
 • E. Відсутність джгутика
119.   Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікро6ної дії сульфанiламiдних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:
 • A. Антибіотиками
 • B. Параамінобензойною кислотою
 • C. Глутаміновою кислотою
 • D. Нуклеїновою кислотою
 • E. Фолієвою кислотою
120.   З якою метою поряд з використанням групового реактиву ІІІ аналітичної групи використовують етиловий спирт?
 • A. Для подальшого розчинення утворених осадів
 • B. Для зміни рН середовища
 • C. Для дробного осадження катіонів
 • D. Для забезпечення повноти осадження всіх катіонів цієї групи
 • E. Для запобігання комплексоутворення
121.   У технології фармацевтичних препаратів важливу роль мають: тиск, температура, концентрація. Зниження температури якого процесу збільшує вихід продуктів реакції?
 • A. Екзотермічний
 • B. Ізохорний
 • C. Адiабатичний
 • D. Ізобарний
 • E. Ендотєрмічний
122.   В практиці заготівлі сировини представників айстрових під поняттям "квітки"мають на увазі як окремі квітки, так і суцвіття. Однак поняття "квітки" ботанічно правильне для:
 • A. Echinops ritro
 • B. Gnaphalium uliginosum
 • C. Arnica montana
 • D. Centaurea cyanus
 • E. Bidens tripartita
123.   Результатом проведеної гістохімі- чної реакції на жирні олії з використанням Судану III є забарвлення ...
 • A. Жовто-лимонне
 • B. Чорно-фіолетове
 • C. Малиново-червоне
 • D. Рожево-помаранчеве
 • E. Синьо-фіолетове
124.   Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу, проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
 • A. Метиленовий червоний
 • B. Йодидкрохмальний папірець
 • C. Еріохром чорний Т
 • D. Еозин
 • E. Фенолфталеїн
125.   Відібрані рослини з трубчастими, язичковими, несправжньоязичковими та воронкоподібними квітками, зібраними в елементарні суцвіття кошики. Ці рослини відносяться до родини:
 • A. Верескові
 • B. Пасленові
 • C. Айстрові
 • D. Липові
 • E. Валеріанові
126.   Досить часто ґрунт може бути місцем перебування низки патогенних мікроорганізмів. Збудники яких захворювань можуть тривалий час існувати в ґрунті?
 • A. Кашлюк
 • B. Вірусний гепатит
 • C. Сибірка
 • D. Дифтерія
 • E. Дизентерія
127.   Однією з важливих діагностичних ознак для визначення видів сосни є кількість хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх:
 • A. Вісім
 • B. Три
 • C. Багато
 • D. П’ять
 • E. Дві
128.   До групи бур’янів належить вид лікарських рослин, а саме:
 • A. Plantago major
 • B. Salvia officinalis
 • C. Convallaria majalis
 • D. Mentha piperita
 • E. Papaver somniferum
129.   В який з наведених реакцій Гідроген виявляє властивості окисника?
 • A. 2Na + H2 ^ 2NaH
 • B. CuO + H2 ^ H2O + Cu
 • C. F2 + H2 ^ 2HF
 • D. CI2 + H2 ^ 2HCl
 • E. N2 + 3H2 ^ 2NH3
130.   При дії амоніаку на кислоти відбувається утворення солей амонію. Які властивості амоніаку характеризує цей процес?
 • A. Кислотні
 • B. Здатність до гідролізу
 • C. Відновні
 • D. Здатність до приєднання іонів Гідрогену
 • E. Окисні
131.   Який плід характерний для Atropa belladonna?
 • A. Коробочка
 • B. Гесперидій
 • C. Ягода
 • D. Однолистянка
 • E. Стручок
132.   Багато хвороб лікарських рослин спричиняють бактерії роду Pseudomonas. Оберіть серед наведених бактерій ті, які належать до цього роду:
 • A. Протей
 • B. Синьогнійна паличка
 • C. Кишкова паличка
 • D. Мікрококи
 • E. Мікоплазма
133.   Виконуючи пальце-носову пробу, обстежуваний не зміг із заплющеними очима попасти кінчиком пальця у кінчик носа. Яка структура ЦНС ушкоджена?
 • A. Таламус
 • B. Чотиригорбкове тіло
 • C. Мозочок
 • D. Спинний мозок
 • E. Кора
134.   Який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Мора?
 • A. Утворення осаду білого кольору
 • B. Забарвлення розчину в жовтий колір
 • C. Утворення осаду цегляно-червоного кольору
 • D. Забарвлення розчину в червоний колір
 • E. Утворення осаду жовтого кольору
135.   За допомогою якого реагенту можна розрізнити крохмаль та глюкозу?
 • A. K2Cr2O7
 • B. KMnO4
 • C. FeCl3
 • D. Br2
 • E. І2
136.   На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: "Перед вживанням збовтати!"Це попередження обумовлено:
 • A. Седиментацією
 • B. Розчинністю дисперсних систем
 • C. Нерозчинністю дисперсних систем
 • D. Коагуляцією
 • E. Нічим з переліченого
137.   Розчин, який містить катіони кальцію та магнію, титрують розчином трилону Б. У якому середовищі проводиться комплексонометричне титрування цих катіонів?
 • A. В нейтральному розчині
 • B. В середовищі ацетатного буферного розчину
 • C. В середовищі форміатного буферного розчину
 • D. В кислому розчині
 • E. В середовищі амонійного буферного розчину
138.   Емульсії класифікують за об’ємною концентрацією дисперсної фази. До якої групи належать емульсії з концентрацією 0,1 - 74,0% об.?
 • A. Висококонцентровані
 • B. Прямі
 • C. Розбавлені
 • D. Зворотні
 • E. Концентровані
139.   Фармацевтичне підприємство може запропонувати аптекам широкий перелік антимікробних препаратів. Оберіть антибактеріальний препарат широкого спектру дії:
 • A. Гризеофульвін
 • B. Тетрациклін
 • C. Фталазол
 • D. Ністатин
 • E. Ремантадин
140.   Яка сполука утворюється при нагріванні а-гідроксипропіонової кислоти? img="11.jpg"
 • A. img="11d.jpg"
 • B. img="11e.jpg"
 • C. img="11a.jpg"
 • D. img="11c.jpg"
 • E. img="11b.jpg"
141.   Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?
 • A. 2
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 3
 • E. 7
142.   Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах?
 • A. Кураре
 • B. Норадреналін
 • C. Аспартат
 • D. Соматостатин
 • E. Адреналін
143.   Серед мікрофлори ґрунту дуже часто можна знайти представників патогенних мікроорганізмів. Які з нижче перерахованих патогенних мікроорганізмів можуть тривалий час існувати в ґрунті?
 • A. Збудники лептоспірозу і чуми
 • B. Збудники коліентериту і холери
 • C. Збудники правця і газової анаеробної інфекції
 • D. Збудники черевного тифу й дизентеріі
 • E. Збудники туберкульозу і мікобактеріозів
144.   Замісником якого роду є ацильова-на аміногрупа?img="51.jpg"
 • A. I роду
 • B. I та II одночасно
 • C. Ацетанілід не бере участь в реакціях Se
 • D. II роду
 • E. Неможливо визначити
145.   При взаємодії якого металу з киснем утворюється пероксид?
 • A. Zn
 • B. Fe
 • C. Na
 • D. Al
 • E. Cu
146.   Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?
 • A. KI
 • B. CO2
 • C. H2SO4
 • D. NaCl
 • E. CH3COOH
147.   Вкажіть умови (середовище, температура) перебігу реакції при стандартизації розчину калію перманганату за розчином натрію оксалату:
 • A. Нейтральне, охолодження
 • B. Кислотне, нагрівання
 • C. Нейтральне, нагрівання
 • D. Кислотне, охолодження
 • E. Лужне, нагрівання
148.   Кріоскопічні сталі води, бензолу, хлороформу, оцтової кислоти і камфори відповідно дорівнюють 1,86; 5,12; 4,9; 3,9; 40,0. Який з цих розчинників слід обрати для найбільш точного визначення молярної маси лікарської речовини (неелектроліту) кріоскопічним методом?
 • A. Оцтова кислота
 • B. Вода
 • C. Хлороформ
 • D. Бензол
 • E. Камфора
149.   У пацієнта було встановлено порушення всмоктування жирів. Дефіцит якої речовини в кишечнику може бути причиною цього?
 • A. Холестерин
 • B. Лецитин
 • C. Жовчні пігменти
 • D. Жовчні кислоти
 • E. Бікарбонати
150.   У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи. . .
 • A. Valerina officinalis
 • B. Ledum palustre
 • C. Acorus calamus
 • D. Bidens tripartita
 • E. Sanguisorba officinalis
151.   Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять таким методом:
 • A. Пряма алкаліметрія
 • B. Зворотня ацидиметрія
 • C. Пряма ацидиметрія
 • D. Комплексонометрія
 • E. Зворотня алкаліметрія
152.   Який метод заснований на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і величиною електродного потенціалу?
 • A. Потенціометрія
 • B. Електрофорез
 • C. Кондуктометрія
 • D. Амперометрія
 • E. Атомно-абсорбційна спектроскопія
153.   За яким механізмом буде бромуватись ароматичне ядро толуолу? img="115.jpg"
 • A. AE
 • B. An
 • C. Se
 • D. Sr
 • E. Sn
154.   У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендартеріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів?
 • A. Нейропаралітична артеріальна гіперемія
 • B. Обтураційна ішемія
 • C. Нейротонічна артеріальна гіперемія
 • D. Венозний стаз
 • E. Венозна гіперемія
155.   До якої ботанічної родини належить описана лікарська рослина: "Багаторічна трав’яниста рослина з висхідним чотиригранним стеблом і супротивно розміщеними цілісними листками. Квітки зигоморфні, двостатеві із двогубим віночком, зібрані у півкільця в пазухах листків; плід - цинобій (чотиригорішок)" ?
 • A. Brassicaceae
 • B. Asteraceae
 • C. Lamiaceae
 • D. Rosaceae
 • E. Poaceae
156.   Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність якого ферменту регулює інсулін?
 • A. Лактатдегідрогеназа
 • B. Глюкокіназа
 • C. Альдолаза
 • D. Енолаза
 • E. Піруваткіназа
157.   З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?img="29.jpg"
 • A. KCN
 • B. NH4OH
 • C. HCl
 • D. CH3COONa
 • E. NaOH
158.   При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?
 • A. y-глобуліни
 • B. в-глобуліни
 • C. а1-глобуліни
 • D. Альбуміни
 • E. а2-глобуліни
159.   Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату:
 • A. Осаджувальне титрування
 • B. Окисно-відновне титрування
 • C. Комплексонометричне титрування
 • D. Кулонометричне титрування
 • E. Кислотно-основне титрування
160.   Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-оберенено-яйцеподібних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до черешка (рахіс листка), а отже називаються:
 • A. Перисторозсічені
 • B. Пальчастоскладні
 • C. Перистоскладні
 • D. Пальчасторозсічені
 • E. Пальчастолопатеві
161.   Літію карбонат використовують у фармації для лікування психозів різної етіології. Укажіть реакцію водного розчину цієї солі:
 • A. рН < 5
 • B. рН < 7
 • C. рН = 7
 • D. рН > 7
 • E. рН < 1
162.   Осаджуваною формою при визначенні іонів Fe2+ в солі Мора за допомогою гравіметричного методу є:
 • A. FePO4
 • B. Fe2O3
 • C. Fe2(SO4)s
 • D. Fe(OH)2
 • E. Fe(OH)3
163.   При визначенні типу і особливостей провідних пучків вісьових органів враховане взаємне розташування флоеми і ксилеми та
 • A. Прокамбію
 • B. Коленхіми
 • C. Перициклу
 • D. Камбію
 • E. Фелогену
164.   Ступінь вилучення лікарської речовини в процесі екстракції залежить від величини її коефіцієнта розподілу. Якщо речовина, що розподіляється, характеризується різними ступенями дисоціації або асоціації в різних фазах, коефіцієнт розподілу обчислюється за:
 • A. Рівнянням Шилова-Лепінь
 • B. Законом розподілу Нернста
 • C. Правилом Вант-Гоффа
 • D. Правилом фаз Гіббса
 • E. Першим законом Рауля
165.   Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:
 • A. Фероїн
 • B. Мурексид
 • C. Дифеніламін
 • D. Метиленовий синій
 • E. Метиловий помаранчевий
166.   Розчинність малорозчинних речовин (типу AgCl або BaSO4) характеризують за допомогою спеціальної константи, яка має назву:
 • A. Коефіцієнт абсорбції
 • B. Ступінь гідролізу
 • C. Добуток розчинності
 • D. Ступінь дисоціації
 • E. Константа гідролізу
167.   Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:
 • A. Гідроксидів катіонів, розчинних у кислотах
 • B. Гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду
 • C. Забарвлених, нерозчинних у воді сполук
 • D. Розчинних у воді аміачних комплексних сполук
 • E. Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах
168.   Для схеми перетворень img="126.jpg" реакція електрофільного заміщення відбувається на стадії:
 • A. 5
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 1
 • E. 2
169.   В препараті під мікроскопом добре видно багатошарову палісадну (стовпчасту) паренхіму, яка характерна для:
 • A. Листка
 • B. Кореня
 • C. Додаткових коренів
 • D. Стебла дводольних рослин
 • E. Кореневища папоротей
170.   В квітці тичинок багато і вони зростаються тичинковими нитками в кілька пучків, тобто андроцей цієї квітки є:
 • A. Багатобратнім
 • B. Двосильним
 • C. Двобратнім
 • D. Чотирисильним
 • E. Однобратнім
171.   Ядра клітин оброблено препаратом, що руйнує ядерце. Порушення якого процесу виникло в клітині?
 • A. Утворення рибосом
 • B. Утворення лізосом
 • C. Утворення центросоми
 • D. Утворення мітохондрій
 • E. Утворення комплексу Гольджі
172.   Найбільш сильною серед галогено-водневих кислот є:
 • A. Бромідна
 • B. Хлоридна
 • C. Фторидна
 • D. Йодидна
 • E. Плавикова
173.   Причиною виникнення оптичної активності є наявність у структурі молекули органічної сполуки:
 • A. Функціональної групи
 • B. Потрійного зв’язку
 • C. Площини симетрії
 • D. Подвійного зв’язку
 • E. Асиметричного атома Карбону
174.   Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є:
 • A. D-фруктоза
 • B. Сахароза
 • C. D-галактоза
 • D. D-Глюкоза
 • E. Мальтоза
175.   До якого типу відноситься реакція: img="57.jpg"
 • A. Відновлення
 • B. Приєднання
 • C. Окиснення
 • D. Заміщення
 • E. Перегрупування
176.   Які з перерахованих реакцій треба провести, щоб одержати азобарвник із ароматичного аміну?
 • A. Діазотування і азосполучення
 • B. Солеутворення і нітрування
 • C. Діазотування і взаємодія з ціанідом калію
 • D. Відновлення і діазотування
 • E. Алкілювання і нітрозування
177.   Молярна маса еквіваленту для кальцій гідроксиду (M(Ca(OH)2) = 74 г/моль) дорівнює:
 • A. 19 г/моль
 • B. 32 г/моль
 • C. 37 г/моль
 • D. 148 г/моль
 • E. 74 г/моль
178.   Максимальний ступінь окиснення елемента, як правило, дорівнює:
 • A. Номеру періоду
 • B. Номеру підгрупи в періодичній системі
 • C. -
 • D. Номеру групи в періодичній системі
 • E. Номеру ряду
179.   Чому дорівнює еквівалент Al(OH)3 у реакції Al(OH)3 + 2HCl = Al(OH)Cl2 + 2H2O?
 • A. 2 моль
 • B. 3 моль
 • C. 1 моль
 • D. 1/2 моль
 • E. 1/3 моль
180.   Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ...
 • A. Прокамбію
 • B. Перициклу
 • C. Фелогену
 • D. Камбію
 • E. Протодерми
181.   У новонародженого, який народився від третьої вагітності резус-негативної матері, спостерігаються жовтяниця, яка наростає з часом, симптоми подразнення ЦНС, анемiя. Який вид жовтяниці у новонародженого?
 • A. Паразитарна
 • B. Токсична
 • C. Обтураційна
 • D. Гемолітична
 • E. Паренхіматозна
182.   У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?
 • A. Наявність спор
 • B. Наявність капсул
 • C. Рухливість
 • D. Наявність цист
 • E. Наявність гранул волютину
183.   Лікарський препарат сулему використовують у якості дезінфікуючого засобу. Вкажіть сполуку ртуті (II), яку називають сулемою:
 • A. HgO
 • B. НgСІ2
 • C. HgS
 • D. Hg(NO3)2
 • E. HgI2
184.   У хворого при отруєнні виник блювотний рефлекс. Який вид моторики шлунково-кишкового каналу має місце при даному рефлексі?
 • A. Непропульсивна перистальтика
 • B. Пропульсивна перистальтика
 • C. Маятникоподібні рухи
 • D. Ритмічна сегментація
 • E. Антиперистальтика
185.   При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкеру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми з рівномірними 8-12 завитками. Вказані властивості мають:
 • A. Кампілобактери
 • B. Лептоспіри
 • C. Вібріони
 • D. Трепонеми
 • E. Борелії
186.   Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?
 • A. img="5d.jpg"
 • B. img="5e.jpg"
 • C. img="5c.jpg"
 • D. img="5a.jpg"
 • E. img="5b.jpg"
187.   У людини в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Яка структура є водієм ритму серця у цієї людини?
 • A. Пучок Гіса
 • B. Атріовентрикулярний вузол
 • C. Синоатріальний вузол
 • D. Ніжки пучка Гіса
 • E. Волокна Пуркін’є
188.   Яка з перелічених солей внаслідок гідролізу утворює основну сіль?
 • A. KNO2
 • B. Na2CO3
 • C. BaI2
 • D. AlCl3
 • E. AgNO3
189.   У чоловіка 38-ми років визначили, що рН сечі дорівнює 7,5. Які продукти харчування він вживав у їжу?
 • A. М’ясо
 • B. Яйце
 • C. Овочі
 • D. Рибу
 • E. Сир
190.   Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:
 • A. Кетонових тіл
 • B. Глікопротеїнів
 • C. Ліпопротеїнів
 • D. Пуринових нуклеотидів
 • E. Металопротеїнів
191.   У чоловіка 45-ти років діагностували виразку шлунка. Після консервативного лікування зникли 6іль, пєчія, нормалiзувалась функція ШКТ. При ендоскопічному дослідженні шлунка було виявлено рубцювання. Як треба кваліфікувати такий перебіг хвороби?
 • A. Продромальний період
 • B. Рецидив
 • C. Одужання
 • D. Латентний період
 • E. Ремісія
192.   Вивчення онтогенезу головного кореня показало, що він формується з:
 • A. Перициклу
 • B. Апікальної меристеми
 • C. Зародкового корінця насінини
 • D. Латеральної меристеми
 • E. Ітеркалярної меристеми
193.   Який зубець електрокардіограми характеризує поширення збудження передсердями серця?
 • A. P
 • B. T
 • C. Q
 • D. R
 • E. S
194.   Cеред наведених кислот виберіть окисника:
 • A. HNO3
 • B. H2SO3
 • C. H2CO3
 • D. H2S
 • E. HCl
195.   Яка концентрація гідроксид-іонів (в моль/л) у розчині, pOH якого дорівнює 9?
 • A. 10-7
 • B. 10-1
 • C. 10-5
 • D. 10-3
 • E. 10-9
196.   До звукових зовнішніх проявів роботи серця відносяться серцеві тони. Що є причиною виникнення ІІ тону?
 • A. Коливання грудної клітки
 • B. Закриття півмісяцевих клапанів
 • C. Закриття стулчастих клапанів
 • D. Вібрація стінок передсердя
 • E. Вібрація стінок шлуночків
197.   Для лікування депресивних станів призначають препарати - інгібітори ферменту, що інактивує біогенні аміни. Назвіть даний фермент:
 • A. Лактатдегідрогеназа
 • B. Аланінамінотрансфераза
 • C. Аспартатамінотрансфераза
 • D. Моноамінооксидаза
 • E. Креатинфосфокіназа
198.   При підйомі у гори у альпініста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається?
 • A. Дихальна
 • B. Циркуляторна
 • C. Гіпоксична
 • D. Тканинна
 • E. Гемічна
199.   У хворого, який страждає на пневмосклероз, pH крові складає 7,34. Аналіз газового складу крові показав наявність гіперкапнії. Дослідження сечі показало підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-лужного стану має місце у хворого?
 • A. Газовий алкалоз
 • B. Негазовий алкалоз
 • C. Газовий ацидоз
 • D. Видільний алкалоз
 • E. Негазовий ацидоз
200.   Виберіть валентність і ступінь оки-снення атома Нітрогену в молекулі N2:
 • A. 3 та 0
 • B. 3 та +2
 • C. 2 та +2
 • D. 1 та +3
 • E. 1 та +1
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 2 користувачів, 41 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 21.27ms.