Буклет 2017 року

1.   У хворого з підозрою на ”озену” з носоглотки були виділені грамнегатив-ні палички, які утворювали капсулу на поживному середовищі. Які мікроорганізми спричинили хворобу?
 • A. Шигели
 • B. Сальмонели
 • C. Мікоплазми
 • D. Хламідії
 • E. Клебсієли
2.   У чоловіка 40-ка років ушкоджені міжпальцеві проміжки на ногах: шкіра мокне, відшаровується, з’явилися тріщини. При посіві зішкрібу шкіри на середовище Сабуро виросли пухнасті колонії, білі зверху та зеленувато-жовті внизу. У мазках з верхньої частини колоній видно конідії у вигляді ”дубинок” з 1-5 клітинами. Які ще органи найбільш імовірно може уразити цей збудник?
 • A. Підшкірна клітковина
 • B. Слизова статевих шляхів
 • C. Лімфатичні судини
 • D. Волосся
 • E. Нігті
3.   У людини в результаті патологічного процесу збільшена товщина гематоальвеолярного бар’єру. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення:
 • A. Кисневої ємності крові
 • B. Резервного об’єму видиху
 • C. Хвилинного об’єму дихання
 • D. Дифузійної здатності легень
 • E. Альвеолярної вентиляції легень
4.   На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу клітин це викличе?
 • A. Змін не буде
 • B. -
 • C. Гіперполяризація
 • D. Часткова деполяризація
 • E. Потенціал дії
5.   При огляді порожнини рота дитини педіатр виявила наявність нижніх медіальних різців. Дитина розвивається нормально. Визначте її вік:
 • A. 6-7 місяців
 • B. -
 • C. 8-9 місяців
 • D. 10-12 місяців
 • E. 13-14 місяців
6.   У хворого запалення присереднього надвиростка плечової кістки (епіконді-літ). Який нерв залучений у процес?
 • A. N. axillaris
 • B. N. musculocutaneus
 • C. N. medianus
 • D. N. ulnaris
 • E. N. radialis
7.   Хворий не може відвести від тулуба верхню кінцівку. Який м’яз НЕ ВИКОНУЄ свою функцію?
 • A. Підосний м’яз
 • B. Малий коловий м’яз
 • C. Великий коловий м’яз
 • D. Дельтоподібний
 • E. Найширший м’яз спини
8.   У хворого діагностовано інфаркт задньої частини міжшлуночкової перегородки. В ділянці якої кровоносної судини виникло порушення кровообігу?
 • A. R. circumflexus
 • B. R. marginalis dexter
 • C. R. atrialis intermedius
 • D. R. interventricularis posterior
 • E. R. marginalis sinister
9.   Хворому на хронічний бронхіт призначили муколітичний препарат, що підвищує синтез сурфактанту. Який препарат був використаний?
 • A. Кодеїн
 • B. Амброксол
 • C. Фенотерол
 • D. Мукалтин
 • E. Лібексин
10.   У хворого на ЕКГ виявлено, що тривалість інтервалу RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40/хв. Що є водієм ритму серця?
 • A. Атріовентрикулярний вузол
 • B. Пучок Гіса
 • C. Права ножка Гіса
 • D. Синусовий вузол
 • E. Ліва ножка Гіса
11.   При визначенні основного обміну з’ясовано, що його величина у досліджуваного менша за належну величину на 7%. Це означає, що інтенсивність процесів енергетичного метаболізму у досліджуваного:
 • A. Нормальна
 • B. Суттєво знижена
 • C. Помірно знижена
 • D. Суттєво підвищена
 • E. Помірно підвищена
12.   У хворого після автомобільної травми артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Хворий у непритомному стані. За добу виділяє близько 550 мл сечі. Яке порушення функції нирок спостерігається у хворого?
 • A. Гострий дифузний гломерулонефрит
 • B. Гостра ниркова недостатність
 • C. Тубулопатія
 • D. Пієлонефрит
 • E. Хронічна ниркова недостатність
13.   У доношеного новонародженого спостерігається жовте забарвлення шкіри та слизових оболонок. Імовірною причи- ною цього стану може бути тимчасова нестача такого ферменту:
 • A. Уридинтрансфераза
 • B. УДФ-глюкуронілтрансфераза
 • C. Гемсинтетаза
 • D. Гемоксигеназа
 • E. Білівердинредуктаза
14.   При лабораторному дослідженні крові пацієнта виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води в мікро-циркуляторному руслі?
 • A. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
 • B. Зменшуються фільтрація і реабсорбція
 • C. Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
 • D. Обмін не змінюється
 • E. Збільшуються фільтрація і реабсорбція
15.   Прокаріотичні та еукаріотичні клітини характеризуються здатністю до по- ділу. Поділ прокаріотичних клітин відрізняється від поділу еукаріотичних, але існує молекулярний процес, який лежить в основі цих поділів. Який це процес?
 • A. Транскрипція
 • B. Ампліфікація генів
 • C. Трансляція
 • D. Репарація
 • E. Реплікація ДНК
16.   При пошкодженні клітини іонізуючим випромінюванням вмикаються механізми захисту і адаптації. Який механізм відновлення порушеного внутрішньоклітинного гомеостазу реалізується при цьому?
 • A. Активація антиоксидантної системи
 • B. Гіпертрофія мітохондрій
 • C. Активація Са-опосередкованих клітинних функцій
 • D. Накопичення Na+ в клітинах
 • E. Пригнічення аденілатциклази
17.   Встановлено ураження ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:
 • A. Вірусної і-РНК на матриці ДНК
 • B. ДНК на матриці вірусної і-РНК
 • C. Вірусної РНК на матриці ДНК
 • D. і-РНК на матриці вірусного білку
 • E. ДНК на вірусній р-РНК
18.   Під час автомобільної аварії людина отримала сильний удар в епігастральну ділянку, внаслідок чого виникла зупинка серця. Що могло стати причиною таких змін серцевої діяльності?
 • A. Збільшене виділення кортизолу
 • B. Збільшене виділення адреналіну
 • C. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
 • D. Збільшене виділення альдостерону
 • E. Підвищення тонусу блукаючого нерва
19.   Хлопчик 12-ти років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоін-фекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудників захворювання?
 • A. Yersinia enterocolitica
 • B. Escherichia coli
 • C. Proteus vulgaris
 • D. Pseudomonas aeruginosa
 • E. Salmonella enteritidis
20.   Дослідженнями останніх десятиліть встановлено, що безпосередніми ’’виконавцями” апоптозу в клітині є особливі ферменти - каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіть його функцію в нормальній клітині:
 • A. Компонент H + - АТФ-азной системи
 • B. Фермент бета-окислювання жирних кислот
 • C. Компонент піруватдегідрогеназної системи
 • D. Фермент дихального ланцюга переносу електронів
 • E. Фермент ЦТК
21.   Після операції на кишечнику у хворого з’явились симптоми отруєння аміаком за типом печінкової коми. Який механізм дії аміаку на енергозабезпечення ЦНС?
 • A. Гальмування бета-окиснення жирних кислот
 • B. Гальмування ЦТК в результаті зв’язування альфа-кетоглутарату
 • C. Інактивація ферментів дихального ланцюга
 • D. Роз’єднування окисного фосфорилю-вання
 • E. Гальмування гліколізу
22.   У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення з наступним виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин; пери- ферії клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми з гіперхромними ядрами з частими мі-тозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма раку у хворого?
 • A. Недиференційований рак
 • B. Плоскоклітинний рак з ороговінням
 • C. Плоскоклітинний рак без ороговіння
 • D. Аденокарцинома
 • E. Базально-клітинний рак
23.   У людини визначили величину енер-говитрат. У якому стані знаходилась лю- дина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?
 • A. Легка робота
 • B. Нервове напруження
 • C. Сон
 • D. Відпочинок
 • E. Спокій
24.   У хворого пухлина черевної порожнини, що стискає нижню порожнисту вену. Який кава-кавальний анастомоз на передній стінці живота забезпечить відтік венозної крові?
 • A. Між пупковою і верхньою надчеревною венами
 • B. Між непарною і напівнепарною венами
 • C. Між верхньою і нижньою надчеревними венами
 • D. Між верхніми і нижніми прямокишко-вими венами
 • E. Між хребетними і пупковими венами
25.   Хворому на туберкульоз легень призначений препарат першого ряду, який спричинив розвиток невриту лицьового нерва та порушення рівноваги. Вкажіть цей лікарський засіб:
 • A. Левоміцетин
 • B. Фуразолідон
 • C. Ізоніазид
 • D. Цефазолін
 • E. Бісептол
26.   У пацієнта 65-ти років з тривалими скаргами, характерними для хронічного гастриту, у периферичній крові виявлені мегалоцити, у кістковому мозку мегало-бластичний еритропоез. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. B12-фолієводефіцитна анемія
 • B. Залізодефіцитна анемія
 • C. Апластична анемія
 • D. Гіпопластична анемія
 • E. Гемолітична анемія
27.   Молода людина 25-ти років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися в організмі людини у даному випадку?
 • A. Ілюконеогенез
 • B. Ліполіз
 • C. Окиснення жирних кислот
 • D. Гліколіз
 • E. Ліпогенез
28.   На препарат представлено орган, вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лiмфатичнi вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфої-дних клітин. Який орган представлений на препараті?
 • A. Червоний кістковий мозок
 • B. Мигдалики
 • C. Лімфатичний вузол
 • D. Селезінка
 • E. Тимус
29.   При розтині тіла померлого чоловіка 48-ми років в ділянці 1-го сегменту правої легені виявлено круглий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточений тонким прошарком сполучної тканини, виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте форму вторинного туберкульозу:
 • A. Туберкулома
 • B. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
 • C. Казеозна пневмонія
 • D. Гострий вогнищевий туберкульоз
 • E. Гострий кавернозний туберкульоз
30.   У хворої виявлена ракова пухлина шийки матки. У які регіонарні лімфатичні вузли можливе розповсюдження метастазів?
 • A. Навколоміхурні і поперекові
 • B. Верхні і нижні брижові
 • C. -
 • D. Поперекові і ниркові
 • E. Пахвинні і здухвинні
31.   Жінка 52-х років, хвора на рак молочної залози, пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився. Який з наведених механізмів ушкодження клітини найбільше обумовлює ефективність променевої терапії?
 • A. Мутагенез
 • B. Тромбоз судин
 • C. Утворення вільних радикалів
 • D. Лізис NK-клітинами
 • E. Гіпертермія
32.   У потерпілого перелом у ділянці бічної поверхні променево-зап’ясткового суглоба. Де найімовірніше відбувся перелом?
 • A. Шилоподібний відросток променевої кістки
 • B. Нижня третина плечової кістки
 • C. Гачкувата кістка
 • D. Головчаста кістка
 • E. Шилоподібний відросток ліктьової кістки
33.   Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які належать до клітинного комплексу, що постійно діляться. Який процес забезпечує генетичну ідентичність цих клітин:
 • A. Мейоз
 • B. Репарація
 • C. Мітоз
 • D. Трансплантація
 • E. Мутація
34.   На розтині тіла померлого, який страждав на гіпертонічну хворобу, у лівій гемісфері мозку виявлена порожнина округлої форми 4х5 см із іржавою стінкою, заповнена жовтуватою прозорою рідиною. Назвіть патологію, яка розвинулась у головному мозку хворого:
 • A. Гематома
 • B. Кіста
 • C. Геморагічне просякнення
 • D. Абсцес
 • E. Немічний інфаркт
35.   Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явилося відчуття слабкості, нестачі повітря, синюшність слизової оболонки губ, шкіри обличчя. Дихання супроводжувалося відчутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому?
 • A. Гостра лівошлуночкова недостатність
 • B. Хронічна лівошлуночкова недостатність
 • C. Хронічна правошлуночкова недостатність
 • D. Колапс
 • E. Тампонада серця
36.   У хворого спостерігаються біль голови , висока температура, озноб, кашель. З харкотиння виділили палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, грам-негативні, у мазку з бульйонної культури розташовані ланцюжками, на агарі утворюються колонії R-форми. Це характерне для збудника такого захворювання:
 • A. Туберкульоз
 • B. Чума
 • C. Стрептококова ангіна
 • D. Менінгококовий назофарингіт
 • E. Дифтерія
37.   У чоловіка 40-ка років було встановлено діагноз: серпоподібноклітинна анемія. Який механізм приводить до зменшення кількості еритроцитів в крові у цього хворого?
 • A. Нестача заліза в організмі
 • B. Позасудинний гемоліз
 • C. Нестача білка
 • D. Внутрішньосудинний гемоліз
 • E. Нестача вітаміну B12 і фолієвої кислоти
38.   При гістологічному дослідженні бі-оптату шкіри виявлені гранульоми, які складаються з макрофагальних вузликів з наявністю лімфоцитів та плазматичних клітин. Крім того, зустрічаються великі макрофаги з жировими вакуолями, які містять запакованих у вигляді куль збудників захворювання (клітини Вірхова). Грануляційна тканина добре васкуляри-зована. Для якого захворювання характерна описана гранульома?
 • A. Риносклерома
 • B. Сап
 • C. Туберкульоз
 • D. Лепра
 • E. Сифіліс
39.   Хвора 37-ми років померла під час нападу експіраторної задухи, що був спричинений контактом з екзогенним алергеном (пилок амброзії). При гістологічному дослідженні в просвіті бронхів спостерігаються скупчення слизу, в стінці бронхів багато тучних клітин (лаброци-тів), більшість з яких у стані дегрануляції, багато еозинофілів. До патогенезу якого типу реакцій гіперчутливості можна віднести описані зміни?
 • A. I типу (анафілактична)
 • B. II типу (антитілозалежна)
 • C. IV типу (клітинна цитотоксичність)
 • D. III типу (імунокомплексна)
 • E. V типу (гранулематоз)
40.   Чоловік 36-ти років, лісник за фахом, через тиждень після тривалого перебування у весняному лісі гостро захворів -гарячка, головний біль, порушення свідомості, епілептиформні напади, смерть розвинулася на 3-й день хвороби. На роз- тині тіла: набряк головного мозку, множинні точкові геморагії; під час мікроскопічного дослідження - периваскуляр-ний та перицелюлярний набряк, множинні периваскулярні, переважно лімфоци-тарні, інфільтрати. Діагностуйте основне захворювання:
 • A. Поліомієліт
 • B. Кліщовий енцефаліт
 • C. Менінгококова інфекція
 • D. Гнійний енцефаліт
 • E. Церебро-васкулярна хвороба
41.   У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулось ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому під час бактеріологічного дослідження були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
 • A. Фуразолідон
 • B. Тетрациклін
 • C. Флуконазол
 • D. Бісептол
 • E. Поліміксин
42.   Хворій жінці із захворюванням нирок, що супроводжується вираженими набряками, призначили діуретичний препарат, що пригнічує реабсорбцію в нирках іонів Na+ і води, посилює виведення нирками іонів K + і Mg++, викликає гіпе-рурикемію, зумовлює потужний діуретичний ефект. Назвіть цей препарат:
 • A. Діакарб
 • B. Фуросемід
 • C. Тріамтерен
 • D. Спіронолактон
 • E. Аллопуринол
43.   Тривале перебування в умовах спеки викликало у людини спрагу. Сигналізація від яких рєцєпторів, перш за все, зумовила її розвиток?
 • A. Ілюкорецептори гіпоталамусу
 • B. Осморецептори пєчінки
 • C. Осморецептори гіпоталамусу
 • D. Барорецептори дуги аорти
 • E. Натрiєвi рецептори гіпоталамусу
44.   Під час операції на головному мозку відмічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку звивину діяли подразники?
 • A. Верхня латеральна
 • B. Прецентральна
 • C. Постцентральна
 • D. Поясна
 • E. Парагіпокампова
45.   Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревинно введений туберкулін. Через 24 години при лапа-ратомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. У мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Яке запалення має місце у тварини?
 • A. Алергічне
 • B. Гнійне
 • C. Фібринозне
 • D. Асептичне
 • E. Серозне
46.   Одна з форм вродженої патології супроводжується гальмуванням перетворення фенілаланіну в тирозин. Біохімічною ознакою хвороби є накопичення в організмі деяких органічних кислот, у тому числі такої кислоти:
 • A. Молочна
 • B. Фенілпіровиноградна
 • C. Лимонна
 • D. Ілутамінова
 • E. Піровиноградна
47.   Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:
 • A. Активації метаболізму холестерину
 • B. Пригнічення всмоктування холестерину в кишківнику
 • C. Усіма наведеними шляхами
 • D. Стимулювання екскреції холестерину з організму
 • E. Гальмування біосинтезу холестерину
48.   З калу та блювотних мас від хворого з підозрою на холеру були виділені культури вібріонів. Проведення якої реакції дозволить визначити вид мікроба, що викликав це захворювання?
 • A. Аглютинації з сироватками, що містять Н-антитіла
 • B. Аглютинації Відаля
 • C. Аглютинації з сироватками, що містять О-антитіла
 • D. Преципітації
 • E. Пасивної гемаглютинації з еритроци-тарним антигенним діагностикумом
49.   При огляді хворої лікар-гінеколог відмітив симптоми запалення статевих шляхів, у мазку взятому із піхви, виявлено грушоподібні найпростіші з шипом, з передньої частини відходять джгутики, наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання підозрює лікар у хворої?
 • A. Токсоплазмоз
 • B. Урогенітальний трихомоноз
 • C. Балантидіоз
 • D. Кишковий трихомоноз
 • E. Лямбліоз
50.   У людини під дією мутагенного фактору з’явилась велика кількість мутантних клітин. Але більшість з них були розпізнані і знищені клітинами:
 • A. Т-лімфоцитами супресорами
 • B. Т-лімфоцитами кілерами
 • C. В -лімфоцитами
 • D. Плазмобластами
 • E. Стовбуровими
51.   Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко пристосовуватися до нового оточення, добра пам’ять, емоційна стійкість, висока працездатність. Найімовірніше, ця людина:
 • A. Флегматик
 • B. Сангвінік
 • C. Холерик
 • D. Флегматик з елементами меланхоліка
 • E. Меланхолік
52.   У хворого на тимому (пухлину ви-лочкової залози) спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м’яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?
 • A. Внутрішня яремна вена
 • B. Верхня порожниста вена
 • C. Передня яремна вена
 • D. Зовнішня яремна вена
 • E. Підключична вена
53.   В біоптаті бронха хворого, який зловживає палінням, в потовщеній слизовій оболонці виявлено хронічний обструктивний бронхіт з ознаками трансформації одношарового війчастого епітелія в багатошаровий плоский епітелій. Який з процесів найбільш імовірний?
 • A. Гіперплазія епітелію
 • B. Гіпертрофія епітелію
 • C. Плоскоклітинний рак
 • D. Метаплазія
 • E. Лейкоплакія
54.   Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви вуглеводів. Який з процесів метаболізму за цих умов поновлює вміст глюкози в крові?
 • A. Ілюконеогенез
 • B. Ілікогеноліз
 • C. Аеробний гліколіз
 • D. Пентозофосфатний шлях
 • E. Анаеробний гліколіз
55.   Препарати групи вітаміну В2 призначають при захворюваннях шкіри. Завдяки наявності якої структури в його складі визначається здатність до окиснення-відновлення?
 • A. Рибозофосфат
 • B. Аденін
 • C. Рибітол
 • D. Ізоалоксазин
 • E. Залишок фосфорної кислоти
56.   Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього еле-ктроннощільного шару. Де міститься ця базальна мембрана?
 • A. Дистальні прямі канальці
 • B. Тонкі канальці
 • C. Ниркове тільце
 • D. Проксимальні канальці
 • E. Капіляри перитубулярної капілярної сітки
57.   Клінічні ознаки хвороби у пацієнта почалися через 24 години після вживання рибних консервів і включали нудоту, слабкість, сухість у роті. Потім приєдналися двоїння зображення, афагія, проблеми з диханням. Чим обумовлена така симптоматика при ботулізмі?
 • A. Розмноження збудника у ШКТ
 • B. Вплив нейротоксину
 • C. Вплив ентеротоксину
 • D. Активація цАМФ
 • E. Вплив ендотоксину
58.   Хворий переніс повторний інтраму-ральний інфаркт міокарда. Після лікування та реабілітації виписаний у задовільному стані під нагляд дільничного терапевта. Через 2 роки загинув у автомобільній катастрофі. Який характер патологічного процесу в міокарді було встановлено на розтині?
 • A. Дрібновогнищевий кардіосклероз
 • B. Гіперплазія
 • C. Некроз
 • D. Крупновогнищевий кардіосклероз
 • E. Атрофія
59.   У лікарню наприкінці робочого дня доставлений робітник ’’гарячого” цеху, який скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Об’єктивно: свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. Частота серцевих скорочень - 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів терморегуляції, найбільш імовірно, виникло у людини в даній ситуації"?
 • A. Посилення тепловіддачі і зниження теплопродукції
 • B. Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі
 • C. Зниження теплопродукції без змін тепловіддачі
 • D. Посилення тепловіддачі і теплопродукції
 • E. Зниження тепловіддачі
60.   У новонародженого малюка педіатр виявив, що отвір крайньої плоті за величиною не перевищує діаметр сечовивідного каналу і голівка статевого члена не може виходити через такий отвір. Як називається цей стан?
 • A. Гермафродитизм
 • B. Фімоз
 • C. Парафімоз
 • D. Гіпоспадія
 • E. Епіспадія
61.   У чоловіка 43-х років, що помер у хірургічному відділенні при явищах розлитого гнійного перитоніту, на розтині у дистальному відділі тонкого кишечника виявлені пейєрові бляшки, що виступають у просвіт, поверхня деяких з них вкрита струпом, коричнево-зеленуватого кольору, у центрі деяких бляшок наявні глибокі дефекти, що сягають серозного шару. Для якого захворювання характерні зміни, виявлені у тонкому кишечнику?
 • A. Черевний тиф
 • B. Хвороба Крона
 • C. Стафілококовий ентерит
 • D. Туберкульоз кишечника
 • E. Дизентерія
62.   Хворий з 30-річним стажем роботи у шахті помер від легенево-серцевої недостатності, що наростала. На розтині легені збільшені у розмірах, щільної консистенції, на розрізі у них велика кількість вузликів розмірами з просяні зерна і більше, щільних, сіруватого і сірувато-чорного кольору, місцями вузлики зливаються у більш великі ділянки. Назвіть найбільш імовірне захворювання:
 • A. Антрако-силікоз
 • B. Сидероз
 • C. Алюміноз
 • D. Азбестоз
 • E. Бериліоз
63.   Хвора 57-ми років для лікування гіпертонічної хвороби тривалий час приймала анаприлін. Побічні ефекти спонукали пацієнтку відмовитись від прийому препарату, що призвело до розвитку гіпертонічного кризу і нападу стенокардії. Як називається ускладнення, яке виникло?
 • A. Звикання
 • B. Лікарська залежність
 • C. Тахіфілаксія
 • D. Синдром відміни
 • E. Сенсибілізація
64.   43-х річний капітан корабля скаржиться на прояви сезонної алергії. Який лікарський засіб, що не має снодійного ефекту, можна йому призначити?
 • A. Мікосептин
 • B. Ванкоміцин
 • C. Супрастин
 • D. Лоратадин
 • E. Дипразин
65.   У молодої особи впродовж року прогресувала ниркова недостатність зі смертельним наслідком. При розтині тіла виявлені великі строкаті нирки з червоними дрібними краплинами в жовто-сірому корковому шарі. Гістологічно в клубочках виявлені ’’півмісяці” з проліферую-чого нефротелія. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Амілоїдоз
 • B. Гнійний нефрит
 • C. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
 • D. Рак нирки
 • E. Крововилив в нирки
66.   Вітамін A у комплексі зі специфічними циторецепторами проникає через ядерні мембрани, індукує процеси транскрипції, що стимулює ріст та диференціювання клітин. Ця біологічна функція реалізується наступною формою вітаміну A:
 • A. Каротин
 • B. Транс -ретиналь
 • C. Транс-ретиноєва кислота
 • D. Ретинол
 • E. Цис-ретиналь
67.   В результаті травми у чоловіка 47-ми років пошкоджені передні корінці спинного мозку. Відростки яких нейронів пошкоджені?
 • A. Дендрити і аксони чутливих псевдоуні-полярних
 • B. Дендрити рухових і аксони ядер бокових стовпів
 • C. Аксони нейронів рухових соматичних та вегетативних ядер
 • D. Дендрити чутливих псевдоуніполярних
 • E. Аксони чутливих псевдоуніполярних
68.   При недостатності вітаміну C спостерігається порушення структури колагенових волокон. Яка стадія їх синтезу порушується при цьому?
 • A. Утворення гідроксипроліну і гідрокси-лізину
 • B. Відщеплення сигнальних олігопептидів
 • C. Утворення гама-карбоксиглутамату
 • D. Агрегація тропоколагену і утворення фібрил
 • E. Приєднання глюкозних і галактозних залишків
69.   В експерименті на спинному мозку при збудженні альфа-мотонейронів згиначів встановлено гальмування альфа-мотонейронів м’язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить в основі цього явища?
 • A. Пресинаптичне
 • B. Зворотнє
 • C. Реципрокне
 • D. Деполяризаційне
 • E. Латеральне
70.   Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечнику. Який препарат слід призначити хворому?
 • A. Натрію сульфат
 • B. Прозерин
 • C. Касторова олія
 • D. Ацеклідин
 • E. Бісакодил
71.   У хворого на жовчно-кам’яну хворобу спостерігаються ознаки холемічного синдрому. Який симптом з перерахованих зумовлений відсутністю надходження жовчі у кишечник?
 • A. Шкірний свербіж
 • B. Гіпотонія
 • C. Стеаторея
 • D. Брадикардія
 • E. Астенія
72.   У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групову належність крові. Кров резус-позитивна. Реакцію аглютинації еритроцитів не викликали стандартні сироватки груп 0а/3 (I), А/3 (II), Ва (III). Досліджувана кров належить до групи:
 • A. Ар (II)
 • B. 0ав (I)
 • C. АВ (IV)
 • D. Ва (III)
 • E. -
73.   Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця жінки 30-ти років було встановлено, що ендоте-ліальні клітини вогнищево десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки з явищами му-коїдного набухання з ділянками склерозу та васкуляризації. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту:
 • A. Фібропластичний
 • B. Поліпозно-виразковий
 • C. Поворотньо-бородавчастий
 • D. Гострий бородавчастий
 • E. Дифузний
74.   Хворому перед операцією було введено дитилін (лістенон) і проведено інтуба-цію. Дефіцит якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м’язового релаксанту?
 • A. Псевдохолінестераза
 • B. K-Аа-АтФ-аза
 • C. Карбангідраза
 • D. Сукцинатдегідрогеназа
 • E. N-ацетилтрансфераза
75.   У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати?
 • A. Паренхіматозна (печінкова)
 • B. Механічна
 • C. Жовтяниця немовлят
 • D. Гемолітична
 • E. Хвороба Жильбера
76.   В регуляції фізіологічних функцій беруть участь іони металів. Один із них отримав назву ’’король месенджерів” Таким біоелементом посередником є:
 • A. Na+
 • B. Fe+++
 • C. Са++
 • D. Zn++
 • E. K+
77.   У людини після гострої крововтрати виникло відчуття спраги. Зміна якого гомеостатичного параметру викликала це відчуття?
 • A. Зменшення об’єму позаклітинної рідини
 • B. Підвищення онкотичного тиску рідин організму
 • C. Зниження онкотичного тиску рідин організму
 • D. Зниження осмотичного тиску рідин організму
 • E. Підвищення осмотичного тиску рідин організму
78.   У пацієнта перфоративна виразка передньої стінки шлунка. В яке похідне очеревини попаде вміст шлунка?
 • A. Чепцева сумка
 • B. Печінкова сумка
 • C. Правий брижовий синус
 • D. Передшлункова сумка
 • E. Лівий брижовий синус
79.   У фібробластах шкіри дитини із хворобою Дауна виявлено 47 хромосом. Визначте тип аномалії:
 • A. Трисомія Х
 • B. Трисомія 13
 • C. Трисомія 21
 • D. Трисомія 18
 • E. Полісомія Y
80.   У тварини через 2 тижні після експериментального звуження ниркової артерії підвищився артеріальний тиск. З посиленням дії на судини якого чинника гуморальної регуляції це пов’язане?
 • A. Альдостерон
 • B. Дофамін
 • C. Ангіотензин II
 • D. Вазопресин
 • E. Кортизол
81.   До лікарні потрапили пацієнти зі скаргами: слабкість, болі в кишечнику, розлади травлення. Після дослідження фекалій були виявлені кулясті цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти?
 • A. Кишкова трихомонада
 • B. Амеба кишкова
 • C. Амеба ротова
 • D. Амеба дизентерійна
 • E. Балантидій
82.   Реакції міжмолекулярного транспорту одновуглецевих радикалів є необхідними для синтезу білків та нуклеїнових кислот. З якого з наведених нижче вітамінів утворюється кофермент, потрібний для вказаних вище реакцій?
 • A. Тіамін
 • B. Рибофлавін
 • C. Пантотенова кислота
 • D. Аскорбінова кислота
 • E. Фолієва кислота
83.   Юнак 15-ти років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку стомлюваність. При обстеженні виявлено еритроцити зміненої форми, кількість їх знижена. Попередній діагноз: серпоподібно-клітинна анемія. Який тип мутації зумовлює розвиток цього патологічного стану?
 • A. Інверсія
 • B. Мутація зсуву рамки зчитування
 • C. Хромосомна аберація
 • D. Точкова мутація
 • E. Делеція
84.   У тварини зруйнували отолітові ве-стибулорецептори. Які з наведених рефлексів зникнуть внаслідок цього у тварини?
 • A. Статокінетичні при рухах з лінійним прискоренням
 • B. Статокінетичні при рухах з кутовим прискоренням
 • C. Міотатичні
 • D. Випрямлення тулуба
 • E. Первинні орієнтувальні
85.   Чоловіку 40-ка років за вимогою діагностичних тестів зробили лімфографію органів грудної порожнини. Хірург встановив, що пухлина вразила орган, з лімфатичних судин якого лімфа безпосередньо переходить в грудну протоку. Який це орган?
 • A. Трахея
 • B. Серце
 • C. Стравохід
 • D. Осердя
 • E. Лівий головний бронх
86.   У чоловіка 25-ти років з переломом основи черепа виділяється великий об’єм сечі з низькою відносною щільністю. Причиною змін сечоутворення є порушення синтезу такого гормону:
 • A. Вазопресин
 • B. Окситоцин
 • C. Соматотропний гормон
 • D. Тиреотропний гормон
 • E. Адренокортикотропний гормон
87.   У гістопрепараті яєчника жінки визначаються структури, що мають велику порожнину. Овоцит І порядку в них оточений прозорою оболонкою, промени- стим вінцем і розташований у яйценосному горбику, стінка утворена шаром фолікулярних клітин i текою. Вкажіть, якій структурі яєчника належать дані морфологічні ознаки:
 • A. Первинний фолікул
 • B. Жовте тіло
 • C. Зрілий (третинний) фолікул
 • D. Примордіальний фолікул
 • E. Атретичне тіло
88.   Хворий 12-ти років поступив в клініку з гемартрозом колінного суглоба, з раннього дитинства страждає кровоточивістю. Яка хвороба у хлопчика?
 • A. Гемолітична анемія
 • B. Тромбоцитопенічна пурпура
 • C. Гемофілія
 • D. B12 фолієво-дефіцитна анемія
 • E. Геморагічний васкуліт
89.   Недостатність в організмі мікроелементу селену проявляється кардіоміопа- тією. Імовірною причиною такого стану є зниження активності такого селенвмі-сного ферменту:
 • A. Цитохромоксидаза
 • B. Сукцинатдегідрогеназа
 • C. Лактатдегідрогеназа
 • D. Каталаза
 • E. Ілутатіонпероксидаза
90.   Дитина доставлена в санпропускник в стані асфіксії. При огляді в гортані виявлені білуваті плівки, що обтурують просвіт та легко видаляються. Лікар запідозрив дифтерію. Про яке запалення гортані йдеться?
 • A. Гнійне
 • B. Дифтеритичне
 • C. Крупозне
 • D. Серозне
 • E. Катаральне
91.   У хворого має місце хронічний запальний процес мигдаликів. За рахунок якого біохімічного процесу у вогнищі запалення підтримується концентрація НАДФН, необхідного для реалізації механізму фагоцитозу?
 • A. Пентозо-фосфатний шлях
 • B. Цикл Кребса
 • C. Гліколіз
 • D. Цикл Корі
 • E. Орнітиновий цикл
92.   У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, анома- лії серцево-судинної системи, арахнода-ктилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?
 • A. Комплементарність
 • B. Множинний алелiзм
 • C. Кодомінування
 • D. Неповне домiнування
 • E. Плейотропія
93.   У дитини на слизовій оболонці щік та язика виявлені білуваті плями, які нагадують молоко, що скипілося. У виготовлених препаратах-мазках знайдені грампо-зитивні овальні дріжджоподібні клітини. Які це збудники?
 • A. Дифтерійна паличка
 • B. Фузобактерії
 • C. Гриби роду Кандіда
 • D. Стафілококи
 • E. Актиноміцети
94.   Кухар в результаті необачності обпік руку парою. Підвищення концентрації якої речовини викликало почервоніння, набряклість та болючість ураженої ділянки шкіри?
 • A. Лізин
 • B. Глутамін
 • C. Гістамін
 • D. Тіамін
 • E. Галактозамін
95.   Пункцію сечового міхура через передню черевну стінку, не займаючи очеревину, можливо виконати:
 • A. Тільки у дітей
 • B. При пустому сечовому міхурі
 • C. Тільки у чоловіків
 • D. Тільки у жінок
 • E. При наповненому сечовому міхурі
96.   На дослідження в бактеріологічну лабораторію було відправлено випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких виділена культура ентеропатоген-них кишкових паличок О55К59. На основі яких критеріїв виділена культура віднесена до ЕПКП О55?
 • A. Визначення фаговару
 • B. Культуральні ознаки
 • C. Біохімічні властивості
 • D. Антигенні властивості
 • E. Морфологічні ознаки
97.   Введення тварині екстракту тканини передсердя посилює виділення натрію з сечею. Дія якої біологічно активної речовини стала причиною такого стану?
 • A. Натрійуретичний гормон
 • B. Адреналін
 • C. Калійкреїн
 • D. Серотонін
 • E. Ілюкокортикоїд
98.   У хворого відсутній зір, але зіничний рефлекс реалізується нормально. Де може знаходитись зона пошкодження?
 • A. Зорова кора
 • B. Верхні горбики чотиригорбкового тіла
 • C. Нижні горбики чотиригорбкового тіла
 • D. Зоровий перехрест
 • E. Соматосенсорна кора
99.   При розтині тіла чоловіка, померлого від опікової хвороби, знайдено набряк головного мозку, збільшення печінки, а також нирок, кірковий шар яких широкий, блідо-сірий, мозковий - повнокровний. Мікроскопічно: некроз епітелію ка-нальців головних відділів з деструкцією базальних мембран, набряк інтерстицію з лейкоцитарною інфільтрацією та крововиливами. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
 • A. Тубулоінтерстиціальний нефрит
 • B. Подагрична нирка
 • C. Некротичний нефроз
 • D. Мієломна нирка
 • E. Пієлонефрит
100.   У хворого видалено 12-палу кишку. Це призведе до зменшення секреції, перш за все, такого гормону:
 • A. Холецистокінін-секретин
 • B. Соматостатин
 • C. Гістамін
 • D. Гастрин
 • E. Нейротензин
101.   Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період ембріогенезу, що розпочинається одночасно з імплантацією?
 • A. Інвагінація
 • B. Диференціювання
 • C. Дроблення
 • D. Гістогенез
 • E. Гаструляція
102.   Хворому призначили антибіотик хлорамфенікол (левомецитин), який порушує у мікроорганізмів синтез білку шляхом гальмування процесу:
 • A. Процесінг
 • B. Ампліфікація генів
 • C. Елонгація трансляції
 • D. Транскрипція
 • E. Утворення полірибосом
103.   Хірург під час операції на щитоподібній залозі перев’язав верхню щитоподі- бну артерію. Гілку якої судини перев’язав лікар?
 • A. A. pharyngea ascendens
 • B. A. carotis externa
 • C. A. lingualis
 • D. A. carotis interna
 • E. A. facialis
104.   Хворому проведено субтотальну суб-фасціальну резекцію щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?
 • A. Зворотній гортанний нерв
 • B. Язиковий нерв
 • C. Верхній гортанний нерв
 • D. Під’язиковий нерв
 • E. Нижньощелепний нерв
105.   При ендоскопічному дослідженні у хворого з хронічним ентероколітом (запалення кишки) спостерігається відсутність специфічних структур рельєфа тонкої кишки. Які компоненти визначають особливості рельєфа слизової оболонки цього органу?
 • A. Косо-спіральні складки
 • B. Поля, складки, ямки
 • C. Поля, ворсинки
 • D. Гаустри, ворсинки, крипти
 • E. Циркулярні складки, ворсинки та крипти
106.   У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику поставлено діагноз ’’дифтерія” Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?
 • A. TABte
 • B. АКДП
 • C. Протидифтерійна антитоксична сироватка
 • D. АДП
 • E. Дифтерійний анатоксин
107.   При мікроскопічному дослідженні виявляється паренхіматозний орган, в якому епітеліальні тяжі формують клу-бочкову, пучкову та сітчасту зони. Центральна частина органу представлена скупченнями хроматофінних клітин. Ви- значте орган:
 • A. Епіфіз
 • B. Печінка
 • C. Гіпофіз
 • D. Надниркова залоза
 • E. Щитоподібна залоза
108.   Під час розтину померлого 43-х років, що страждав на іХС з розвитком інфаркту міокарда, патологоанатом виявив набряк легень. Які патологічні зміни могли зумовити набряк легень?
 • A. Стаз крові
 • B. Ішемія малого кола
 • C. Гостре загальне малокрів’я
 • D. Гостра лівошлуночкова недостатність
 • E. Гостра правошлуночкова недостатність
109.   При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії?
 • A. Гіперпротеїнемія
 • B. Зменшення концентрації амінокислот у крові
 • C. Підвищення протеолізу
 • D. Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові
 • E. Збільшення ліпопротеїдів високої щільності
110.   Знешкодження ксенобіотиків (лікарських засобів, епоксидів, ареноксидів, альдегідів, нітропохідних тощо) та ендогенних метаболітів (естрадіолу, простагландинів, лейкотрієнів) відбувається в печінці шляхом їх кон’югації з:
 • A. Гліцином
 • B. Фосфоаденозином
 • C. Глутатіоном
 • D. Аспарагіновою кислотою
 • E. S-Аденозилметіоніном
111.   При бактеріологічному дослідженні гною з післяопераційної рани виділені мікроорганізми, які дали ріст на цукрово-кров’яному агарі через 7-10 днів в анаеробних умовах: колонії S-форми, блискучі, чорного кольору з неприємним запахом. При мікроскопії виявлені поліморфні грамнегативні палички. Які мікроорганізми могли викликати цей нагнійний процес?
 • A. Велонели
 • B. Бактероїди
 • C. Кишкова паличка
 • D. Клостридії
 • E. Фузобактерії
112.   Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилася гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?
 • A. Вікасол
 • B. Фібриноген
 • C. Протаміну сульфат
 • D. Неодикумарин
 • E. Амінокапронова кислота
113.   При органічних пошкодженнях головного мозку пам’ять може покращити:
 • A. Кофеїн
 • B. Нітразепам
 • C. Діазепам
 • D. Мезапам
 • E. Пірацетам
114.   Хворому 35-ти років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель. Для відновлення акомодації йому закрапали пілокарпіну гідрохлорид, але це не дало бажаного ефекту. Що є причиною відсутності ефекту?
 • A. Синергізм
 • B. Односторонній антагонізм
 • C. Тахіфілаксія
 • D. Звикання
 • E. Двосторонній антагонізм
115.   Хворий 75-ти років був оперований з приводу рака передміхурової залози, помер раптово на 4-ту добу після оперативного втручання. При розтині тіла померлого у просвітах головного стовбура і біфуркації легеневої артерії були виявлені і легко видалені крихкі маси темно-червоного кольору з тьмяною поверхнею. Такі ж маси знаходились у порожнині правого шлуночка серця. Який різновид порушення кровообігу призвів до раптової смерті хворого?
 • A. Тромбоз легеневої артерії
 • B. Тромбоемболія легеневої артерії
 • C. !нфаркт міокарда
 • D. Тканинна емболія
 • E. Парадоксальна емболія
116.   У хворого спостерігається гемералопія (куряча сліпота). Яка з перерахованих речовин володітиме лікувальною дією?
 • A. Карнозин
 • B. Карнітин
 • C. Каротин
 • D. Креатин
 • E. Кератин
117.   На гістологічному препараті легень видно структуру діаметром близько 0,5 мм, слизова оболонка якої вкрита одношаровим кубічним війковим епітелієм, у якому зустрічаються секреторні клітини Клара, війчасті клітини, мікроворсинча-сті. Вкажіть структуру:
 • A. Термінальна бронхіола
 • B. Альвеолярний хід
 • C. Середній бронх
 • D. Альвеола
 • E. Малий бронх
118.   У молодого чоловіка внаслідок подразнення сонячного сплетення запальним процесом (солярит) підвищена функціональна активність залоз шлунка, що виражається, зокрема, у збільшенні продукції хлоридної кислоти. Яка з вказаних нижче речовин викликає гіперхлор-гідрію у даному випадку?
 • A. Калікреїн
 • B. Урогастрон
 • C. Іастроінгібуючий пептид
 • D. Іастрин
 • E. Глюкагон
119.   У хворого з ВШ-інфекцією визначена ураження шкіри нижніх кінцівок у вигляді множинних пухлинних вузликів синюшно-червоного кольору, що зливаються і створюють поверхневі виразки. При дослідженні біоптату шкіри виявлено новоутворення кровоносних судин, що створюють порожнини різної форми і величини та побудоване з ендотелію, багато пучків веретеноподібних клітин. Діагностуйте найімовірніший характер шкірної патології:
 • A. Запальний дерматит
 • B. Базаліома
 • C. Лімфома шкіри
 • D. Дерматомікоз
 • E. Саркома Капоші
120.   До лікарні звернулася жінка з дитиною, у якої на голові була гангренозна рана. Лікар при огляді виявив у рані білих червоподібних личинок комах. Яка комаха могла їх відкласти?
 • A. Муха-жигалка
 • B. Комарі
 • C. Блохи
 • D. Вольфартова муха
 • E. Москіти
121.   У дитини, що страждає на пілоросте-ноз, що супроводжується частим блюванням, розвинулись ознаки зневоднення організму. Яка форма порушення кислотно-основного стану може розвиватися у даному випадку?
 • A. Газовий алкалоз
 • B. Газовий ацидоз
 • C. Негазовий ацидоз
 • D. Негазовий алкалоз
 • E. Метаболічний ацидоз
122.   У хворого спостерігається тремтіння рук, що пов’язане з хворобою Паркінсо-на. Дефіцит якого медіатора в стріопалі-дарних структурах призводить до таких симптомів?
 • A. Субстанція Р
 • B. Серотонін
 • C. Дофамін
 • D. ГАМК
 • E. Норадреналін
123.   Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гідрокортизон. У нього з’явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, спрага. Ці ускладнення лікування є наслідком активації такого процесу:
 • A. Іліколіз
 • B. Ілікогеноліз
 • C. Ілікогенез
 • D. Ілюконеогенез
 • E. Ліполіз
124.   До ендокринолога звернулась хвора 45-ти років із скаргами на підвищення апетиту, сухість слизових оболонок ротової порожнини, збільшення діурезу. При обстеженні вперше виявлено інсулінне-залежний діабет. Який з названих препаратів доцільно призначити хворій?
 • A. Ілібенкламід
 • B. Адіурекрин
 • C. Окситоцин
 • D. Інсулін
 • E. Вазопресин
125.   У хворого з синдромом Іценко-Кушинга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія. Синтез та секреція якого гормону збільшені у цього хворого?
 • A. Глюкагон
 • B. Альдостерон
 • C. Тироксин
 • D. Адреналін
 • E. Кортизол
126.   При мікроскопічному дослідженні бі-оптату шкіри виявляються гранульоми, які складаються з епітеліоїдних клітин, оточених в основному Т-лімфоцитами. Серед епітеліоїдних клітин розташовуються поодинокі гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-Лангханса. В центрі гранульом виявляються ділянки казеозного некрозу. Кровоносні судини відсутні. Для якого захворювання характерні описані гранульоми?
 • A. Сап
 • B. Сифіліс
 • C. Туберкульоз
 • D. Лепра
 • E. Риносклерома
127.   У хворого, що тривало приймав глю-кокортикоїди, в результаті відміни препарату виникло загострення наявного захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. Ці явища можна пов’язати з розвитком:
 • A. Звикання до препарату
 • B. Сенсибілізацією
 • C. Гіперпродукцією АКТГ
 • D. Недостатності наднирників
 • E. Кумуляцією
128.   В бактеріологічну лабораторію поступив досліджуваний матеріал (промивні води, в’ялена риба домашнього приготування), взятий у хворого з підозрою на ботулізм. На яке поживне середовище слід зробити первинний посів матеріалу?
 • A. Сироватковий агар
 • B. Цукровий м’ясо-пептонний агар
 • C. Середовище Кітта-Тароцці
 • D. Цукрово-кров’яний агар
 • E. Цукровий м’ясо-пептонний бульйон
129.   В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?
 • A. Щільна неоформлена сполучна тканина
 • B. Пухка волокниста неоформлена сполучна тканина
 • C. Жирова тканина
 • D. Ретикулярна тканина
 • E. Щільна оформлена сполучна тканина
130.   У хворої 59-ти років з нейроциркуляторною (первинною) артеріальною гіпотензією купіровано гіпотонічний криз підшкірним введенням 1 мл 20% розчину кофеїну бензоату натрію. Механізм дії цього препарату полягає у тому, що він блокує:
 • A. Альфа-адренорецептори
 • B. Бета-адренорецептори
 • C. Моноаміноксідазу
 • D. Аденозинові рецептори
 • E. Пуринові рецептори
131.   Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?
 • A. Чорна речовина
 • B. Червоні ядра
 • C. Вестибулярні ядра
 • D. Медіальні ядра ретикулярної формації
 • E. Чотиригорбкові тіла
132.   У хворої під час травми стався розрив лобкового симфізу. Який тип з’єднання постраждав?
 • A. Іеміартроз
 • B. Синостоз
 • C. Синдесмоз
 • D. Діартроз
 • E. Синхондроз
133.   У відділення реанімації був доставлений хворий з інфарктом міокарда. Який препарат необхідно ввести хворому для лікування больового шоку?
 • A. Целекоксиб
 • B. Парацетамол
 • C. Налоксон
 • D. Анальгін
 • E. Промедол
134.   У жінки 52-х років артеріальна гіпертензія ускладнилась правобічною геміплегією і втратою мови. Яка зона головного мозку є імовірно найбільш ураженою?
 • A. Ліва передня звивина і ліва скронева частка
 • B. Права передня звивина
 • C. Ліва передня звивина
 • D. Ліва скронева частка
 • E. Потилична частка
135.   У пацієнта, що звернувся до лікаря, спостерігається жовте забарвлення шкіри, сеча - темна, кал темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде спостерігатися в сироватці крові?
 • A. Вільний білірубін
 • B. Мезобілірубін
 • C. Вердоглобін
 • D. Кон’югований білірубін
 • E. Білівердин
136.   Хворий з діагнозом цукровий діабет, вранці натще отримав призначену дозу інсуліну пролонгованої дії. Пропустив черговий прийом їжі і невдовзі відчув слабкість, біль голови, запаморочення, пітливість, тремтіння тіла, судоми, відчуття голоду, явища гіпоглікемії. Застосування глюкози стан не полегшило. Який препарат необхідно ввести для ку-пірування даного стану?
 • A. Гідрокортизон
 • B. Адреналін
 • C. Пренізолон
 • D. Тріамцінолон
 • E. Норадреналін
137.   При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту. Через 24 години у місці введення алергену з’явились припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають цю реакцію організму?
 • A. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити
 • B. Мононуклеари, Т-лімфоцити і лімфо-кіни
 • C. В-лімфоцити, IgM
 • D. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG
 • E. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни
138.   У 12-річного хлопчика в сечі виявлено високий вміст усіх амінокислот аліфатичного ряду. При цьому відмічена найбільш висока екскреція цистину та цистеїну. Крім того, УЗД нирок показало наявність каменів у них. Виберіть можливу патологію:
 • A. Хвороба Хартнупа
 • B. Алкаптонурія
 • C. Цистинурія
 • D. Цистит
 • E. Фенілкетонурія
139.   У п’ятимісячної дівчинки виявлено застійні явища у легенях. При обстеженні виявлено зв’язок між висхідною аортою та легеневою артерією, що в нормі спостерігається у деяких земноводних і плазунів. Назвіть цю природжену ваду розвитку:
 • A. Розвиток правої дуги аорти
 • B. Дефект міжпередсердної перегородки
 • C. Транспозиція магістральних судин
 • D. Незрощення боталової протоки
 • E. Дефект міжшлуночкової перегородки
140.   Після прийому препарату у хворого з серцевою недостатністю зменшилася частота скорочень серця, пульс став кращого наповнення, зменшилися набряки, збільшився діурез. Вкажіть, який препарат приймав хворий:
 • A. Анаприлін
 • B. Резерпін
 • C. Верапаміл
 • D. Дилтіазем
 • E. Дигоксин
141.   У хворої при лікуванні гіпертонічної хвороби на фоні прийому препарату виник сухий кашель. Для якого препарату характерна така побічна дія?
 • A. Дротаверин
 • B. Но-шпа
 • C. Резерпін
 • D. Гідрохлортіазид
 • E. Лізиноприл
142.   Хворий 18-ти років звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі. Об’єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?
 • A. Барабанний отвір слухової труби
 • B. Зів
 • C. Глотковий отвір слухової труби
 • D. Хоани
 • E. Вхід до гортані
143.   У альпініста, що піднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною його розвитку?
 • A. Гіпероксемія
 • B. Гіповентиляція легенів
 • C. Гіпоксемія
 • D. Гіпервентиляція легенів
 • E. Зниження температури навколишнього середовища
144.   У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?
 • A. Флебографія
 • B. Зондування судин
 • C. Сфігмографія
 • D. Фонокардіографія
 • E. Електрокардіографія
145.   Щоденно в організмі людини 0,5% всього гемоглобіну перетворюється на метгемоглобін. Який фермент, що міститься в еритроцитах, каталізує відновлення метгемоглобіну до гемоглобіну?
 • A. Гемоксигеназа
 • B. Метгемоглобінредуктаза
 • C. Метгемоглобінтрансфераза
 • D. Глюкуронілтрансфераза
 • E. Білівердинредуктаза
146.   У хворого з патологією серцево-судинної системи розвинулись набряки на нижніх кінцівках. Який механізм розвитку серцевого набряку?
 • A. Підвищення онкотичного тиску плазми крові
 • B. Підвищення гідростатичного тиску в артеріолах
 • C. Підвищення гідростатичного тиску в венулах
 • D. Зниження осмотичного тиску плазми крові
 • E. Порушення лімфовідтоку
147.   Ефективна діагностика носійства збудників кишкових інфекцій ґрунтується на виявленні антитіл до певних антигенів бактерій в реакції непрямої гемаглютинації. Який стандартний препарат слід застосувати у цій реакції'?
 • A. Монорецепторні діагностичні сироватки
 • B. Моноклональні антитіла
 • C. Еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій
 • D. Еритроцити барана й гемолітичну сироватку
 • E. Антитіла проти імуноглобулінів основних класів
148.   Дитина 7-ми років поступила в інфекційне відділення зі скаргами на різкий біль у горлі, утруднення під час ковтання, підвищення температури тіла до 39oC, набряк шиї. Об’єктивно: мигдалики збільшені, їх слизова оболонка повнокровна, вкрита великою кількістю плівок білувато-жовтого кольору, які щільно прилягають до слизової оболонки. При спробі зняти плівку залишається глибокий дефект, який кровоточить. Який вид запалення має місце?
 • A. Крупозне
 • B. Серозне
 • C. Геморагічне
 • D. Дифтеритичне
 • E. Гнійне
149.   У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?
 • A. Н-холінорецептори
 • B. Бета-адренорецептори
 • C. Альфа-адренорецептори
 • D. М-холінорецептори
 • E. М- та Н-холінорецептори
150.   У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ будуть свідчити про її наявність?
 • A. Укорочення інтервалу R-R
 • B. Подовження інтервалу P-Q
 • C. Подовження інтервалу R-R
 • D. Подовження сегменту Q-T
 • E. Розширення комплексу QRS
151.   Людина зробила спокійний видих. Як називається об’єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?
 • A. Функціональна залишкова ємкість легень
 • B. Резервний об’єм видиху
 • C. Дихальний об’єм
 • D. Залишковий об’єм
 • E. Життєва ємність легень
152.   Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних розведень сироватки хворого добавляють дiагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат якої оцінюють за наявності осаду із склеєних бактерій. Ця реакція відома під назвою:
 • A. Відаля
 • B. Вассермана
 • C. Борде-Жангу
 • D. Асколі
 • E. Райта
153.   Для проведення анальгезії наркотичний анальгетик застосували з препаратом бензодіазепінового ряду. Який засіб використали для потенціювання анальгезії?
 • A. Діазепам
 • B. Карбамазепін
 • C. Імізин
 • D. Трифтазин
 • E. Хлорпротіксен
154.   У чоловіка 25-ти років на 4-й день після крововтрати в крові зросла кількість поліхроматофільних еритроцитів, рети-кулоцитів і навіть з’явились поодинокі нормобласти. Про що свідчить такі гематологічні зміни?
 • A. Знижена продукція еритропоезу в нирках
 • B. Зменшено об’єм плазми крові
 • C. Підвищена спорідність гемоглобіну до кисню
 • D. Процеси регенерації випереджають дозрівання клітин
 • E. Ослаблені процеси еритропоезу
155.   У хворого з флегмоною передпліччя при мікробіологічному аналізі ексудату в зоні запалення визначена присутність стрептококів. Які клітини будуть переважати в ексудаті?
 • A. Еозинофільні гранулоцити
 • B. Моноцити
 • C. Нейтрофільні гранулоцити
 • D. Базофільні гранулоцити
 • E. Лімфоцити
156.   Батьки - глухонімі, але глухота у дружини залежить від аутосомно-рецесивного гена, а у чоловіка виникла внаслідок тривалого прийому антибіотиків у дитинстві. Яка імовірність народження глухої дитини в родині, якщо батько гомозиготний за аллелю нормального слуху?
 • A. 100%
 • B. 10%
 • C. 0%
 • D. 75%
 • E. 25%
157.   В результат виснажуючої м’язової роботи у робочого значно зменшилась буферна ємність крові. Надходженням якої речовини у кров можна пояснити це явище?
 • A. Піруват
 • B. 3-фосфоглицерат
 • C. Альфа-кетоглутарат
 • D. Лактат
 • E. 1,3-бісфосфогліцерат
158.   Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильські АЕС, що отримав велику дозу опромінення, проведено трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції у пацієнта діагностовано розвиток реакції трансплантат проти хазяїна. Які антигени послужили пусковим механізмом виникнення цієї реакції?
 • A. Антигени системи HLA клітин організму ліквідатора
 • B. Антигенами системи ABO еритроцитів ліквідатора
 • C. Антигени системи Rh еритроцитів ліквідатора
 • D. Антигени системи HLA клітин організму донора
 • E. Антигени HBs, HBc, Hbe
159.   У 3-річної дитини тривале підвищення температури, збільшені лімфовузли, у крові - значне підвищення кількості лімфоцитів. Методом ІФА виявлено антиген віруса Епштейна-Бара. Який діагноз можна поставити на основі вказаного?
 • A. Генералізована інфекція, викликана herpes-zoster
 • B. Герпетична аденопатія
 • C. Лімфома Беркета
 • D. Цитомегаловірусна інфекція
 • E. Інфекційний мононуклеоз
160.   У хворого на хронічний дифузний гломерулонефрит розвинулася хронічна недостатність нирок. В термінальній стадії ХНН розвивається оліго- та анурія, що спричиняється:
 • A. Дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові
 • B. Зниженням маси діючих нефронів
 • C. Збільшенням реабсорбції води в дистальних канальцях
 • D. Ішемією коркової речовини нирок внаслідок спазму судин
 • E. Зменшенням фільтраційного тиску та фільтрації
161.   У хворого, який тривалий час страждав на переміжну кульгавість, тканини пальців стопи сухі, чорного кольору, нагадують мумію. На невеликій відстані від почорнілої ділянки розташована дво- колірна лінія (червоний колір прилягає до практично незмінених тканин, а біло-жовтий колір - до змінених тканин). Який вид некрозу у даного хворого?
 • A. Пролежень
 • B. Гангрена
 • C. !нфаркт
 • D. Мацерація
 • E. Секвестр
162.   У хворого, що страждає на важку форму порушення водно-сольового обміну, настала зупинка серця у діастолі. Який найбільш імовірний механізм зупинки серця у діастолі?
 • A. Гіпернатріємія
 • B. Дегідратація організма
 • C. Гіперкаліємія
 • D. Гіпокаліємія
 • E. Гіпонатріємія
163.   У немовляти спостерігаються епіле-птиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну B6. Це спричинено зменшенням у нервовій тканині гальмівного медіатора - 7-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена при цьому?
 • A. Глутаматдекарбоксилаза
 • B. Піридоксалькіназа
 • C. Глутаматдегідрогеназа
 • D. Аланінамінотрансфераза
 • E. Глутаматсинтетаза
164.   Після перелому нижньої щелепи по-страждалий відзначає втрату чутливості шкіри у ділянці підборіддя і нижньої губи. Який нерв був пошкоджений?
 • A. Facialis
 • B. Mentalis
 • C. Buccalis
 • D. Infraorbitalis
 • E. Maxillaris
165.   При зниженні активності ферментів антиоксидантного захисту посилюються процеси перекисного окиснення ліпідів клітинних мембран. При нестачі якого мікроелементу знижується активність глутатіонпероксидази?
 • A. Марганець
 • B. Кобальт
 • C. Мідь
 • D. Молібден
 • E. Селен
166.   Чоловік 42-х років помер при явищах вираженої інтоксикації і дихальної недостатності. На розтині: тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні і базофільні включення. Діагностуйте виявлене на секції захворювання:
 • A. Крупозна пневмонія
 • B. Стафілококова бронхопневмонія
 • C. Часткова пневмонія
 • D. Плевропневмонія
 • E. Грип
167.   Хворому встановлено діагноз - активний вогнищевий туберкульоз легень. Вкажіть, який із препаратів йому найбільш доцільно призначити в першу чергу
 • A. Сульфален
 • B. Циклосерин
 • C. Етоксид
 • D. Ізоніазид
 • E. Етіонамід
168.   У хворого після перенесеного ішемічного інсульту стали неможливими довільні рухи у правих кінцівках, спостерігається гіперрефлексія. Під час пальпації визначається підвищений тонус м’язів кінцівок. Яка форма порушення рухової функції має місце у хворого?
 • A. Мозочкова атаксія
 • B. Периферичний параліч
 • C. Тетанія
 • D. Центральний параліч
 • E. Периферичний парез
169.   В поліклініку до лікаря звернулася жінка 32-х років зі скаргами на відсутність в неї лактації після народження дитини. Дефіцитом якого гормону, найбільш імовірно, можна пояснити дане порушення?
 • A. Пролактин
 • B. Соматотропін
 • C. Тиреокальцитонін
 • D. Глюкагон
 • E. Вазопресин
170.   У хворого 45-ти років при аналізі ЕКГ встановлено: ритм синусовий, число передсердних комплексів більше числа шлуночкових комплексів; прогресуюче подовження інтервалу P-Q від комплексу до комплексу; випадіння окремих шлуно-чкових комплексів; зубці P та комплекси QRST без змін. Назвіть тип порушення серцевого ритму:
 • A. Атріовентрикулярна блокада II ступеня
 • B. Повна атріовентрикулярна блокада
 • C. Атріовентрикулярна блокада I ступеня
 • D. Внутрішньопередсердна блокада
 • E. Синоаурікулярна блокада
171.   До лікарні потрапив футболіст з ушкодженням поверхневого пахвинного кільця та розривом двох ніжок, що його обмежують. Похідним якої анатомічної структури вони є?
 • A. Міжножкові волокна
 • B. Апоневроз внутрішнього косого м’яза живота
 • C. Апоневроз зовнішнього косого м’яза живота
 • D. Апоневроз поперечного м’яза живота
 • E. Власна фасція живота
172.   В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення виникне, якщо кожний наступний імпульс припадає на період вкорочення поодинокого м’язового скорочення?
 • A. Зубчастий тетанус
 • B. Серія поодиноких скорочень
 • C. Асинхронний тетанус
 • D. Суцільний тетанус
 • E. Контрактура м’яза
173.   В клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина?
 • A. Анафаза
 • B. Телофаза
 • C. Метафаза
 • D. Профаза
 • E. Інтерфаза
174.   При обстеженні юнака з розумовою відсталістю виявлено євнухоїдну будову тіла, недорозвиненість статевих органів. В клітинах порожнини рота - статевий хроматин. Який метод генетичного дослідження слід застосувати для уточнен- ня діагнозу?
 • A. Популяційно-статистичний
 • B. Дерматогліфіка
 • C. Цитологічний
 • D. Біохімічний
 • E. Клініко-генеалогічний
175.   До травматологічного пункту доставлено хворого з пошкодженням м’язів нижніх кінцівок. За рахунок яких клітин можлива репаративна регенерація м’язових волокон і відновлення функції м’язів?
 • A. Фібробласти
 • B. Ендотеліоцити
 • C. Міосателітоцити
 • D. Плазмоцити
 • E. Адипоцити
176.   Хворий на ішемічну хворобу серця не повідомив лікаря, що в нього бувають напади бронхоспазму. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади стенокардії стали рідше, але напади бронхоспазму стали частіше. Який препарат був призначений?
 • A. Нітросорбід
 • B. Верапаміл
 • C. Нітрогліцерин
 • D. Анаприлін
 • E. Дилтіазем
177.   Лікування туберкульозу здійснюється за допомогою комбінованої хіміотерапії, що поєднує речовини різного механізму дії. Який з протитуберкульозних засобів пригнічує транскрипцію ДНК в РНК мікобактерій?
 • A. Ізоніазид
 • B. Стрептоміцин
 • C. Рифампіцин
 • D. ПАСК
 • E. Етіонамід
178.   Студент використав консервовану донорську кров для визначення часу її зсідання. Однак, будь-якого позитивного результату він отримати не зміг. Причиною цього є відсутність в крові:
 • A. Фактора Хагемана
 • B. Іонізованого кальцію
 • C. Фі6риногєну
 • D. Вітаміну K
 • E. Тромбопластину
179.   У жінки через 6 місяців після пологів розвинулася маткова кровотеча. При гінекологічному огляді у порожнині матки виявлена тканина темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує ”губку” При мікроскопічному дослідженні пухлини у лакунах крові виявлені атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса і гігантські клітини синцитіо-трофобласту. Назвіть пухлину:
 • A. Фіброміома
 • B. Плоскоклітинний незроговілий рак
 • C. Міхурний занесок
 • D. Хоріонепітеліома
 • E. Аденокарцінома
180.   До офтальмолога звернулася жінка зі скаргами на шкірний свербіж і набряклість повік. При обстеженні виявлено членистоноге червоподібної форми величиною 0,4 мм. Суцільний щиток вкриває передню частину тіла, тіло має поперечну смугастість. Ноги короткі, лапки з двома кігтиками. Який діагноз може встановити лікар?
 • A. Фтиріоз
 • B. Факультативний міаз
 • C. Демодекоз
 • D. Короста
 • E. Педікульоз
181.   У хворого з гемолітичною анемією виявлено дефіцит піруваткінази в еритроцитах. За цих умов причиною розвитку гемолізу еритроцитів є:
 • A. Генетичні дефекти глікофорину А
 • B. Дефіцит спектрину
 • C. Зменшення активності Na+, К+ -АТФ-ази
 • D. Надлишок К + в еритроцитах
 • E. Нестача Na+ в еритроцитах
182.   Цикл Кребса відіграє важливу роль у реалізації глюкопластичного ефекту амінокислот. Це зумовлено обов’язковим перетворенням безазотистого залишку амінокислот у:
 • A. Малат
 • B. Цитрат
 • C. Сукцинат
 • D. Оксалоацетат
 • E. Фумарат
183.   До дерматолога звернулася пацієнтка із скаргами на екзематозне ураження шкіри рук, що з’являється після контакту з миючим засобом ”Лотос” Використання гумових рукавичок запобігає цьому. Патологічна реакція шкіри зумовлена активацією:
 • A. В -лімфоцитів
 • B. Базофілів
 • C. Т-лімфоцитів
 • D. Нейтрофілів
 • E. Моноцитів
184.   При розтині трупа чоловіка 48-ми років виявлено, що кістковий мозок пласких кісток, діафізів та епіфізів трубчастих кісток соковитий, сіро-червоний або сіро-жовтий гноєподібний (піоїдний кістковий мозок). Селезінка масою - 7 кг. На розрізі вона темно-червоного кольору, з ішемічними інфарктами. Всі лімфатичні вузли збільшені, м’які, сіро-червоного кольору. В печінці жирова дистрофія і лейкемічні інфільтрати. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Лімфогранулематоз
 • B. Мієломна хвороба
 • C. Хронічний мієлоїдний лейкоз
 • D. Гострий мієлоїдний лейкоз
 • E. Гострий лімфоїдний лейкоз
185.   При операції у хлопчика 12-ти років видалений апендикс, який надіслано патологу на дослідження. Макроскопічно: апендикс в дистальному відділі з бу-лавоподібним стовщенням діаметром 3 см, при розрізі якого вилилася прозора жовтувата рідина, стінка апендикса стоншена. Мікроскопічно: атрофія всіх шарів апендикса, ознак запалення немає. Який найбільш імовірний діагноз?
 • A. Хронічний апендицит
 • B. Міксоглобульоз апендикса
 • C. Водянка апендикса
 • D. Емпієма апендикса
 • E. Флегмонозний апендицит
186.   Хворому із больовим синдромом в суглобах постійно призначають аспірин. Який з перерахованих ферментів він пригнічує?
 • A. Фосфоліпаза А2
 • B. Ліпооксигеназа
 • C. Фосфоліпаза Д
 • D. Фосфоліпаза С
 • E. Циклооксигеназа
187.   У відділення реанімації поступив хворий після ДТП з однобічним пневмотораксом. Який вид дихання спостерігається у даному випадку?
 • A. Глибоке часте
 • B. Поверхневе часте
 • C. Асфіктичне
 • D. Поверхневе
 • E. Поверхневе рідке
188.   У хворого виявлено ожиріння, гірсутизм, ”місяцеподібне” обличчя, рубці багряного кольору на шкірі стегон. Артеріальний тиск -180/110 мм рт.ст., глюкоза крові -17,2 ммоль/л. При якій зміні продукції гормонів наднирників можлива така картина?
 • A. Гіпопродукція мінералокортикоїдів
 • B. Гіпопродукція глюкокортикоїдів
 • C. Гіпопродукція адреналіну
 • D. Гіперпродукція мінералокортикоїдів
 • E. Гіперпродукція глюкокортикоїдів
189.   Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихоти-чної дії препарату?
 • A. Стимуляція холінергічних процесів в ЦНС
 • B. Блокада холінергічних процесів в ЦНС
 • C. Стимуляція адренергічних і дофамінер-гічних процесів в ЦНС
 • D. Інгібування зворотнього нейронального захоплення МАО
 • E. Блокада адренергічних і дофамінергі-чних процесів в ЦНС
190.   Швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/с. Який з наведених чинників, перш за все, забезпечує таку швидкість?
 • A. Великий фактор надійності
 • B. Велика амплітуда потенціалу дії
 • C. Великий потенціал спокою
 • D. Наявність мієлінової оболонки
 • E. Малий поріг деполяризації
191.   У хворого із запаленням легень спостерігається підвищення температури тіла. Яка біологічно активна речовина відіграє провідну роль у виникненні цього прояву хвороби?
 • A. Інтерлейкін-I
 • B. Гістамін
 • C. Лейкотрієни
 • D. Брадикінін
 • E. Серотонін
192.   Людина зробила максимально глибо- кий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього?
 • A. Резервний об’єм видиху
 • B. Функціональна залишкова ємність легень
 • C. Ємність вдиху
 • D. Альвеолярний об’єм
 • E. Залишковий об’єм
193.   У хворого за лабораторними даними визначили аскаридоз. Який засіб треба призначити?
 • A. Фенасал
 • B. Піперазин
 • C. Фуразолідон
 • D. Гентаміцин
 • E. Мебендазол
194.   Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі в кульшовому суглобі та у всіх привідних м’язах і шкірі над ними при рухах. Який нерв ушкоджено?
 • A. Стегновий нерв
 • B. Задній шкірний нерв стегна
 • C. Затульний нерв
 • D. Латеральний шкірний нерв стегна
 • E. Клубово-пахвинний нерв
195.   Дитина 8-ми років готувалася до тон-зилектомії. Аналіз крові показав, що час згортання збільшено (до 7 хвилин). Який препарат за 5 днів до операції слід включити до комплексу лікарських засобів підготовчого періоду в першу чергу?
 • A. Дицинон
 • B. Фібриноген
 • C. Вікасол
 • D. Амінокапронова кислота
 • E. Кальцію хлорид
196.   Який вітамінний препарат доцільно призначити пацієнту зі скаргами на зниження гостроти зору в сутінках, сухість шкіри, часті застудні захворювання, ламкість волосся?
 • A. Тіаміну хлорид
 • B. Ергокальциферол
 • C. Нікотинова кислота
 • D. Пантотенова кислота
 • E. Ретинолу ацетат
197.   У бактерій встановлений процес кон’югації, при якому між бактерiями утворюється цитоплазматичний місток, по якому з клітини-донора до клітини-реціпієнта надходять плазміди і фрагменти молекули ДНК. Яке значення цього процесу?
 • A. Сприяє активізації мутаційного процесу
 • B. Забезпечує обмін речовинами між клітинами
 • C. Ліквідує небажані мутації
 • D. Забезпечує обмін генетичного матеріалу
 • E. Підвищує гетерозиготність
198.   У хворого внаслідок хронічного захворювання органів дихання, що супроводжується задишкою, тахікардією і ціанозом, при дослідженні газового складу крові виявлений розвиток гіпоксемії і гі-перкапнії. Внаслідок якого з порушень зовнішнього дихання виникли ці зміни?
 • A. Гіпервентиляція
 • B. Гіперперфузія
 • C. Гіповентиляція
 • D. Гіпердифузія
 • E. Гіпоперфузія
199.   Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на утруднення рухів язика. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що у хворої крововилив в нижньому відділі довгастого мозку. Про пошкодження якого ядра довгастого мозку у хворої можна думати?
 • A. Одиноке ядро
 • B. Ядро під’язикового нерва
 • C. Ядро додаткового нерва
 • D. Нижнє слиновидільне ядро
 • E. Подвійне ядро
200.   У жінки 52-х років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемогло-бінемія). КП- 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворої?
 • A. Анемія внаслідок порушення еритро-поезу
 • B. Хронічна постгеморагічна
 • C. Набута гемолітична
 • D. Спадкова гемолітична
 • E. Іостра постгеморагічна
Зворотній зв'язок | Правила сайту | Контакти

Онлайн 8 користувачів, 51 гостей і 0 пошукових роботів.
Запитів до БД: 3 за 20.16ms.